tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Żarnów

 Radzili w Żarnowie

 
W piątek, 30 listopada odbyła się XX sesja Rady Gminy Żarnów. W ostatnim z możliwych terminie radni przyjęli uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, odrzuconą większością głosów na poprzedniej sesji. Przyjęli również szereg tzw. uchwał śmieciowych, wymaganych nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ? zmniejszając jednak znacznie zaproponowane stawki opłat za gospodarowanie odpadami


Do przygotowanego na ten dzień porządku obrad na wniosek wójta włączono jeszcze jedną uchwałę dotyczącą wydzierżawienia mienia gminnego. Po zaakceptowaniu zmienionego porządku oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni przeszli do głosowań nad przygotowanymi projektami uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. Uchwałę w tej sprawie przyjęto w Żarnowie na poprzedniej sesji, jednakże zawierała ona błędy, w związku z czym została uchylona przez organ nadzorczy. Radni musieli jeszcze raz zagłosować nad poprawionym już projektem. Kolejną uchwałą rada podjęła decyzję w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy z Polską Telefonią Cyfrową. Chodzi o 8?arową działkę w Skórkowicach wykorzystywaną w celu realizacji usług telekomunikacyjnych. Rada wyraziła zgodę na przedłużenie dzierżawy na 10 lat. W toku obrad przyjęto również program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na 2013 rok oraz program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

Droga zamiast świetlicy
Na obrady powrócił temat podziału gminy na stałe obwody głosowania. Samorządy z naszego powiatu już dawno się z tym uporały. W gminie Żarnów radni próbowali przy tej okazji ugrać coś dla siebie, co na dobrą sprawę im się udało. Równo miesiąc temu, na ostatniej sesji radnym w Żarnowie przedstawiono propozycję podziału gminy na 8 obwodów. Ich numery, granice i siedziby komisji podaliśmy w relacji z poprzednich obrad (TOP nr 45). Radni nie mieli uwag do zaproponowanego podziału, nie wszystkim odpowiadały jednak proponowane lokale wyborcze ? punktem spornym okazała się siedziba komisji w obwodzie nr 6 zaplanowana w nowych pomieszczeniach Domu Ludowego w Soczówkach. Przed głosowaniem nad uchwałą radny Czyżykowski wnioskował o zmianę lokalu wyborczego i zaproponował, aby w tym obwodzie siedzibę komisji zlokalizowano w Wierzchowisku, w budynku, który jednak wymaga gruntownego remontu. Argumentował, że wówczas wszyscy wyborcy w obwodzie będą mieli równy dojazd do lokalu. W rzeczywistości chciał w ten sposób wymusić budowę świetlicy wiejskiej w Wierzchowisku. A że mimo trudnej sytuacji finansowej w gminie radny miał poparcie większości, zaproponowana przez pracowników gminy uchwała przepadła w głosowaniu (spośród 13 radnych 6 opowiedziało się za przyjęciem uchwały, 7 było przeciw).
W międzyczasie prawdopodobnie dokonano wewnętrznych ustaleń, bowiem na ostatniej sesji przedstawiono niezmieniony projekt uchwały, pozostawiający w obwodzie nr 6 siedzibę komisji w Soczówkach. Przed głosowaniem radny Czyżykowski wycofał swój wcześniejszy wniosek o zmianę siedziby komisji w tym obwodzie. W głosowaniu za przyjęciem projektu uchwały w pierwotnym kształcie opowiedziało się 11 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Okazało się, że zadecydowali mieszkańcy Wierzchowiska, którzy owszem, widzą potrzebę budowy świetlicy, jednak za pilniejszy uważają remont drogi gminnej prowadzącej z Wierzchowiska na tzw. Górki Wierzchowskie. Wójt zobowiązał się przeznaczyć na ten cel 50 tys. zł.

Kosztowne zmiany
Najważniejsze i jednocześnie najbardziej emocjonujące decyzje powzięte na ostatniej sesji dotyczyły uregulowania spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. To zadanie narzuciły gminom nowe zapisy ustawowe, które zaczną obowiązywać z początkiem lipca przyszłego roku. Rewolucjonizują one dotychczasowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Z chwilą ich wejścia w życie to samorządy gminne będą odpowiadać za odbiór odpadów od mieszkańców, do lamusa odejdą zaś indywidualne umowy między właścicielami nieruchomości, a podmiotami odbierającymi śmieci. Umowę na świadczenie tych usług gmina podpisze z firmą, która wygra przetarg. Co za tym idzie, to gmina poniesie koszty tych usług. Mieszkańcy zaś odprowadzą do gminy stałe miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami ? w wysokości ustalonej przez radę. Samorządy obawiają się jednak o ściągalność tych opłat. O ile gminy będą musiały zapłacić firmie odbierającej opłaty, od niektórych mieszkańców może być trudno wyegzekwować systematyczne uiszczanie opłaty za śmieci. W gminie Żarnów już teraz, kiedy obowiązują umowy indywidualne, znaczna część mieszkańców nie wywiązała się z obowiązku ich podpisania. Jak mówił wójt, niewiele ponad 50% z 6?tysięcznej gminy ma kontenery. Na 2 tys. rodzin zaledwie około tysiąc ma pojemniki na śmieci i regularnie płaci rachunki za ich odbiór. Część płaci nieregularnie, po kilkukrotnym upominaniu i ponaglaniu. Niestety pozostali nie płacą w ogóle. Wstępnie szacuje się, że za około 500 osób będzie musiała zapłacić gmina.

Ze śmieciami po nowemu
Zgodnie z zapisami regulaminy właściciel nieruchomości wybierze, czy będzie segregował odpady (wówczas zapłaci mniejszą stawkę opłaty), czy nie (i zapłaci znacznie więcej). W przypadku niesegregowania śmieci na nieruchomość zamieszkiwaną przez mniej niż pięć osób przypadać ma pojemnik 240?litrowy. Przy liczbie osób od 6 do 8 przy nieruchomości stanie dodatkowo pojemnik 120?litrowy. Na każde 3 kolejne osoby przypadać będzie kolejny pojemnik 120?litrowy. Z kolei na terenie nieruchomości, gdzie odpady będą segregowane, rodzina licząca do 5 osób otrzyma 3 pojemniki 120?litrowe ? na szkło, papier i plastik oraz inne segregowane odpady. Na każde 3 kolejne osoby dodawany będzie kolejny zbiornik o tej samej pojemności.
Niesegregowane odpady mają być odbierane raz w miesiącu, segregowane ? nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Inne zasady dotyczą zbiórki przeterminowanych leków, zużytych baterii, odpadów wielkogabarytowych, czy innych odpadów. Wyłoniona w drodze przetargu firma będzie prowadzić gminne punkty zbierania odpadów, gdzie będzie można bezpłatnie przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny ? papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane lekarstwa oraz inne odpady niebezpieczne, a za dodatkową opłatą również odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie. Z kolei odpady ulegające biodegradacji zaleca się gospodarować w przydomowych kompostowniach. Regulamin narzuca także obowiązek systematycznego opróżniania urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych. Osobne obowiązki nakłada też na właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich.

Nie chcą przepłacać
W drodze uchwały ustalono, że w przypadku odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkanych, opłata będzie ustalana na podstawie liczby mieszkańców. Będzie ona stanowiła iloczyn ustalonej stawki oraz sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Co ważne, liczba tych osób ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składanych przez mieszkańców. Nie będzie trzeba wykazywać w nich osób, które są co prawda zameldowane na terenie gminy Żarnów, ale pracują bądź uczą się w innych miejscowościach.
W przygotowanym projekcie uchwały zaproponowano stawki w wysokości 12 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku odpadów niesegregowanych oraz 8 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Oznaczałoby to, że przeciętna 4?osobowa rodzina, która nie będzie segregować śmieci, zapłaci miesięcznie 48 zł (plus dodatkowa opłata za pojemnik). W przypadku selektywnej zbiórki odpadów byłoby to 32 zł (plus opłata za 3 pojemniki). Ale przecież są i większe rodziny. Zaproponowane stawki nie spodobały się ani radnym, ani obecnym na sesji sołtysom. Ich wprowadzenie oznaczałoby podwyżkę opłat śmieciowych o 300%. Pytano, czy nie można z tą decyzją poczekać ? jednak jak wyjaśnił prawnik, stosowna uchwała powinna zostać ogłoszona do 16 grudnia. Do ostatniej chwili czekają też inne samorządy z naszego powiatu, więc na dobra sprawę nie ma się nawet na kim wzorować. Jedynie gmina Opoczno zdecydowała już o ustaleniu stawek ? w wysokości 16 zł i 8 zł (dla odpadów segregowanych). Padały głosy, że firmy startujące w przetargu zaproponują cenę właśnie na podstawie ustalonych przez radę stawek. Sekretarz gminy, Bogdan Kubiszewski wyjaśniał, że zaproponowane stawki zostały ustalone do wyliczeń budżetowych. Rzeczywisty koszt odbioru śmieci zostanie zaś ustalony dopiero wiosną przyszłego roku, w wyniku przetargu. Co więcej, umowa zostanie podpisana na 3?4 lata i w trakcie jej obowiązywania stawka ma nie być zwiększana. Nie mniej jednak radni zaczęli zgłaszać propozycje obniżenia zaproponowanych stawek. Ostatecznie zdecydowano na propozycję stawki w wysokości 10 zł (odpady niesegregowane) i 5 zł (odpady segregowane) od mieszkańca miesięcznie, zaproponowaną przez radnego Marka Kubiszewskiego. Opowiedziało się za nim 11 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Tym samym stawki opłaty śmieciowej ustalono na poziomie niższym niż proponowano w pierwotnym projekcie. Opłata uiszczana ma być do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy ? w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na wskazany w uchwale rachunek bankowy.
Oddzielna uchwała określa wysokość opłaty za wyposażenie nieruchomości w pojemnik. Wynosi ona 0,50 zł od pojemnika miesięcznie. Opłata ta będzie doliczona do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pojemniki takie mieszkańcy będą mogli zakupić sobie indywidualnie, jednak jeśli nie będą one spełniać określonych w regulaminie wymogów, mieszkańcowi dostarczone zostaną odpowiednie pojemniki i naliczona za to stosowna opłata.

Sprzątanie budżetu
Jako jedne z ostatnich radni przyjęli uchwały wprowadzające zmiany w tegorocznym budżecie gminy oraz wynikające z nich zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2012?2020. Najważniejsze zmiany dotyczyły wprowadzenia środków z tytułu subwencji, które zwiększyły zarówno dochody, jaki i wydatki w dziale oświaty (55 tys. zł) oraz zwiększenia dochodów i wydatków na budowę kanalizacji w Niemojowicach (343 tys. zł). Po zmianach planowane dochody budżetu gminy na 2012 rok wynoszą 18.994.086 zł, a wydatki ? 22.683.575 zł (w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 7.770.901 zł). Na 30 listopada budżet gminy Żarnów zamyka się deficytem w wysokości 3.689.488 zł. Jak wyjaśniano ? koniec roku to okres, w którym w budżecie gminy dokonuje się licznych zmian. Mają one na celu tzw. uprzątnięcie budżetu, wprowadzenie ostatnich dochodów i wydatków zaplanowanych na ten rok budżetowy, ewentualnie ich przeniesienie na rok przyszły.

Kolejna dzierżawa
Ostatnia z uchwał przyjętych w trakcie sesji dotyczyła wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości stanowiącej mienie gminy. Chodzi o zabudowaną działkę o powierzchni 1,18 ha, która niegdyś stanowiła siedzibę SKR. Zostanie ona wydzierżawiona na okres 20 lat, w drodze przetargu. Zaplanowano, że może być na niej prowadzona działalność o charakterze gospodarczym, usługowym lub produkcyjnym ? z wyłączeniem działalności handlowej. Jeszcze niedawno władze gminy przewidywały na tym terenie usytuować siedzibę planowanej do utworzenia nowej jednostki organizacyjnej gminy ? Centrum Integracji Społecznej. Plany te trzeba było jednak odsunąć w czasie, bowiem ? jak mówił wójt ? Urząd Marszałkowski nie dysponował środkami na ten cel. Włodarz zapowiedział jednak, że do planów utworzenia w gminie Żarnów CIS?u z pewnością powróci.

Różności na zakończenie
Po przedstawieniu przez wójta informacji o podjętych między sesjami zarządzeniach przyszła pora na interpelacje i wolne wnioski. A tu, jak zwykle w Żarnowie, dominował temat dróg. Zarówno radni jak i sołtysi zgłaszali uwagi i potrzeby w tym zakresie. Wymieniono m.in. wciąż nieskończoną drogę do Niemojowic (gdzie w ul. Powstańców Wielkopolskich, w jednym miejscu, asfalt kończy się 80 cm od krawężnika), wymagającą wyrównania drogę gruntową z Dłużniewic do Zdyszewic oraz zniszczoną transportem gliny drogę na odcinku Grębenice ? Chełsty ? Marcinków. Pokrótce omówiono również problemy związane z oświetleniem ulicznym, które włączane i wyłączane jest o nieodpowiednich porach, przygotowania do zimowego utrzymania dróg (od przyszłego roku gmina będzie miała wykupioną polisę na wypadek zdarzeń spowodowanych śliskością czy dziurawą nawierzchnią) oraz kwestię opieki nad dziećmi w trakcie dowozu do szkoły. Po rozmowach z wójtem nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie (jedynej, w której nauczyciele nie chcieli dowozić dzieci w ramach wolontariatu) zmienili i zdanie i prawdopodobnie od września podejmą się opieki nad uczniami w drodze do i ze szkoły. Radny Smak zwrócił ponadto uwagę na brak jakichkolwiek sprawozdań z posiedzeń komisji stałych rady. Jego zdaniem powinny być one przedstawiane na każdej sesji. Uznano jednak, że nie jest to konieczne ? po pierwsze dlatego, że większość z omawianych na komisjach spraw trafia potem na sesję, a po drugie, bo takie protokoły udostępniane są w BIP gminy. Sprawozdanie z posiedzenia komisji rewizyjnej przedstawił za to jej przewodniczący, radny Agatowski. Poinformował o zakończonych kontrolach wydatków na dożynki i inne imprezy gminne (bez zastrzeżeń) i wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej (ocena pozytywna) oraz o zobowiązaniu wójta do określenia obszarów przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Na zakończenie wójt omówił również postępy w realizowanych obecnie inwestycjach gminnych.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 49 (804) z dnia 7 Grudnia 2012r.
W dziale Żarnów dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »