tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Prosty sposób na odzyskanie należności

Prowadzisz działalność gospodarczą i masz kłopoty z odzyskaniem swoich należności od nierzetelnych kontrahentów? Nie chcesz ponosić wysokich kosztów i wdawać się w długie procesy sądowe? Zależy ci na czasie, bo nie chcesz lub nie możesz stracić płynności finansowej? Mamy na to całkiem prosty i legalny sposób spełnienia tych postulatów.
Postaraj się uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Co to takiego? Jest to orzeczenie sądowe dające możliwość szybkiego zabezpieczenia twojego roszczenia jeszcze przed prawomocnym zakończeniem sporu sądowego. Trzeba jednakże spełnić określone wymagania formalne związane z uzyskaniem nakazu zapłaty. Określa je art. 485 kodeksu postępowania cywilnego.
Według tego przepisu okoliczności uzasadniające roszczenie muszą być potwierdzone dokumentem urzędowym, tj. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłużnika do zapłaty, oświadczeniem pisemnym dłużnika o uznaniu długu oraz zaakceptowanym przez dłużnika wezwaniem do zapłaty zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.
Nakaz zapłaty będzie również wydany na podstawie prawidłowo wypełnionego czeku lub na podstawie wciąż niedocenianego w naszym obrocie gospodarczym weksla. Może to być również umowa, dowód spełnienia świadczenia wzajemnego niepieniężnego, dowód doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku.
Ww. dokumenty należy załączyć do pozwu sądowego w oryginale albo poświadczone za zgodność przez notariusza, a jeżeli występuje w sprawie adwokat lub radca prawny, to także poświadczone przez te osoby. Większość z tych dokumentów występuje w normalnym obrocie gospodarczym, zatem nie powinno być problemów z ich skompletowaniem.
Wyjaśnić należy, że zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem jest np. faktura przyjęta przez odbiorcę, uznaniem długu jest też uzgodnione saldo, a spełnieniem przesłanki związanej z terminem zapłaty w transakcjach handlowych jest umowa, protokół odbioru potwierdzający wykonanie zlecenia lub dzieła, nie zapłacona faktura wysłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
I w tym miejscu trzeba pamiętać, aby osoba podpisująca się pod dokumentem ze strony kontrahenta miała prawo do reprezentowania go. Dotyczy to zarówno umowy jak i akceptacji faktury.
Zasadniczą korzyścią wynikającą ze spełnienia formalnych przesłanek do nakazu zapłaty jest niższa opłata sądowa. W myśl przepisów o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od pozwu w postępowaniu nakazowym sąd pobiera 1% opłaty stosunkowej, czyli 1,25% wartości przedmiotu sporu zamiast 5%. Pozostałe trzy opłaty musi wnieść pozwany dłużnik, jeżeli chce zaskarżyć nakaz.
Wydany nakaz w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczenia bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Pozwala to na wszczęcie postępowania zabezpieczajacego jeszce przed zaskarżeniem nakazu i zajęcie całej dochodzonej pozwem kwoty przed zakończeniem postępowania.
I co bardzo ważne ? dłużnik od którego wyegzekwowano roszczenie, nie ma żadnego interesu przedłużania postępowania przed sądem. Przewlekłość postępowania o windykację należności, zwłaszcza w dużych transakcjach handlowych, jest jak wiadomo piętą achillesową naszego, ciągle jeszcze nie okrzepłego systemu gospodarczego i może być prostą drogą do bankructwa niejednej firmy.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »