tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Statystyczne Vademecum Samorządowca (SVS)

 

SVS to projekt GUS, który jest odpowiedzią na rosnące potrzeby informacyjne jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi ukierunkowanie oferty statystycznej na wsparcie radnych i przedstawicieli samorządów terytorialnych w zarządzaniu regionem, w tym realizację zadań bieżących jak i długofalowych, takich jak tworzenie strategii i polityk o zasięgu regionalnym i lokalnym. Statystyczne vademecum jest także kompletem aktualnych materiałów informacyjnych o poszczególnych jednostkach terytorialnych: miejscowościach, gminach, powiatach, obszarach metropolitalnych i województwach.
Głównym celem SVS jest dostarczenie radnym oraz członkom organów wykonawczych samorządów informacji kompleksowych, jednolitych metodologicznie i jakościowo oraz odpowiadających, w możliwym do uzyskania zakresie, zadaniom określonym w ustawach kompetencyjnych samorządu terytorialnego. Materiały te pozwolą na szybką i sprawną diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej w regionach.
Przygotowane dla samorządowców materiały obejmują: portrety terytorium, w tym wkładki prezentujące wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 na poziomie województw, portrety miejscowości udostępnione w Banku Danych Lokalnych.
Portrety terytorium zawierają podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych, rynku pracy, pomocy społecznej, infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i gospodarki przestrzennej oraz pozwalają na porównanie jednostek tego samego szczebla. W opracowaniu zawarte są dane od 2008 do 2010 roku. Widać, że w tym okresie nieznacznie zmniejszyła się liczba mieszkańców w naszym powiecie (z 78512 w 2008 r. do 78268 w 2010). W porównaniu z rokiem 2008 blisko o połowę zmniejszył się przyrost naturalny. Zróżnicowanie wyglądają dane osób zarejestrowanych w urzędzie pracy. Najwięcej bezrobotnych było zarejestrowanych w roku 2009, w 2008 i 2010 nieco spadło.
Z zestawienia obrazującego ludności według płci i wieku w latach 2010 i prognozy na 2035 wynika, że nasze społeczeństwo starzeje się. W 2010 roku najwięcej kobiet jak i mężczyzn jest w wieku produktywnym, a więc od 25 do 29 lat. W zestawieniu widać, że do roku 2035, w naszym powiecie będzie taka sama liczba mężczyzn i kobiet w przedziale wiekowym od 50 do 54 lat. Można zauważyć także, że mężczyzn i kobiet w wieku 55 i 59 lat w prognozie na rok 2035 będzie coraz więcej. W prognozie wyraźnie widać, że w porównaniu z rokiem 2010 zdecydowanie zwiększy się liczba osób w wieku od 59 do 85 lat. W przedziale wiekowym od 80 do 84 lat w przypadku mężczyzn przewiduje się, że ich liczba zwiększy się o sto procent. W przypadku kobiet takich różnic nie ma, ale wyraźnie widać, że pań w wieku od 65 do 85 będzie więcej niż w roku 2010.
W wybranych wskaźnikach powiatowych w relacji do średniej województwa w 2010 roku liczba mieszkańców powiatu w wieku nieproduktywnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wyniosła 107,5%. Nieco wyższa od średniej wojewódzkiej jest liczba uczniów gimnazjów, na których przypada tylko jeden komputer z internetem, lesistość 145% oraz niestety stopa bezrobocia rejestrowanego, która wynosiła w 2010 roku 128,7%. Niższe od średniej województwa są dochody jak i wydatki ogółu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Poniżej średniej znalazła się liczba uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, na których przypada tylko jeden komputer z dostępem do sieci internetowej.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły w 2010 roku 788,80 zł. W porównaniu do roku poprzedniego nie zmieniły się. Mniejsze wydatki w innych powiatach naszego województwa miały m.in. powiat piotrkowski (665,40 zł), skierniewicki (668,60 zł), pabianicki (671,90 zł). Wzrosły natomiast wydatki, w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu o 6%, w porównaniu do roku ubiegłego. Wydatki wyniosły 807,50 zł. Wśród wydatków budżetu powiatu 15% przeznaczono na pomoc społeczną pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej. W całym województwie, w analizowanym roku, było 1279 zakładów opieki zdrowotnej. W naszym powiecie 21. Na tysiąc mieszkańców naszego powiatu przypada 0,4 położne (w województwie 0,7), 3,8 pielęgniarek (w łódzkim 5,3), stomatologów 0,2 (0,3 w całym województwie), lekarzy 0,9 (w województwie 2,4). Na transport i łączność wydano 26% budżetu.
W opracowaniu statystycznym przedstawiono szkolnictwo w roku szkolnym 2010/2011. Wynika z niego, że wydatki na oświatę i wychowanie stanowiły 33% wydatków budżetu w 2010 roku. W wieku szkolnym od 7 do 12 lat w omawianym roku było 5139 uczniów, od 13 do 15 lat 3016 osób i w wieku od 16 do 19 lat 4497 uczniów. W całym powiecie jest 46 podstawówek, 17 gimnazjów i aż 46 szkół ponadgimnazjalnych do których autorzy zestawienia wliczyli: zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika i inne. Zdecydowana większość, bo aż 59% absolwentów tych szkół to uczniowie liceów ogólnokształcących, potem zasadniczych szkół zawodowych ? 16%, techników ? 15%, liceów profilowanych i pozostałych szkół to zaledwie 5% absolwentów. Osób w wieku od 16 do 21 lat było 6974, co stanowiło 9% ogółu ludności w powiecie.
W opracowaniu przedstawiono także sytuację na rynku pracy, uwzględniając wybrane dane na temat rynku oczywiście w roku 2010. W zestawieniu zaprezentowano je obok danych województwa. I tak, w całym województwie zatrudnionych było ponad 570 tys. osób. Ponad 12 tys. w naszym powiecie. Trzeba zaznaczyć, że dane osób pracujących dotyczyły podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekraczała 9 osób, bez osób pracujących w rolnictwie indywidualnym. W naszym powiecie w pośredniaku zarejestrowanych było 4905 bezrobotnych, z czego ponad połowę stanowiły kobiety. Stopa bezrobocia (15,7%) była większa od tej w województwie (12,2%). Bezrobotni pozostający bez pracy dłużej niż rok, w naszym powiecie, stanowili 31,5% ogółu zarejestrowanych, a w województwie 29,7%. Od roku 2006, kiedy to stopa bezrobocia w naszym powiecie wynosiła 19,6%, do roku 2010 zmniejszyła się o 3,9%. Na terenie powiatu stopa bezrobocia, w porównaniu z 2006 rokiem zmniejszyła się o ponad 6%, w roku 2008. Jednak już rok później znowu wzrosła i wynosiła 16,5%.
Autorzy opracowania, w zestawieniu tabelarycznym, zaprezentowali również dane z naszego powiatu w porównaniu z pozostałymi powiatami województwa łódzkiego. W zestawieniu zawarto m.in. ilość osób przypadających na 1 km2, kobiety na 100 mężczyzn, dochody własne budżetów powiatu, środki pozyskane z unii europejskiej, wydatki powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca, czytelników bibliotek publicznych na 1000 osób, ilość turystyczne obiektów zbiorowego zakwaterowania, ilość mieszkań oddanych do użytkowania na 10 tys. mieszkańców, przeciętną powierzchnię użytkową, odsetek osób korzystających z różnego rodzaju instalacji, ilość targowisk stałych.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 10 (765) z dnia 9 Marca 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »