tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 W trosce o rodziny

 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej apeluje do gmin o tworzenie stanowisk dziennego opiekuna


Jeżeli po okresie opieki nad dzieckiem rodzic chce wrócić do pracy lub rozpocząć pracę, a opieka niani jest zbyt obciążająca do domowego budżetu, warto, aby gmina wyszła naprzeciw oczekiwaniom rodziców i pomogła im w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem w formie dziennego opiekuna. Organizacja tej formy opieki jest tańsza dla gminy i dla rodzica. Dzienny opiekun ma przyczynić się do zwiększenia aktywności zawodowej rodziców, a także osób, które podejmują się pracy dziennego opiekuna.
Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia, w wyjątkowych przypadkach do 4 lat, zatrudniona przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług. Takim opiekunem może być osoba, która daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie został jej zawieszona ani ograniczona, wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
Dzienny opiekun sprawuje opiekę we własnym lokalu lub lokal ten może mu udostępnić lub wyposażyć gmina. Lokal musi spełniać jedną przesłankę ?ma zapewniać bezpieczną opiekę na dzieckiem?. Ocenę zapewnia wójt, burmistrz lub prezydent (może to być w trybie wywiadu kierownika ośrodka pomocy społecznej, wywiadu środowiskowego).
Osoba, która nie pracowała wcześniej z dziećmi do 3 lat przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun obowiązana jest odbyć 160?godzinne szkolenie. Jeśli jednak osoba ta posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo?wychowawczego ? 40?godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy. Szkolenia mogą prowadzić tylko te podmioty, których programy szkoleń zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw rodziny, co jest równoznaczne z zamieszczeniem ich BIP MPiPS. Dodatkowym wymaganiem w stosunku do dziennego opiekuna jest poddanie się obowiązkowym badaniom sanitarno?epidemiologicznym.
Dzienny opiekun może sprawować opiekę maksymalnie nad pięciorgiem dzieci, a w przypadku, kiedy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci.
Dzienni opiekunowie wybierani są przez wójtów lub burmistrzów w drodze otwartych konkursów ofert. Taki konkurs jest przeprowadzany po zbadaniu czy w gminie jest zapotrzebowanie na taką formę opieki.
Jakie są korzyści z zatrudnienia dziennego opiekuna? Jest bardzo krótki czas zorganizowania instytucji (głównym wymogiem jest przeszkolenie dziennego opiekuna i jego niekaralność, nie ma warunków lokalowo?sanitarnych). Szeroki zakres swobody regulowania warunków pracy dziennego opiekuna i sprawowania opieki. Gmina ma możliwość elastycznego ustalania czasu i okresu sprawowania opieki, bo czas i okres opieki może być dopasowany do indywidualnych potrzeb rodziców i możliwości gminy. Tworzenie sieci lub zespołów dziennych opiekunów pozwala na wzajemne zastępstwa w przypadku, np. choroby, urlopu i powoduje, że rodzic nie jest ograniczany czasem pracy jednego opiekuna. Ważnym argumentem są także niższe koszty dla gmin a także dla rodziców. Osoba bezrobotna nie płaci podatków na rzecz gminy, natomiast jeżeli gmina zorganizuje jej miejsce pracy w formie dziennego opiekuna zaczyna je płacić (jest szczególnie korzystne i pożądane w małych gminach wiejskich).
Ministerstwo zachęca do wspierania i tworzenia takich instytucji. W najbliższej edycji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ?Maluch? będzie preferowane dofinansowywanie tworzenia instytucji dziennego opiekuna.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 1 (808) z dnia 4 Stycznia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »