tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Finanse

 Wyższe świadczenia

 
Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ZUS dokona od 1 marca waloryzacji emerytur i rent, podwyższenia świadczeń najniższych oraz dodatków do emerytur i rent.
Obok emerytur i rent wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych waloryzacji podlegać będą także świadczenia zlecone do wypłaty ZUS-owi (między innymi renty inwalidów wojennych i wojskowych). Świadczenia te do końca 2006 r. wypłacane były z FUS i podlegały refundacji z dotacji celowej budżetu państwa. Od 2007 r. świadczenia te finansowane są z odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa.

Kto otrzyma podwyżkę?
Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane przed dniem określonym w ustawie jako termin waloryzacji, czyli przed dniem 1 marca. Są to więc świadczenia przyznane na wniosek zgłoszony najpóźniej w lutym, do których warunki zostały spełnione nie później niż w ostatnim dniu tego miesiąca.
Waloryzacja przeprowadzana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu i obejmuje aktualnie wypłacane świadczenia. Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu), świadczenie to zostanie zwaloryzowane z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Na czym polegać będzie podwyżka?
Waloryzacja świadczeń dokonana będzie poprzez pomnożenie kwoty emerytury i renty przez wskaźnik waloryzacji. Zgodnie z komunikatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2010 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2010 r. wynosi 104,62 proc.
Przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji podwyższona zostanie również podstawa wymiaru waloryzowanych świadczeń.
Zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin podwyżka rent inwalidów wojennych i wojskowych będzie polegać na przemnożeniu podstawy wymiaru przez wskaźnik waloryzacji 104,62 proc., a następnie na obliczeniu kwoty świadczenia według odpowiednich stawek, właściwych dla danego rodzaju renty.

Nowe wysokości świadczeń najniższych
Od 1 marca 2010 r. zostaną również ustalone nowe wysokości świadczeń najniższych. Podwyższenie ich nastąpi poprzez pomnożenie obowiązujących kwot przez wskaźnik waloryzacji - 104,62 proc.
W związku z tym od 1 marca 2010 r. kwoty świadczeń najniższych wzrosną:
* emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna o 31,19 zł, z 675,10 zł do 706,29 zł,
* renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy o 23,99 zł, z 519,30 zł do 543,29 zł.
Kwoty najniższych rent przysługujących na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stanowią 120 proc. kwot świadczeń najniższych, o których mowa wyżej i wzrosną:
* renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa o 37,43 zł, z 810,12 zł do 847,55 zł,
* renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową o 28,79 zł, z 623,16 zł do 651,95 zł.

Nowe wysokości dodatków
Jednocześnie z podwyżką emerytur i rent od 1 marca nastąpi waloryzacja wskaźnikiem 104,62 proc. dodatków pielęgnacyjnych, dodatków dla sierot zupełnych, dodatków kombatanckich, dodatków kompensacyjnych, dodatków za tajne nauczanie, świadczeń pieniężnych dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, świadczeń pieniężnych przysługujących osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, świadczeń w wysokości dodatku kombatanckiego, a także świadczeń pieniężnych przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Wysokości tych dodatków i świadczeń po waloryzacji będą wynosiły:
* dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie - 181,10 zł
* dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - 271,65 zł
* dodatek dla sieroty zupełnej - 340,39 zł
* dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego - 181,10 zł
* dodatek kompensacyjny - 27,17 zł
* świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy - od 9,08 zł do 181,10 zł
* świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy - od 9,08 zł do 181,10 zł
* świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych - 593,28 zł

Od jakiej kwoty bazowej będą przyznawane emerytury i renty od 1 marca 2010 r.?
Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym.
Od 1 marca 2010 r. wysokość kwoty bazowej wynosi 2 716,71 zł.


rz.p.   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 9 (660) z dnia 5 Marca 2010r.
W dziale Finanse dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »