tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Emerytura płatna za granicą

? Po śmierci męża zostałam sama w kraju ? córka ze swoją rodziną mieszka od lat w Niemczech i na pewno do kraju nie wróci. Obecnie przeszłam na emeryturę i mam zamiar wyjechać na stałe do córki. Czy ZUS będzie mógł mi przesyłać emeryturę do Niemiec, czy też nadal będę miała wplaty tak jak dotychczas na konto w naszym banku? Jak będzie z opieką lekarską? ? pyta nasza czytelniczka z Opoczna.

Jesteśmy w Unii Europejskiej i oba kraje obecnego i przyszłego zamieszkiwania są członkami UE. Z tego też względu zastosowanie będą tu miały przepisy unijne, w szczegolności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 883/2004 r z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wydane na jego podstawie rozporządzenia wykonawcze z 2009 r. Są to obszerne przepisy, pisane specyficznym językiem legislacji parlamentarnej europejskiej, bardzo szczegółowo regulujące sferę stosunków społeczno?socjalnych obywateli krajów członkowskich UE. Według tych przepisów, zarówno emeryci jak i renciści krajów UE, mają prawo do otrzymywania swoich świadczeń emerytalno?rentowych w państwie zamieszkania, bez względu na to w którym państwie członkowskim mieszkają.
Wobec tego pani emerytura może być wypłacana bezpośrednio w miejscu zamieszkania w Niemczech. Wypłatę tak jak dotychczas będzie realizował Oddział Zakładu Ubezpiczeń Społecznych w Tomaszowie Mazowieckim jako instytucja właściwa w rozumieniu ww. rozporządzeń. Terminem realizacji będzie dzień określony w decyzji organu emerytalno?rentowego o przyznaniu emerytury, a świadczenie będzie przekazywane przez ZUS poprzez bank pośredniczący w wypłacie.
Sprawy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego i świadczeń medycznych dla emerytów lub rencistów, zamieszkałych w innym państwie członkowskim UE, należą do właściwości Narodowego Funduszu Zdrowia. Radzimy więc w tej sprawie zwrócić się do Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi, jako właściwego terytorialnie dla obecnego pani miejsca zamieszkania, w celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do świadczeń medycznych emeryta lub rencisty zamieszkałego w innym państwie członkowskim, niż państwo odpowiedzialne za wypłatę emerytury (renty).
Trzeba także uzyskać decyzję dotyczącą wyłączenia z ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce i zaprzestania pobierania z emerytury składki zdrowotnej. W NFZ można uzyskać szczegółowych informacji w tych kwestiach.
Pozostaje jeszcze kwestia opodatkowania pobieranej tam emerytury lub renty. Otóż na podstawie umowy międzynarodowej zawartej między RP a RFN z 14 maja 2003 r.w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (DzU nr 12 poz. 90 z 2005 r.), polskie emerytury lub renty wypłacane osobom zamieszkałym w Niemczech, podlegają opodatkowaniu w Polsce na zasadach wynikających z polskich przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W razie wątpliwości w tym zakresie, należy się zwrócicć do urzędu skarbowego, właściwego dla obecnego miejsca zamieszkania.
Inna sprawa, jaką siłę nabywczą może mieć w Niemczech przeciętna polska emerytura lub renta dla zamieszkałego tam naszego rodaka, i jak za to tam wyżyć Ale to zupełnie inny temat, nie mieszczący się w konwencji niniejszej porady.


Czesław J. Dudziński   
W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »