tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
Wykonam prace remontowe, malowanie, ...
czytaj dalej »

UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Opoczno

 Zmiana władzy

 
W piątek, 9 listopada w sali widowiskowej MDK odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej. Obrady jak zwykle były bardzo pracowite i trwały do wieczora. Zdominowały je przede wszystkim zmiany w prezydium Rady


Proponowany porządek był zapowiedzią długich i żmudnych obrad. Tym bardziej, że na wniosek burmistrza i radnych został on uzupełniony o kilka dodatkowych punktów, dotyczących m.in. wyboru przewodniczącego i wieceprzewodniczących rady a także o odwołania wszystkich przewodniczących komisji stałych. Burmistrz z kolei zaproponował by wycofać z porządku obrad punkt mówiący o sposobie naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą mieszkańcami, a w części nieruchomość niezamieszkałą. Do porządku wprowadzono natomiast uchwałę dotyczącą zmian w planie inwestycyjnym PGK.
Po omówieniu przez wiceprzewodniczącego Jerzego Wijatę zasad głosowania radni proponowali kandydatów. Padła tylko jedna propozycja zgłoszona przez radnego Marka Sijera, który przedstawił kandydaturę Dariusza Kosno. Głosowanie było tajne, więc konieczny był wybór komisji skrutacyjnej, w skład której weszli: przewodniczący Andrzej Rożenek oraz członkowie Jarosław Jurowski i Mieczysław Wojciechowski. Po przerwie, w czasie której komisja miała czas na przygotowanie kart do głosowania, wznowiono obrady, ale nie na długo. Okazało się bowiem, że na kracie do głosowania jest miejsce tylko na oddanie głosu za. Nie było natomiast opcji wyboru przeciw i wstrzymania się. Radni musieli zrobić kolejną przerwę, by naprawić ten dosyć istotny błąd. Na sali widowiskowej słychać było niezadowolenie ze strony zaproszonych na sesję gości, którzy zgodnie twierdzili, że radni nie szanują ich czasu. W końcu przystąpiono do głosowania, w którym udział wzięło 21 radnych. Za wyborem Dariusza Kosno zagłosowało 11 radnych, przeciw było 9, jeden oddany głos był nieważny. Nowo wybrany wiceprzewodniczący powiedział: Nie dziękuję za wybór, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jest to ciężka i trudna praca. Nie zgłaszałem się do tego ? mówił ? ale w sytuacji, kiedy widzę, że jest taka potrzeba przyjmuję ten wyrok i zobowiązuję się do pracy.
Kiedy Jerzy Wijata chciał przejść do następnego punktu, radny Dariusz Kosno, wniósł o wprowadzenie do porządku obrad kolejnego punktu jako wybór trzeciego wiceprzewodniczącego rady. W tej sprawie wypowiedziała się prawniczka urzędu, która przyznała, że zgodnie ze statutem gminy nie ma żadnych przeciwwskazań, by w radzie zasiadało trzech wiceprzewodniczących. Radni jedenastoma głosami za, dziesięcioma przeciw, przyjęli wprowadzenie tego punktu do porządku. Ze strony radnych padła także jedna kandydatura, tym razem Andrzej Rożenek zgłosił kandydaturę Wiesława Wołkiewicza.
Komisja skrutacyjna ukonstytuowała się w tym samym składzie, co poprzednio. Radni w tajnym głosowaniu, jedenastoma głosami za wybrali trzeciego wiceprzewodniczącego rady. Wiesław Wołkiewicz gorąco podziękował za wybór dodał, też że dalej będzie tak służył jak przez te dziesięć lat.
W imieniu Klubu Radnych Prawicy kolejne zmiany w porządku zaproponował radny Bartłomiej Firkowski. Prosił o wprowadzenie do porządku punktu o odwołanie przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej: komisji rozwoju gospodarczego, budżetu, handlu i usług; komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i przestrzegania prawa; komisji zdrowia, opieki społecznej, oświaty, kultury, komisji rolnictwa, gospodarki żywnościowej i spraw samorządu a także komisji ds. rodziny, młodzieży i kultury fizycznej oraz punktu w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego rady, Jerzego Wijaty. Nie było propozycji odwołania przewodniczącego komisji rewizyjnej, Andrzeja Rożenka, który jest członkiem Klubu Radnych Prawicy. W dyskusji nad złożonymi wnioskami głos zabrali radni Janusz Klimek i Dariusz Kosno. Radny Klimek zaapelował do radnych, by wreszcie zaczęli pracować dla społeczności Opoczna. Jest szereg pilnych problemów do rozwiązanie ? mówił ? a wyborami można zając się później po przyjęciu uchwał ? dodał. Radny złożył wniosek, by wybory przełożyć na koniec sesji. Z kolei Dariusz Kosno ripostował, że głosowanie nad tymi punktami zajęłoby mniej czasu, niż wypowiedź radnego Klimka. Ostatecznie radni jedenastoma głosami za przyjęli wprowadzenie do porządku obrad punktów zaproponowanych przez Klub Radnych Prawicy.
Przed głosowaniem nad odwołaniem wiceprzewodniczącego, Jerzego Wijaty radny sam złożył rezygnację. Powiedział, że wiedział od samego początku, że funkcję z wyboru to się tylko pełni. Pełniąc powierzoną mu funkcję starał się z wszelkich sił pracować dla dobra Rady. Okazuje się ? mówił radny, że wniosek jednoznacznie stwierdza, że nie nadaję się do tej funkcji, dlatego składam oświadczenie woli, że z tym momentem rezygnuję z funkcji wiceprzewodniczącego. Dalsze prowadzenie obrad przekazał Dariuszowi Kosno. Do porządku sesji wprowadzono punkt przyjęcie rezygnacji wiceprzewodniczącego Wijaty. Za przyjęciem rezygnacji radnego opowiedziało się jedenastu radnych, dziewięciu było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad odwołaniem prawie wszystkich przewodniczących komisji stałych, z wyjątkiem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Wiceprzewodniczący Dariusz Kosno zapytał służby prawne UM o wyniki wszczętego postępowania w sprawie uchylenia uchwały odwołującej przewodniczącego Rady, Zdzisława Wojciechowskiego. Radny pytał, czy równocześnie z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania, organ nadzoru zawiesił jej wykonanie?
Prawniczka gminy, Danuta Popińska poinformowała, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wojewoda ma trzydzieści dni na sprawdzenie legalności uchwał. Uchwały z ostatniej sesji były wysłane zgodnie z siedmiodniowym terminem do wojewody. Wojewoda otrzymał je 15 października i miał miesiąc na podjęcie decyzji. Do UM wpłynęła tylko informacja o wszczęciu postępowania, ale nadal nie ma rozstrzygnięcia nadzorczego, a takie powinno zapaść do 15 listopada. ? Ja cały czas mam te obawy, że nie mam w ręku rozstrzygnięcia nadzorczego ? mówiła. ? Proszę sobie wyobrazić, co byłoby, gdyby wojewoda stwierdził nieważność odwołania przewodniczącego rady? W prawie, to jest tak, że to byłaby nieważność od samego początku, a więc od 5 października. Zgodnie ze statutem gminy wybór nowego przewodniczącego powinien być na następnej sesji. ? Moim zdaniem ? mówiła prawniczk a? nic nie stało na przeszkodzie, żeby sesja odbyła się po 15 listopada. Podkreśliła, że odczekałaby te trzydzieści dni na wydanie decyzji.
W takiej sytuacji radny Andrzej Rożenek zapytał, co było powodem zwołania sesji przed 15 listopada? Zdaniem radnego nic nie stało na przeszkodzie, by sesja odbyła się tydzień później. Burmistrz Jan Wieruszewski odpowiedział, że dla niego ten termin był ważny głównie z uwagi na projekt budżetu. Żeby zrobić taki projekt uchwały podatkowe mające wpływ na budżet powinny być uchwalone przed przygotowaniem budżetu. Stąd też taki termin.
Głos w sprawie zabrał też sekretarz gminy, który przyznał, że wstrzymania wykonania uchwały, o które pytał radny Kosno, nie ma. Żadne takie pismo nie wpłynęło do urzędu.
Po wysłuchaniu tych wyjaśnień wiceprzewodniczący Dariusz Kosno, złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o wybór przewodniczącego Rady Miejskiej. W dyskusji nad tym punktem sekretarz Kazimierz Kożuchowski, powiedział, że w sprawie ewentualnego rozstrzygnięcia nadzorczego, które by uchylało uchwałę z 5 października może powstać poważny problem, co do ewentualnego podpisu na uchwałach podjętych po wyborze przewodniczącego. Chyba, że nowo wybrany przewodniczący nie będzie prowadził obrad.
Prawniczka urzędu jeszcze raz uczuliła radnych, że nie ma pewności, czy podjęte w takiej sytuacji uchwały będę ważne. Zdaniem radnego Kosno, ważne jest wyjaśnienie sekretarza.
W głosowaniu nad poszerzeniem porządku obrad o punkt stanowiący o wyborze przewodniczącego rady wzięło udział tylko jedenastu radnych. Wszyscy opowiedzieli się za wprowadzeniem do porządku tego punktu. No nowego przewodniczącego radni zaproponowali tylko jednego kandydata. Radny Andrzej Rożenek zgłosił kandydaturę Bartłomieja Firkowskiego. W dalszej części radni wybrali komisję skrutacyjną. W jej skład weszli przewodniczący Andrzej Rożenek oraz członkowie Mieczysław Wojciechowski i Andrzej Kacprzak. W tajnym głosowaniu udział wzięło osiemnastu radnych. Za wyborem radnego Firkowskiego zagłosowało jedenastu radnych, przeciw było siedmiu radnych.
Nowo wybrany przewodniczący Rady, podziękował za wybór w tak trudnych okolicznościach. Podziękował też tym radnym, którzy na niego nie głosowali. Przewodniczący podkreślił, że zaprosi ich do współpracy na rzecz dobra naszej gminy. Radny wyraził przekonanie, że radni zrozumieją takie postępowanie dla dobra społeczności. Wyraził nadzieję na ścisłą i demokratyczną współpracę. ? Jesteśmy na przepaścią finansową i musimy podejmować bardzo trudne decyzje m.in. o wstrzymaniu niektórych inwestycji ? mówił Bartłomiej Firkowski. ? Dlatego proszę o zrozumienie naszego działania, także tego dzisiejszego ? dodał. Radny przeprosił też wszystkich gości, którzy tak długo czekali, by przedstawić swoje sprawozdania. Dla dobra gminy i tego, żeby podjęte uchwały były ważne przekazał dalsze prowadzenie obrad wiceprzewodniczącemu, Dariuszowi Kosno.
O słuszność takiego postępowania zapytał Janusz Klimek, czy w sytuacji, kiedy przewodniczący jest na sali obrad, sesję może prowadzić wiceprzewodniczący? Zdaniem prawniczki przewodniczący do wykonywania swoich zadań może wskazać wiceprzewodniczącego.


rzep   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 46 (801) z dnia 16 Listopada 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »