tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Sesja w mieście

 
Miejscowy plan zagospodarowania dla rejonu ul. Przemysłowej oraz zmiana nazwy Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 okazały się najciekawszymi tematami XLVI sesji Rady Miejskiej. Radni przyjęli też informacje o stanie czystości i porządku w gminie oraz wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach prowadzonych przez gminę. Obrady odbyły się w czwartek, 8 października w MDK

Obrady rozpoczęły się bardzo przyjemnym akcentem, a właściwie dwoma. Pierwszym z nich było wyróżnienie trenera i uczennic Zespołu Szkół Samorządowych nr 3, które zdobyły brązowy medal w ogólnopolskim turnieju piłkarskim Coca–Cola Cup. Burmistrz i przewodniczący rady wręczyli dziewczynom upominki.
Nim rozpoczęto realizację porządku obrad, do radnych zwrócił się komendant powiatowy KPP, Janusz Myga, który podziękował Radzie za wsparcie finansowe, dzięki któremu do komendy trafił w ostatnich dniach nowy samochód – nieoznakowany srebrny renault. Auto będzie służyło w służbie prewencyjnej. Gmina Opoczno dołożyła do jego zakupu 25 tys. zł. Obecni na sesji mieli okazję obejrzeć samochód.
Dalsza część sesji potoczyła się już zgodnie z przygotowanym porządkiem, który na wniosek burmistrza uzupełniono o trzy kolejne uchwały. Obrady do typowych jednak nie należały, bowiem radni przyzwyczaili nas już do gorących dyskusji przy każdym niemal punkcie. Tymczasem bez emocji, prawie bez dyskusji, dość sprawnie uporali się z szeregiem przygotowanych uchwał. Nie mieli też pytań co do przedstawianych im informacji.
Pierwszą z nich było sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej. Informacja była obszerna i wyczerpująca, nie wzbudziła jednak zainteresowania radnych. Jedynie radny Wołkiewicz pytał o umorzenie podatku Ceramice Serwis. Jak wyjaśnił burmistrz jest to forma pomocy dla firmy, która ma na celu utrzymanie zatrudnienia na obecnym poziomie.
Jednym z punktów sesji była ocena czystości i porządku w gminie. Informację w tym zakresie przedstawił naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Stanisław Miązek. Na pytania radnych czekał również Zbigniew Badowski, komendant Straży Miejskiej. Tych nie było, radni bez dyskusji pozytywnie ocenili stan czystości i porządku w gminie. Nie dyskutowano również na temat kolejnych przedstawianych informacji, dotyczących realizacji wypoczynku letniego i zimowego, analizy złożonych oświadczeń majątkowych czy informacji o stanie realizacji zadań oświaty oraz wynikach zewnętrznych egzaminów w szkołach prowadzonych przez gminę. Radni nie mieli uwag ani zapytań do prezentowanych danych – prawdopodobnie wszelkie wątpliwości wyjaśniono wcześniej na posiedzeniach poszczególnych komisji.
Pierwsza z bloku uchwał dotyczyła zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Sprawa wywołująca zwykle kontrowersje tym razem nie była tematem dyskusji. Najwidoczniej jednak radni omówili ją na komisjach, bowiem w głosowaniu niemal jednomyślnie opowiedzieli się przeciwko planowanym podwyżkom cen. Ich decyzja nie zablokuje jednak podwyżek, woda i ścieki i tak zdrożeją, choć niewiele. Już wkrótce (stare taryfy obowiązują do 5 listopada) mieszkańcy Opoczna za wodę do celów socjalno–bytowych zapłacą 2,77 zł za 1 m3 (więcej o 3 gr), a za 1 m3 ścieków – 3,27 zł (więcej o 9 gr). Woda i ścieki do celów przemysłowych zdrożeją odpowiednio o 8 i 11 gr – za 1 m3 trzeba będzie zapłacić 2,82 i 3,73 zł. Jak zaznaczył prezes PGK, Jacek Pacan, obowiązujące w gminie Opoczno taryfy są zbliżone, a w niektórych przypadkach nawet niższe od stawek w sąsiednich miastach.
Najwięcej uwagi radni poświęcili uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ul. Przemysłowej. Uwagi do przedstawionego planu miał radny Klimek. Podkreślał, że Rada, mając na uwadze rozwój inwestycyjny gminy, powinna ułatwiać inwestorom działania na tym terenie. Dlatego właśnie plan zagospodarowania przestrzennego powinien być dla nich przyjazny, aby sprzyjał powstawaniu nowych inwestycji, a co za tym idzie, nowych miejsc pracy. Zwrócił uwagę na zapisy planu dotyczące infrastruktury technicznej, a konkretnie zaopatrzenia w ciepło. Po długiej dyskusji na jego wniosek do planu wniesiono poprawki umożliwiające stosowanie, obok ekologicznych materiałów opałowych, również węgla. Z kolei na wniosek burmistrza podniesiono maksymalną granicę wysokości budynków. Po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości plan uchwalono większością głosów.
Nie przyjęto za to uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. Dyrektor „jedynki” wnioskował, aby w nazwie szkoły zrezygnować z przymiotnika „samorządowy” – nowe nazwy miałyby brzmieć Zespół Szkół nr 1 oraz Liceum nr 1 w Opocznie. Radnym pomysł się jednak nie spodobał – uznali go za przejaw rywalizacji placówki z LO im. Stefana Żeromskiego, które zdaniem większości radnych, z uwagi na wieloletnie tradycje oraz liczne osiągnięcia, bardziej zasługuje na „nr 1”. Zaproponowano, aby wycofać uchwałę z porządku obrad, jeszcze raz przemyśleć i być może połączyć ze zmianą nazw pozostałych szkół w mieście. Wniosek poddano pod głosowanie – za wycofaniem uchwały opowiedziało się 10 radnych. To jednak nie wystarczyło, bowiem do zmiany porządku obrad wymagana jest bezwzględna liczba głosów (a więc co najmniej 11). Uchwałę poddano więc pod głosowanie – większość (11 radnych) głosowała przeciwko zmianie nazwy szkoły.
Spore kontrowersje wzbudził również projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia alkoholu. Efektem dyskusji prowadzonych nad jej treścią na posiedzeniach komisji było wprowadzenie poprawek. Ostatecznie w treści zakazu wymieniono miejsca jego obowiązywania, które nie wymienione zostały w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obejmuje on place zabaw dla dzieci i młodzieży, skwery służące do wypoczynku i rekreacji, tereny obiektów i boisk sportowych, pomieszczenia wspólne budynków wielorodzinnych oraz parkingi. Zdaniem radnego Wijaty, mimo wprowadzonych poprawek, projekt w dalszym ciągu zawiera rażące błędy. Jak słusznie zauważył, odpowiednie przepisy w tym zakresie istnieją – problemu nie rozwiąże ich dublowanie, ale właściwe egzekwowanie. Co więcej, w opinii radnego nie ma sensu obejmować zakazem miejsc, w których problem nie występuje, np. parkingów. Może się bowiem okazać, że przepisy złamie osoba, która z zakupionym alkoholem pójdzie do zaparkowanego na parkingu samochodu. Mimo wątpliwości zakaz przyjęto większością głosów.
Pozostałe uchwały radni przyjęli bez omawiania ich zapisów.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 41 (692) z dnia 15 Października 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »