tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Straż apeluje i przestrzega

 
Żniwa

Okres zbioru zbóż wiąże się ze wzrostem zagrożenia pożarowego na wsi. Dlatego uczulamy rolników, aby w trakcie żniw i omłotów zachowali szczególną ostrożność przy używaniu wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń, których eksploatacja może w pewnych warunkach prowadzić do powstania zarzewia ognia.
Podczas zbioru i transportu płodów rolnych należy:
* stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,
* stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony ? minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,
* zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
* ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
* niezbędne materiały pędne przechowywać w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych, nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotu i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
* wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.
* zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu.
Podczas składowania palnych płodów rolnych należy:
* sterty i stogi z palnymi produktami roślinnymi nie powinny przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3,
* przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
1) od budynków wykonanych z materiałów:
a) palnych ? 30 m,
b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym ? 20 m,
2) od dróg publicznych i torów kolejowych ? 30 m,
3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki ? 10 m,
4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia ? 30 m,
5) od lasów i terenów zalesionych ? 100 m.
6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe ? 30 m.
* wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych,
* produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.
Bezwzględnie zabronione jest:
* Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu.
* Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych.
* Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach.
Kto nie stosuje się do powyższych zasad podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

st. kpt. Mariusz Jędrasik
zastępca naczelnika wydziału operacyjnego KP PSP


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 32 (735) z dnia 12 Sierpnia 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »