tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Sesja w Drzewicy

 

W poniedziałek, 21 marca w sali konferencyjnej UGiM odbędzie się czwarta w kadencji sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy. Początek posiedzenia zaplanowano na godz. 10.00.
Oprócz stałych punktów porządek obrad zakłada podjęcie uchwał w sprawach: * zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Drzewica w ramach pomocy de minimis * szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji * zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków * wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 r. * zmian w budżecie * zmiany „Wieloletniej prognozy finansowej gminy i miasta w Drzewicy na lata 2011–2014” * zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Drzewicy przy pl. Wolności stanowiącej mienie komunalne * określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania, pozbawiania stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
W programie znalazła się także informacja na temat wyborów sołtysów i rad sołckich.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 11 (714) z dnia 18 Marca 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »