tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Warto wiedzieć

Reaguj na awiza

Często zdarza się, że otrzymujemy awizo informujące, że na poczcie znajduje się przesyłka do odbioru. Może się zdarzyć, że nie mamy możliwości jej odebrania w ciągu następnych kilku dni. Jeżeli jej nie odbierzemy, to skutki mogą być bardzo poważne. Przepisy przewidują bowiem, że mimo jej nieodebrania, uważa się, że została ona doręczona. Taka sytuacja może spowodować, że np. sąd wyda wyrok zaoczny, na podstawie, którego komornik będzie prowadził egzekucję. Oczywiście istnieją prawne możliwości obrony w takim przypadku, lecz może być to bardzo trudne i dość dotkliwe.

Doręczenie zastępcze w sprawach cywilnych
Szczegółowo kwestię doręczenia za pośrednictwem poczty regulują przepisy rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 12 października 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym.
Przepisy kodeksu postępowania cywilnego o doręczeniu mają charakter obligatoryjny. W przypadku gdy doręczenie nie może zostać dokonane do adresata, opiera się na domniemaniu, że pismo dotarło do adresata. Domniemanie to jednak może być przez stronę obalone (postanowienie Sądu Najwyższego z 8 marca 2005 roku, sygn. akt IV CZ 6/05). Pocztowy dowód doręczenia przesyłki sądowej jest urzędowym dokumentem potwierdzającym fakt i datę doręczenia. Osoba, która twierdzi, że doręczenia dokonano w innej dacie, powinna tę okoliczność udowodnić (art. 252 kpc).

Doręczenia przez awizo (art. 139 kpc) reguluje dwie sytuacje:
1) niemożność doręczenia pism, ani w sposób zwykły, ani zastępczy (§ 1) pismo składa się w urzędzie pocztowym lub lokalu organu gminy, a zawiadomienie o tym (awizo) umieszcza się na drzwiach mieszkania lub w skrzynce listowej. Jeżeli adresat nie odbierze pisma w ciagu 7 dni to powtórna próba doręczenia
2) odmowę przyjęcia pisma (§ 2) ? pismo pozostawia się w urzędzie pocztowym lub lokalu organu gminy, uprzedzając o tym adresata lub jego domownika. W przypadku bezskutecznego upływu siedmiodniowego terminu odbioru przesyłki zawiadomienie należy powtórzyć. Jeżeli po upływie siedmiu dni od powtórnego awiza przesyłka nie zostanie odebrana, to uważa się ją za prawnie dostarczoną.

Doręczenie zastępcze w sprawach administracyjnych
W przypadku stosowania przepisów postępowania administracyjnego, zgodnie z treścią art. 44 kpa doręczenie zastępcze dokonywane jest w razie niemożności doręczenia pisma adresatowi. Poczta przechowuje pismo przez okres czternastu dni w swojej placówce pocztowej. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie 7 dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, lub gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie siedmiu dni, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od pierwszego zawiadomienia.
Oznacza to, że w przypadku przepisów kpa przy doręczeniu zastępczym jest krótszy okres czasu na odbiór przesyłki (14 dni od dnia pierwszego awiza), niż zgodnie z przepisami kpc (16 dni od dnia pierwszego awiza). Należy zaznaczyć, że przepisy kpa stosuje się zgodnie w sprawach postępowania przed organami administracji publicznej, innymi organami państwowymi, samorządowymi oraz w sprawach wydawania zaświadczeń, skarg i wniosków. Oznacza to, że w większości spraw jakie prowadzi np. ZUS lub organy skarbowe, stosowane będą właśnie te przepisy związane z doręczeniami zastępczymi.
Na podstawie onet.pl

W dziale dostępne są również artykuły:

 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »