tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 W powiecie głównie o drogach

 
W czwartek, 29 listopada odbyła się XXI sesja Rady Powiatu. Rozpoczęła ją uroczystość podsumowania osiągnięć sportowych w roku szkolnym 2011/2012, o której piszemy na stronach sportu. Po przerwie radni przystąpili do realizacji roboczego porządku obrad. Większą dyskusję wywołała tylko kwestia inwestycji na drogach powiatowych

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, obejmujące pięć posiedzeń między sesjami, odczytał radny Bogdan Kubiszewski. Do treści dokumentu nie było żadnych pytań. Poinformujmy więc tylko, że zarząd wyraził negatywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji Komisariatu Policji w Drzewicy oraz wybrał biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego szpitala za 2012 rok. Usługę wykona Zespół Biegłych Rewidentów ?Wim?Ex? z Tomaszowa Mazowieckiego za cenę 7.011 zł brutto. Zarząd zgodził się na zakup samochodu ciężarowo?osobowego na potrzeby DPS w Drzewicy (ze środków własnych do 30 tys. zł) i zaplanował kupno 9?osobowego auta do DPS w Niemojowicach.

Śmieci na tapecie
W punkcie ?Zapytania i interpelacje? głos zabrał radny Jacek Pacan, który poruszył problem wynikający z zapisów nowej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawy o odpadach. Zapytał obecnego na sesji posła Roberta Telusa czy są szanse na zmianę przepisów, czy parlament prowadzi prace w tym kierunku.
Poseł ocenił, że nowa ustawa jest zła, z wieloma błędami i trzeba ją poprawić. Prawo i Sprawiedliwość złożyło własny projekt ustawy, według którego samorządy posiadające stanowiska odpadów czy firmy komunalne nie musiałyby rozpisywać przetargów na odbiór nieczystości. Nowy projekt złożył także Sojusz Lewicy Demokratycznej. ? Teraz sytuacja jest chora ? powiedział Robert Telus. ? Ustawa została napisana pod lobby śmieciowe. Jest niekorzystna zarówno dla samorządów jak i mieszkańców. Trudno powiedzieć, czy są szanse na zmiany. Wszystko zależy od tego, jak zagłosują posłowie rządzących ugrupowań.

Drogi kością niezgody
Następny punkt posiedzenia ? informacja o skutkach wdrożenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ? przeszedł bez echa. Na dłużej zatrzymano się przy projekcie budżetu powiatu na 2013 rok. Jego główne założenia omówiła skarbniczka Anna Słoniewska.
Jak poinformowała, planowane dochody mają wartość 67.485.762 zł, natomiast wydatki 75.257.313 zł. Deficyt w wysokości 7.771.551 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu. Największymi pozycjami wpływów będą subwencje (45,45%) i dotacje (31,37%). Dochody własne mają stanowić 23,17% ogólnych. Z kolei najwięcej pieniędzy pochłoną oświata (37% wydatków) i drogi powiatowe (24%). Na przyszłoroczne inwestycje powiat chce przeznaczyć 20.493.499 zł.
I właśnie inwestycji dotyczyły wątpliwości, które wysunęła część opozycji. Radny Jacek Pacan zapytał starostę, jakimi kryteriami kieruje się zarząd przy wyborze zadań drogowych do realizacji. Podał przykład budowy chodnika w Bielowicach, która mimo istniejącego projektu technicznego od kilku lat znajduje się w sferze planów.
Odpowiedź Jana Wieruszewskiego była długa. ? W naszym administrowaniu mamy ponad 330 km dróg. Zostały one przejęte w złym stanie, bardzo wyeksploatowane. Poza tym jeżdżą po nich auta, które w wielu przypadkach nie powinny ? zaznaczył. ? Według wypracowanego przez zarząd systemu, szukamy partnerów do współpracy. Są to gminy, przez których tereny przebiegają drogi powiatowe. Jeśli samorząd gminny jest zainteresowany przebudową, przyjmiemy każdy wniosek. I taką twardą deklarację składam.
Drugim elementem jest możliwość skorzystania ze środków zewnętrznych. Starosta poinformował, że na przyszły rok zaplanowano dwie inwestycje w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych (w gminach Drzewica i Żarnów). Będzie też kontynuowana rozbudowa strategicznej drogi Opoczno ? Końskie na odcinku do Sitowej, z wykorzystaniem środków unijnych. Ocenił, że w kolejnej edycji finansowania środkami unijnymi o wsparcie będzie dużo trudniej. Bez wielotorowego partnerstwa niewiele się zdziała, dlatego powiat jest w kontakcie ze wszystkimi gminami i czeka na wnioski od samorządów.
? Jeśli chodzi o gminę Opoczno, mamy już opracowane trzy projekty, m.in. ten w Bielowicach, który od dwóch lat przekładamy, ponieważ gmina ma trudną sytuację finansową i widzi inne potrzeby. Jeżeli znajdzie pieniądze i burmistrz dojdzie do wniosku, że jest w stanie współfinansować inwestycję, wtedy skierujemy ją do realizacji ? zapewnił.
Przy wyborze zadań ważnym czynnikiem jest również dojazd do stref przemysłowych. ? Pojawiła się taka możliwość w gminie Mniszków. Być może zajdzie potrzeba budowy nowej drogi po naszej stronie. Byłby to projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski, powiaty piotrkowski i opoczyński oraz gminy Mniszków i Sulejów ? poinformował.
Przy okazji wysoko ocenił projekt przyszłorocznego budżetu: ? Na drogi przeznaczamy blisko 15 mln zł, na wszystkie inwestycje ponad 20,5 mln zł. To ogromna suma jak na możliwości samorządu powiatowego. Założyliśmy dwa duże projekty oświatowe ? w ZSP nr 1 i ZS im. Jana Brzechwy ? ze środków własnych, ale chcemy pozyskać wsparcie zewnętrzne. Wskaźniki budżetowe są tyle dobre, że możemy myśleć o realizacji kolejnych zadań, których jeszcze nie ma w projekcie.
Do wypowiedzi starosty krytycznie odniósł się radny Andrzej Kopania z opozycji, mając na uwadze potrzebę modernizacji drogi Bukowiec Opoczyński ? Ziębów ? Modrzew. ? Uważam, że w przypadku dróg powiatowych idziemy w złym kierunku ? powiedział. ? Dokąd to będzie, że wójt czy burmistrz ma łaskawie występować z prośbą do powiatu, czy może zrealizować zadanie na drodze powiatowej. Przecież to są nasze drogi. Trzeba zrobić harmonogram, działać etapami i raz w kadencji za nasze pieniądze zbudować drogę. Tak dalej być nie może.
Skomentował starosta: ? W interesie mieszkańców nasza propozycja jest najlepsza. Jeśli chcemy finansować zadania z pieniędzy przeznaczonych na utrzymanie dróg, to nie wybudujemy nawet jednego kilometra. Będziemy tylko łatać, naprawiać i zapewniać zimowe utrzymanie. Póki co, innego systemu nie ma ? przekonywał. ? Mamy 330 km dróg. Zakładając finansowanie z własnych środków, to i stu lat zabraknie, żeby je zmodernizować. Musimy wybierać strategiczne rozwiązania, gospodarnie i racjonalnie podchodzić do sprawy.
Radny Pacan nie dawał za wygraną. ? Nie chodzi o to, by gminy nie partycypowały w kosztach. Pytamy o klucz wyboru zadań i ich harmonogram. Niech służby drogowe staną na wysokości zadania i określą, co jest najbardziej pilne ? apelował. ? Biedna gmina właściwie nic z powiatu nie skorzysta, bo nie ma złotówki, żeby dołożyć do inwestycji. Proponuję ustalić z gminami pewnego rodzaju priorytety. I czy samorządy dofinansują, czy też nie, to pewne rzeczy należy wykonać. Może dojść do sytuacji, że jeśli gmina nie dołoży pieniędzy, nie robimy nic. I będą doły po kolana.
Ostatnie słowo należało do Jana Wieruszewskiego. ? Każda droga jest i będzie przejezdna. Pilnujemy, żeby nie dochodziło do takich ekstremalnych sytuacji ? powiedział. ? Ale teraz mówimy o przebudowach dróg ? inwestycjach, które mają poprawić komfort użytkowników dróg. Wiele powiatów działa podobnie. Są też jednak i takie, które nie przebudowały nawet kilometra, tylko na drogach stosują utrwalanie powierzchniowe. Jeżeli ominiemy nasze zasady, to zaręczam, że nie wybudujemy żadnych dróg, konsekwencje będą niesamowite.
O innych założeniach budżetowych nie rozmawiano. Jak zaznaczył przewodniczący Rady Marek Ksyta, głosowanie nad budżetem 2013 odbędzie się w grudniu.

Zmiany w statutach
Blok uchwał został zrealizowany bez większych dyskusji. Radni dokonali kilku zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2012?2018 oraz aktualnym budżecie. Największa roszada to przesunięcie na przyszły rok kwoty 1,2 mln zł na przebudowę drogi Opoczno ? Końskie.
W wyniku zmiany lokalizacji Domu Pomocy Społecznej przyjęto statut placówki w Niemojowicach, który zakłada m.in. rozszerzenie formuły jej działalności. Dom z 99 miejscami może być prowadzony w jednym budynku zarówno dla osób w podeszłym wieku jak i przewlekle, somatycznie chorych.
Następne dwie uchwały dotyczyły ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w pierwszym półroczu 2013 r. oraz nowych opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym. W dalszej kolejności zatwierdzono zmiany w statucie powiatu. Według najważniejszej, skargi na działalność zarządu, starosty oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych będzie rozpatrywała Komisja Rewizyjna Rady Powiatu. Jak zaznaczyła sekretarz powiatu, Grażyna Wielgus, ten ruch ma usprawnić procedurę rozpatrywania skarg.
Radni przyjęli zmiany w statucie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego. Jedna z nich spowodowała wykreślenie ze spisu jednostek organizacyjnych Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kraśnicy. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, likwidacja ośrodka ?spowodowana jest brakiem obsady lekarskiej oraz bardzo złym stanem technicznym budynku, który nie spełnia norm sanitarnych. Koszt remontu budynku lub ewentualna adaptacja pomieszczeń świetlicy w Kraśnicy dla potrzeb działalności leczniczej są zbyt wysokie w stosunku do liczby zadeklarowanych pacjentów (obecnie zadeklarowanych jest ok. 600 pacjentów). Pacjenci z tego terenu już obecnie leczą się w ościennych ośrodkach zdrowia: w Poświętnem, Szadkowicach lub w Przychodni Rejonowej w Opocznie oraz w gabinetach niepublicznych podmiotów leczniczych?.

Więcej Odrowążów
Efektem posiedzenia jest nowy regulamin Rady Społecznej przy szpitalu, określający sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał. Jak powiedział przewodniczący RS, starosta Jan Wieruszewski, przyjęta zmiana ma na celu ułatwienie zwoływania zebrań.
Radni dokonali zmian w uchwale dotyczącej rehabilitacji zawodowej i społecznej. Przychylając się do wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, niewykorzystane środki z PFRON (20.477,84 zł) skierowali na realizację dwóch zadań ? ?Dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym? oraz ?Dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu i technicznych?.
Wreszcie w ostatniej uchwale zgodzili się na przystąpienie powiatu skarżyskiego do Ziemi Odrowążów i rozszerzenie zakresu tej współpracy o prowadzenie strony internetowej. Starosta poinformował, że IV Sejmik Ziemi Odrowążów, organizowany przez powiat szydłowiecki, odbędzie się 7 grudnia.
Wolnych wniosków ani zapytań nie było. Przewodniczący Marek Ksyta złożył więc życzenia imieninowe czterem zasiadającym w Radzie Andrzejom ? Kacprzakowi, Kopani, Rekowi oraz Sosnowcowi ? i zaraz potem zamknął obrady, które trwały niecałe półtorej godziny.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 49 (804) z dnia 7 Grudnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »