tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Ujawnili, co mają

 
Oświadczenia radnych powiatowych, umieszczone w BIP–ie, zapisane są w inny formacie niż dotychczas. Z jednej strony bardzo dobrze, bo zdecydowanie poprawiła się ich jakość. Są czytelniejsze i całość oświadczenia znajduje się w jednym pliku. Z drugiej zaś strony brak jest o tej zmianie jakiejkolwiek informacji. Znaleźliśmy je przy pomocy przewodniczącego Rady Powiatu za co dziękujemy.

Radny Marcin Baranowski, w porównaniu do roku poprzedniego, zgromadził na swoim koncie nieco oszczędności w złotówkach. Podobnie jak w roku poprzednim jest współwłaścicielem domu o pow. 180 mkw. i wartości 150.000 zł oraz niewielkiego gospodarstwa rolnego. Podaje jaki osiągnął z niego przychód i dochód (obie te wartości niższe niż przed rokiem). Podobnie jak w roku ubiegłym brak wzmianki o wysokości dopłat unijnych. W obu oświadczeniach napisał, że prowadzi działalność gospodarcza, ale za 2008 rok nie osiągnął ani przychodu ani dochodu, zaś za 2009 rok podał, że osiągnął „coś” w wysokości 2000 zł (nie wiadomo przychód czy dochód). Jak wynika z oświadczenia całkowity dochód radnego w 2009 roku wyniósł 5920 zł (493 zł miesięcznie?) oraz 14.159 zł z tytułu diety radnego (1179,97 zł miesięcznie). W obu oświadczeniach podał, że nie ma ani zobowiązań, ani ruchomych składników mienia.

Radna Irena Białas w swoim ostatnim oświadczeniu pisze, że na mocy zakończonej sprawy spadkowej stała się właścicielką domu o pow. 100 mkw. i wartości 140.000 zł (rok temu podała, że jest to współwłasność, a do niej należy 5/8) oraz gospodarstwa rolnego o pow. 7,40 ha (w tym 0,47 lasu) i wartości 200.000 zł (rok temu oba składniki majątkowe w 5/8 należały do radnej). Z gospodarstwa osiągnęła i przychód, i dochód (nie podaje wartości dopłat unijnych). W 1/6 jest współwłaścicielką działki o pow. 0,40 ha i wartości 20.000 zł. W obu oświadczeniach podaje wysokość dochodów z tytułu zatrudnienia oraz diet radnej, podaje wysokość zobowiązania na remont domu oraz fakt, że nie posiada żadnych ruchomych składników majątkowych.

Radny Grzegorz Franczak w oświadczeniu za 2008 rok podał, że prowadzi gospodarstwo rolne. W ostatnim oświadczył, że jest zatrudniony w jednej z agencji rządowych. W obu oświadczeniach podał stan oszczędności, w obu napisał, że jest właścicielem domu o pow. 90 mkw. i wartości 68 tys. złotych oraz gospodarstwa rolnego o pow. 13 ha i wartości 123.000 zł. Podał wysokości przychodów i dochodów osiągniętych z tego gospodarstwa, a także wielkość dopłat unijnych. Ponadto jest współwłaścicielem innej nieruchomości o pow. 0,15 ha i wartości 170.000 zł. Radny ujawnia wszystkie swoje źródła dochodów, ruchome składnika majątkowe o wartości powyżej 10.000 zł oraz wysokość zobowiązań zaciągniętych w bankach na zakup nieruchomości.

Niewiele różnią się od siebie oświadczenia członka Zarządu Powiatu, radnego Andrzeja Kacprzaka. I rok temul, i w ostatnim napisał, że nie posiada żadnych oszczędności, że jest współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 60,5 mkw. i wartości 85.000 zł oraz współwłaścicielem nieruchomości o pow. 2,83 mkw. i wartości 60.000 zł. Radny w ostatnim oświadczeniu ujawnia cztery źródła dochodów, podaje, że nie posiada żadnych ruchomych składników majątku a także, że spłaca dwa kredyty.

W oświadczeniu majątkowym za 2008 rok radna Barbara Karasińska podała, że posiada lokatorskie prawo do lokalu o pow. 50 mkw. i wartości 100.000 zł. W najnowszym oświadczeniu o żadnym lokalu nie ma ani słowa. Radna nadal posiada pewne oszczędności w złotówkach. Podaje wysokość dochodów z tytułu zatrudnienia oraz z racji pełnienia funkcji radnej. Nie ma zobowiązań i jest właścicielką bmw z 1996 roku.

W obu ostatnich oświadczeniach radny Andrzej Kopania podaje swoje oszczędności zgromadzone zarówno w złotówkach jak i w dolarach amerykańskich i euro. W obu pisze o domu o pow. 140 mkw i wartości 400.000 zł, ale jako formę własności podaje księga wieczysta (?). W obu podaje, że posiada niewielką ilość akcji Ceramiki Serwis w Opocznie. Radny Kopania podaje wysokości dochodów z tytułu zarządzania spółką oraz wysokość diet. Posiada jeden składnik ruchomy majątku o wartości powyżej 10.000 zł na zakup ktrego zaciągnął jedno zobowiązanie, ale nie podaje wobec którego banku.

Radny Julian Kowalczyk objął mandat w drugiej połowie ub. roku. Po zaprzysiężeniu zlożył swoje pierwsze oświadczenie majątkowe, a drugie, już razem z pozostałymi, w kwietniu 2010 roku wg stanu na 31 grudnia 2009 r. Jak wynika z ich analizy, niewiele wzrosły oszczędności radnego w złotówkach i w euro. Pisząc o domu radny stwierdza „dożywocie 40 mkw”, ale nie podaje wartości tej nieruchomości. Innych nie ma. Radny prowadzi działalność gospodarczą – szkołę jazdy, z której wg pierwszego oświadczenia zanotował stratę w wysokości prawie 8.000 zł, wg ostatniego dochód w wysokości 174,42 zł. Przy czym jest to jedno z trzech źródeł dochodów radnego. W obu oświadczeniach wymienia cztery ruchome składniki majątkowe, przy czym w pierwszym oświadczeniu wymienia bmw z 2006 roku o wartości 100.000 zł, opla corsę z 2002 r. – 8.000 zł, opla corsę z 2004 roku – 12.000 zł, toyotę yaris z 2008 roku – 30.000 zł oraz mercedesa z 1993 roku o wartości 8000 zł. W ostatnim ilość samochodów zmniejszyła się do czterech: bmw z 2006 roku o wartości 90.000 zł, toyota yaris z 2008 roku o wartości 25.000 zł, mercedes z 1993 roku – 3000 zł oraz opel corsa po kolizji o wartości 3000 zł. Co z drugim oplem? W obu oświadczeniach pisze o zobowiązaniach: w pierwszym na zakup samochodu, w drugim doszedł jeszcze kredyt odnawialny.

Praktycznie nie ma różnic w oświadczeniach radnego Kazimierza Kożuchowskiego. W obu pisze że jest współwłaścicielem mieszkania o pow. 60,5 mkw. i wartości około 120.000 zł oraz garażu. Nie posiada i nie posiadał akcji ani innych papierów wartościowych. W obu doświadczeniach podaje dochody z kilku źródeł. W obu podaje dwa składniki ruchome majątku. Nie ma zobowiązań. Jedyna różnica w tych oświadczeniach to zgromadzone oszczędności. W minionym roku wzrosły dwa i pół raza.

Również członek Zarządu Powiatu, radny Bogdan Kubiszewski w obu oświadczeniach napisał prawie to samo. Niewielkie oszczędności, dom o powierzchni 140 mkw. i wartości 140.000 zł, stanowiący współwłasność małżeńską. Gospodarstwo rolne o pow. 13,37 ha i wartości 43.000 zł (rok temu było 6,9 ha i wartość 23.000 zł i nie ma informacji, skąd ten przyrost). Tradycyjnie, jak w zeznaniach innych radnych i w tych jest informacja, że gospodarstwo przyniosło „coś”, nie wiadomo przychód czy dochód o wartości rok temu 2000 zł ostatnio 3.000 zł. Nie ma ani słowa o dopłatach unijnych. Radny pisze o jednym ruchomym składniku majątkowym i podaje, że nie ma żadnych zobowiązań finansowych.
Radny Mariusz Łącki zdołał zgromadzić niewielkie oszczędności. Nie ma domu, jest właścicielem mieszkania o pow. 36,5 mkw. i wartości 220.000 złotych. W okresie jaki upłynął między składaniem oświadczeń radny zwiększył powierzchnię swojego gospodarstwa z 72,13 ha do 76,16 ha. Automatycznie wzrosła jego wartość z 700 do 760 tys. złotych. Radny podaje w obu oświadczeniach zarówno przychód jak i dochód, podaje także wysokość dopłat unijnych. Radny podaje również przychody i dochody z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W obu oświadczeniach wymienia kilka składników ruchomych majątku, ujawnia również fakt zaciągnięcia 12 kredytów w różnych bankach.

Bardzo podobne do siebie są oświadczenia majątkowe przewodniczącego Rady Powiatu, radnego Krzysztofa Nawrockiego. Oba pisane były w ostatniej chwili – w przypadku oświadczenia za 2008 rok sporządzone było 30 kwietnia powinno być złożone, w przypadku przewodniczącego Rady, do Urzędu Wojewódzkiego do dnia 31 kwietnia. Widnieje nawet na nim data wpływu 4 maja 2009 rok. Ostatnie sporządzone zostało już 28 kwietnia i do UW wpłynęło o czasie. W obu przewodniczący pisze o niewielkich oszczędnościach, stanowiących współwłasność małżeńską, które w ciągu minionego roku wzrosły prawie o 100%. W obu podaje, że jest współwłaścicielem dwóch mieszkań – o pow. 42 mkw. i wartości 30.000 zł oraz o pow. 51,44 mkw. i wartości 55.000 zł. Ponadto jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego o pow. 2,15 ha i wartości 24.000 zł, które w 2008 roku przyniosło przychód 715,94 zł i dochód 200 zł. Jak się okazuje owe 715 zł to dopłaty unijne. Za 2009 rok przewodniczący nie wykazuje ani przychodu ani tym bardziej dochodu z tego gospodarstwa. W obu oświadczeniach podaje kilka źródeł dochodów, w obu wymienia, jako ruchomy składnik majątku, samochód osobowy. W obu podaje, że spłaca kredyt mieszkaniowy.

Jak podaje radny Andrzej Paluch, w ciągu minionego roku o połowę zmniejszyły się jego oszczędności zgromadzone w złotówkach, za to bardzo znacznie wzrosły te w funtach brytyjskich. Posiada dwa domy: o pow. 115 mkw. i wartości 210 tys. złotych oraz o pow. 56 mkw. i wartości 80.000 zł. Z 1,23 do 2,65 ha wzrosła powierzchnia gospodarstwa rolnego, a jego wartość z 218 do 260 tys. złotych. Wzrost powierzchni spowodował spadek dochodowości. Za 2008 rok 3200 zł przychód i 1900 dochód wobec 3000 zł przychodu i 1500 zł dochodu w roku 2009. Tak samo, jak w roku poprzednim, radny oświadczył, że posiada 218,4 jednostek w Funduszu Inwestycyjnym ING Parasol, ale nie podaje ani ich wartości nominalnej, ani całkowitej. Radny Paluch prowadzi działalność gospodarczą i o ile w oświadczeniu za 2008 rok podał jedynie wysokość przychodu, to w ostatnim podał „orientacyjny dochód” (?). Przecież nie ma takiego pojęcia. W oświadczeniu za 2008 rok podał, że jest członkiem dwóch rad nadzorczych spółek gminnych w Opocznie, a w ostatnim, że już tylko jednej – PGK, podając wysokość dochodu z tego tytułu. Radny w obu oświadczeniach podaje te same dwa samochody osobowe jako ruchome składniki majątku. W obu oświadcza, że nie ma żadnych zobowiązań.

Członek Zarządu, radny Marian Pisarski w obu oświadczeniach napisał prawie to samo. Nie ma oszczędności. Jest współwłaścicielem domu o pow. 120 mkw. i wartości 120.000 zł wchodzącego w skład budynku gospodarczo–mieszkalnego o pow. 400 mkw. (razem z tym domem?) i wartości 200.000 zł (razem z domem?). Jest właścicielem domu o pow. 100 mkw. i wartości 80.000 zł oraz gospodarstwa rolnego o pow. 8,15 ha i wartości 180.000 zł, które jednak nie przyniosło ani przychodu, ani dochodu, ani dopłat unijnych. Radny podał w obu oświadczeniach dwa źródła dochodów – praca zawodowa i ryczałt członka Zarządu. Rok temu napisał, że ma jedno auto z 1997 roku o wartości 7.000 zł, w ostatnim oświadczeniu pisze o dwóch pojazdach. Doszedł renault laguna z 2000 r.

Radny Andrzej Rek w oświadczeniu za 2008 rok podał wysokości zgromadzonych oszczędności – „środki potrzebne na zakup samochodu”. W ostatnim podaje wysokość oszczędności co do złotówki. W obu pisze, że jest właścicielem domu o pow. 170 mkw. i wartości 140 tys. Złotych oraz współwłaścicielem gospodarstwa rolnego o pow. 17,36 ha i wartości 100.000 zł, które w 2009 roku otrzymało, w porównaniu do roku poprzedniego – około czterech razy więcej dotacji unijnych i przyniosło prawie siedmiokrotnie wyższy dochód, kwotowo 7681 zł. Ponadto radny jest współwłaścicielem lasu o pow. 6,39 ha i wartości 30.000 zł. Z oświadczenia za 2008 rok wynika, że nie nabył żadnych nieruchomości od skarbu państwa, zaś w ostatnim, za 2009 rok podaje, że nabył trzy działki od ANR, ale zrobił to w 2007 roku(?). Radny podaje trzy źródła utrzymania. Posiada dwa samochody, stanowiące ruchome składniki majątkowe o wartości powyżej 10.000 zł. Rok temu oświadczył, że ma zobowiązania wynikające z nabycia samochodu, w ostatnim o kredytach i pożyczkach ani innych zobowiązaniach nie ma ani słowa.

Radny Sławomir Rek w ciągu minionego roku zdołał nieco zwiększyć stan oszczędności w złotówkach, bo bez zmian jest niewielka kwota zgromadzona w dolarach. Nadal jest właścicielem dom o pow. 110 mkw. i wartości 300.000 zł. W obu oświadczeniach wymienia również gospodarstwo rolne o pow. 6,29 ha i wartości 175.000 (rok temu 171.000) zł, które przyniosło i przychód i dochód. Nie ma podanej wysokości dopłat unijnych a także podane jest nieco dziwny tytuł prawny do tego gospodarstwa – własność/współwłasność (niepotrzebne skreślić?). Radny prowadzi działalność gospodarczą i o ile w 2008 roku osiągnął z niej przychód w wysokości 204 tys. złotych i dochód 24,9 tys. złotych, to rok miniony okazał się rewelacyjny. Osiągnął przychód prawie 2 mln i dochód ponad 300 tys złotych. W obu oświadczeniach podaje, że posiada dwa samochody i zamiast podać wartość ruchomych składników majątkowych podaje „mienie pozostałe wg ewidencji przedsiębiorstwa”. Nie ma również określonej wartości nieruchomości wchodzących w skład. Radny pisze o kilku zobowiązaniach.

Tradycyjnie już bardzo oszczędnie o swoim stanie posiadania wypowiada się wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, radna Anna Reszelewska. W porównaniu do roku poprzedniego jedyna różnica to nieco wyższa emerytura oraz ryczałt wiceprzewodniczącej Rady.

Aż ośmioro radnych powiatowych składało wyjaśnienia do swoich oświadczeń majątkowych złożonych w kwietniu 2009 roku. W tym starosta Józef Róg, który wyjaśnienia składał dwukrotnie: do wielkości działek wymienionych w oświadczeniu (pisaliśmy o różnicach w TOP nr 29 z dnia 24 lipca 2009 r.) oraz w sprawie dopłat unijnych, które zostały pominięte. W porównaniu do tamtego oświadczenia, w ciągu minionego roku starosta zdołał zgromadzić niewielkie oszczędności (wspólnota majątkowa). Rok temu pisał, że posiada certyfikaty depozytowe PKO SA, teraz oświadcza, że wchodzą one w skład wspólnoty majątkowej. Podobnie jak w roku ubiegłym jest współwłaścicielem domu o pow. 180 mkw. i wartości 200 tys. złotych. Nadal jest właścicielem gospodarstwa rolnego o pow. 6 ha i wartości 20.000 zł. W rubryce dotyczącej tytułu prawnego do tego gospodarstwa napisał „użyczenie” (?). W ostatnim oświadczeniu podał wysokość dopłat unijnych. Jest właścicielem trzech innych działek o pow. 1,28, 3,3541 i 0,1597 ha i współwłaścicielem kolejnej, o pow. 0,3995 ha. Ponownie podaje, że działki nabył w 2007 roku. Przecież o tym pisał rok temu. Podaje dochody z pracy zawodowej swojej i małżonka (chyba powinno być małżonki). Nadal jeździ tym samym samochodem. Podobnie jak w roku poprzednim, podaje, że nie ma żadnych zobowiązań.

W porównaniu do roku ubiegłego znacznie zmalał poziom oszczędności zgromadzonych przez radnego Zbigniewa Sobolewskiego. Nadal nie ma ani domu ani mieszkania. Rok temu oświadczył, że jest właścicielem gospodarstwa rolnego o pow. 2,5 ha i współwłaścicielem 4,2 ha, które przyniosło przychód 6000 zł i dochód 100 zł. W ostatnim oświadczeniu pisze, że jest właścicielem całości, wartej 40.000 zł. Przyniosło mu ono identyczny przychód i dochód. Podaje dochody z kilku źródeł, nie ma ruchomych składników majątku. W ostatnim oświadczeniu pisze o jednym kredycie, ale nie podaje ani formy, ani w którym banku.

Praktycznie niczym nie różnią się od siebie oświadczenia radnego Andrzeja Sosnowca. W obu pisze o niewielkich oszczędnościach, w obu oświadcza, że jest współwłaścicielem domu o pow. 85 mkw. i wartości 65.000 zł oraz działki o pow. 0,43 ha i wartości 3000 zł. Radny podaje dochód z kilku źródeł. Wyszczególnia jeden składnik ruchomy majątku o wartości powyżej 10000 zł. Nie ma zobowiązań.

Praktycznie niczym nie różnią się od siebie oświadczenia członka Zarządu, wicestarosty Jana Wieruszewskiego. Nadal jest właścicielem dwóch domów, w tym jednego w remoncie, oba o powierzchni 80 mkw. i wartości 100 i 150 tys. złotych oraz dwóch działek, 7 i 8 arów, o łącznej wartości 50.000 zł. Podaje wysokości dochodów, a jedyna różnica, to pojawienie się jednego składnika ruchomego majątku o wartości powyżej 10.000 zł.

Również oświadczenia wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, Marka Ziębickiego niewiele różnią się od siebie. Zgromadził oszczędności w złotówkach, jest właścicielem domu po pow. 76,5 mkw. i wartości 85.000 zł oraz mieszkania o pow. 58,6 mkw. i wartości 90.000 zł. Posiada również gospodarstwo rolne o pow. 1,85 ha i wartości 30.000 zł, które w porównaniu do roku ubiegłego przyniosło mniejszy przychód i nie dało dochodu. Podaje wszystkie źródła dochodu, jeden składnik ruchomy majątku i brak zobowiązań.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 30 (681) z dnia 30 Lipca 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »