tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Zatrudnię do grodzeń upraw leśnych. Mroczków ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Żarnów

 W Żarnowie można się spodziewać wszystkiego

 
Tak burzliwych obrad chyba jeszcze nie było. No, chyba że w Sejmie. Próby zmian personalnych w jednej z komisji, apel o dymisję przewodniczącego rady i zaskakujące oskarżenia o udział w grupie przestępczej ? o interwencję proszono nawet obecnego na sali policjanta. Taki przebieg sesji potwierdza nasze dotychczasowe przekonanie, żeRadny Sylweryneusz Dylewski zgłasza pretensje nie do udowodnienia
A zaczęło się uroczyście i miło. Nim przystąpiono do realizacji zaplanowanego porządku obrad wójt Krzysztof Nawrocki z przewodniczącym rady, Krzysztofem Gawrysiem, w podzięce za aktywny udział w organizacji tegorocznych dożynek, wręczyli sołtysom trzynastu wsi pamiątkowe dyplomy. Zaświadczenie o wyborze na sołtysa miał odebrać również ? nieobecny na sesji ? nowy sołtys Grębenic, Szymon Strychalski, wybrany na to stanowisko po rezygnacji Jana Derdy. Niespodziewanych, miłych akcentów nie zabrakło również na zakończenie obrad, ale o tym później.

Radni czy grupa przestępcza?
Jeszcze przed zatwierdzeniem porządku obrad radny Smak, w imieniu nowo powstałego Klubu Radnych "Przełom", złożył na ręce przewodniczącego projekt uchwały w sprawie zmian w składzie komisji rewizyjnej. Pismo w tej sprawie klub złożył już na poprzedniej sesji, wnioskując, aby jego przedstawiciel ? zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ? znalazł się w składzie tejże, wyjątkowej w gminie Żarnów, komisji. Proponowana przez klub uchwała zakładała odwołanie obecnej komisji i powołanie jej w nowym składzie. O jej losach zdecydowano w głosowaniu ? za wprowadzeniem uchwały do porządku obrad opowiedziało się 7 radnych, a przeciw było 8. Tym samym przysługująca nowemu klubowi możliwość wpływu na skład komisji upadła.
Głos w tej sprawie zabrał przewodniczący rady, odpowiadając jednocześnie na wcześniejsze pismo klubu. Oznajmił, że nie zamierza podejmować inicjatywy uchwałodawczej w tej sprawie. Tłumaczył, że poszerzenie składu komisji wymagałoby zmian w statucie gminy (zakłada on, że w komisji rewizyjnej zasiada pięciu radnych), który przecież stanowi o ustroju gminy. Jego zdaniem w sytuacji, gdy do końca kadencji został niespełna rok, takie zmiany mogłyby zakłócić pracę rady. Pytana o opinię w tej sprawie prawniczka wyjaśniła, że w takiej sytuacji klub może złożyć skargę do wojewody. Prawdopodobnie tak się właśnie stanie.
Wobec takiego obrotu sprawy głos zabrał radny Wojciech Baran, który zupełnie niespodziewanie zaapelował do przewodniczącego Gawrysia, aby złożył dymisję z zajmowanego stanowiska. Jego zdaniem Krzysztof Gawryś po raz kolejny udowodnił, że "nie przyjmuje prawa". Publicznie oskarżył go o udział w grupie przestępczej i działanie pod jej naciskiem. Takim wystąpieniem zaskoczył wszystkich obecnych na sali. Dopytujący o podstawy takich oskarżeń Gawryś nie uzyskał rzeczowej odpowiedzi, a jedynie powtórzenie rzuconych pomówienia. Dla zainteresowanych jasne było jednak, że ową grupa przestępczą są radni opozycji, m.in. członkowie komisji rewizyjnej. Próbując łagodzić sytuację radny Kubiszewski proponował poszerzyć skład komisji o jedną osobę. Radni nie zamierzali jednak pozostawić oskarżeń radnego Barana bez komentarza. ? Padły mocne słowa, bardzo mocne. Nazywać kogokolwiek przestępcą, że działa w grupie przestępczej, to trzeba się mocno zastanowić, co się mówi. Nazywanie radnych przestępcami jest poniżej godności radnego ? ocenił radny Łubowski, powołując jednocześnie na świadków tych oskarżeń wszystkich obecnych, w tym policjanta, któremu proponował od razu pozamykać rzekomych przestępców. Wywołany do tablicy funkcjonariusz nie wyjął co prawda kajdanek, za to poinformował, że w takiej sytuacji można zgłosić na komisariacie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Niewykluczone, że pomówieni radni skorzystają z takiej możliwości.

O inwestycjach i nie tylko
Po burzliwym wstępie radni przeszli w końcu do realizacji porządku obrad, na wniosek wójta wzbogaconego o informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych (poprawy wymagają wyłącznie te złożone przez radnych Barana i Dylewskiego). Obecni wysłuchali sprawozdania ze wspólnego posiedzenia komisji z 24 września oraz informacji wójta o realizacji tegorocznych zadań inwestycyjnych. Włodarz wyczerpująco omówił tegoroczne zadania: przebudowę drogi gminnej na odcinku Zdyszewice ? Dłużniewice (inwestycja jest dofinansowana kwotą 215 tys. zł ze środków województwa łódzkiego, prace kosztem blisko 300 tys. zł wykonuje firma Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa, mają się one zakończyć z upływem września), remont dróg gminnych w Miedznej Murowanej (pracownicy firmy Zaskórski i Wspólnicy ruszą tu z robotami po zakończeniu zadania w Dłużniewicach; koszt ? prawie 150 tys. zł), rozbudowę placu zabaw w Żarnowie i budowę placów w Soczówkach, Pilichowicach i Marcinkowie (do zadania o wartości ponad 62 tys. zł gmina pozyskała 40 tys. zł dotacji za pośrednictwem LGD "U źródeł"; realizacja w 2014 roku), budowę filii biblioteki w Skórkowicach (przetarg wygrała firma "Budmar" z Kawęczyna, w tym roku wykonane zostaną prace ziemne i przygotowawcze, realizacja zakończyć się ma w połowie listopada przyszłego roku; zadanie kosztować będzie 968 tys. zł, z czego około 780 tys. zł to dotacja w ramach programu "Kultura +"), budowę bliźniaczych świetlic w Malkowie i Niemojowicach (obie buduje "Budmar", koszt każdej to blisko 90 tys. zł), rewitalizację historycznego grodziska w Żarnowie tzw. szwedzkiej góry (gmina ubiega się o dotacje z LGD), oznakowanie i wyposażenie "Piekielnego szlaku" (zadanie ukończone, koszt 125 tys. zł, w tym 77 tys. zł dotacji unijnej), zakup i montaż małej architektury w ramach rewitalizacji historycznego rynku w Żarnowie (zadanie wykonał "Dromed", było ono dofinansowane ze środków zewnętrznych) oraz roboty wodociągowe na odcinku Pilichowice ? Żarnów. Wójt nie zapomniał także o inwestycjach realizowanych wspólnie z powiatem, mianowicie o budowie drogi powiatowej na odcinku Afryka ? Tomaszów, do której gmina dołożyła pół miliona zł oraz o budowie drogi powiatowej na odcinku Ławki ? Ruszenice (wkład gminy ? 156 tys. zł). Zapowiedział także, że jednym z głównych zadań w przyszłym roku będzie dokończenie budowanej schetynówki, aby można było dojechać nią do samych Skórkowic. Odzwierciedlenie tych planów znalazło się zresztą w przyjętych tego dnia uchwałach. Nim przystąpiono do głosowań, zebrani wysłuchali również wyczerpujących informacji dyrektorek miejscowych szkół na temat realizacji zadań oświatowych w ubiegłym roku szkolnym.

Blok uchwał
Tradycyjnie w przygotowanych projektach uchwał znalazły się te o charakterze finansowym. Rada dokonała w ich drodze zmian w tegorocznym budżecie oraz w Wieloletniej prognozie finansowej. Jednogłośnie zatwierdzono udział finansowy gminy w wysokości 1 mln 250 tys. zł w planowanej przez powiat realizacji czwartego już etapu rozbudowy drogi powiatowej na odcinku od granicy powiatów piotrkowskiego i opoczyńskiego, przez Skórkowice, do Żarnowa. W 2014 roku, również w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, władze powiatu chcą wspólnie z gminą Żarnów przebudować ostatni już odcinek tej drogi: od Skórkowic do Afryki. Po raz kolejny przyjęto uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Żarnów, wprowadzając do niej poprawki. W jej skład wejdą przewodniczący klas gimnazjalnych oraz klas piątych i szóstych szkół podstawowych z terenu gminy. Radni zmienili też regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (w związku z niedawnym podwyższeniem dyrektorom pensum) oraz regulamin udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym (obniżenie tegorocznej puli na stypendia socjalne wymusiło dostosowania regulaminu tak, aby ze wsparcia mogło skorzystać jak najwięcej uczniów). Wyrazili także zgodę na wydzierżawienie utwardzonego placu targowego (w trybie bezprzetargowym) na prowadzenie nauki jazdy.

Radni oburzeni
W związku ukaraniem mandatem radnego Dylewskiego za kradzież w sklepie, swoje stanowisko przedstawili radni klubu "Przełom". Nie możemy go w tym miejscu zacytować, bowiem pracownicy Urzędu Gminy, kierując się własnym widzimisię odmówili nam udostępnienia dokumentu przed zatwierdzeniem protokołu z obrad (sic!) co nastąpi przecież dopiero na następnej sesji. Treść owego oświadczenia brzmiała: Oświadczenie Klubu Radnych Przełom. W związku z zaistniałym wydarzeniem, które miało miejsce dn. 19.09.2013 r. jesteśmy oburzeni zachowaniem radnego p. Sylweryneusza Dylewskiego. To zdarzenie stawia w bardzo złym świetle wszystkic h członków Rady Gminy Żarnów. Mamy nadzieję, że p. Dylewski jako praworządny obywatel poniesie konsekwencje swojego nieodpowiedzialnego zachowania. Klub Radnych Przełom. I co jest w tym dokumencie takiego tajnego ? chciałobuy się zapytać. W odpowiedzi na opinię radnych Sylweryneusz Dylewski oświadczył, że nie ma nic do powiedzenia na ten temat, zaś dopytując retorycznie, czy to sąd, czy komisja śledcza, zasugerował, aby każdy z radnych zrobił własny rachunek sumienia. Oznajmił również, że nie ma zamiaru składać rezygnacji z funkcji radnego. Każdy z nas został obdarzony dużym zaufaniem ze strony społeczeństwa. Zapewniam, że jeżeli mnie zostanie udowodniona działalność w jakiejś grupie przestępczej, mnie tu więcej nie zobaczycie. Honor jest ważniejszy od mandatu ? zakończył dyskusję na ten temat radny Łubowski.

Wysiłki docenione
Z reguły w ramach wolnych wniosków radni i sołtysi składają w Żarnowie różne uwagi i potrzeby. Tym razem niespodziewanie włodarz usłyszał szereg podziękowań: za wybudowaną drogę, dowóz kruszywa, remont remizy itp. Zaskoczony szeregiem pozytywnych opinii sołtysów wójt wreszcie poczuł się doceniony. Aby tradycji stało się jednak zadość, podziękowaniom towarzyszyły kolejne potrzeby, które wójt deklarował w miarę możliwości zaspokajać.
Jedną z ostatnich spraw omawianych na czwartkowej sesji była zrealizowana kosztem 4 mln zł, ale wciąż nieuruchomiona kanalizacja w Niemojowicach. O powody tych opóźnień pytał radny Agatowski, który zwrócił uwagę na brak dochodów z tego tytułu i możliwe koszty opóźnień, jak również na brak efektu ekologicznego zadania wykonanego przy współudziale środków z WFOŚiGW. Co więcej, podobno wieczorami nieczystości spuszczane są do rzeki i trafiają do zalewu w Miedznej. Sekretarz wyjaśniał, że powodem opóźnień są trudności z załatwieniem formalności niezbędnych do budowy słupa transformatorowego. Gmina wciąż czeka na pozwolenie na jego budowę. Podobno wszystko jest na najlepszej drodze. Na tę chwilę trudno jednak powiedzieć, kiedy kanalizacja zacznie odbierać nieczystości z Niemojowicach.
Od redakcji. Wychodzi na to, że została wybudowana duża inwestycja, która pochłonęła 45 mln złotych, tyle tylko, że budowa była bez sensu. Bo jaki sens ma wybudowanie kanalizacji, do której nie ma zasilania energią elektryczną? Fakt, że gmina najpierw buduje kanalizacje a potem stara się o pozwolenia na budowę stacji transformatorowej i słupów energetycznych jest nie tylko kuriozalny. Jest przestępstwem.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 40 (847) z dnia 4 Października 2013r.
W dziale Żarnów dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »