tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Poświętne

 Poświętne z pakietem uchwał

 
Uregulowanie zasad, na jakich od 1 lipca gmina poprowadzi gospodarkę śmieciową, było głównym tematem XXIV sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 20 marca. Radni gorąco dyskutowali też o odśnieżaniu


Nim rozpoczęły się obrady z radnymi i sołtysami gminy Poświętne spotkał się Janusz Krupa z Państwowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Jego wystąpienie miało typowo prewencyjny charakter i dotyczyło zapobieganiu wypadkom w rolnictwie. Przywołane przez gościa statystyki są rzeczywiście zatrważające ? każdego dnia ginie jeden rolnik. Rannych jest jeszcze więcej. Każdego roku wypadkom w rolnictwie ulega 1,5 tys. dzieci. Przedstawiciel PIP wskazał najczęstsze zagrożenia oraz możliwości ich ograniczania. Podał także kilka konkretnych przykładów wypadków, m.in. z naszego powiatu, które chyba najskuteczniej przemówiły do zebranych.
Przygotowany porządek obrad na wniosek wójta rozszerzono o uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu. Nim przystąpiono do przyjęcia bloku uchwał, rada wysłuchała sprawozdania z działalności Zakładu Usług Komunalnych w 2012 roku oraz informacji z działalności wójta w okresie między sesjami. Zapoznano ją również z informacją z realizacji zimowego utrzymania dróg.

Nie zadowoleni z odśnieżania
Jak przedstawiono, łączne koszty akcji "Zima", na dzień 12 marca, wyniosły 18.527 zł. Nie planowano konkretnej kwoty na ten cel, dlatego nie można też powiedzieć, czy plan ów został przekroczony. Są to środki przeznaczone w budżecie na bieżące utrzymanie dróg. Z uwagi na fakt, że gmina Poświętne, podobnie jak kilka innych w naszym powiecie, wykorzystuje w tym celu strażaków wraz ze sprzętem, na koszty zimowego utrzymania złożyły się wypłaty dla kierowców za pracę po godzinach (845 zł), wydatki na paliwo (2.883 zł), zakup soli (4.194 zł) oraz zapłata dla ZUK, który własnym ciągnikiem też odśnieża, a także rozsiewa mieszankę soli i piasku (10.603 zł). W ramach sprawozdania podano, w jakie dni, gdzie i przez ile godzin odśnieżano lub posypywano drogi. Wójt uzupełniał, że prace prowadzone są według pewnej kolejności ? najpierw odśnieżano te drogi, którymi dzieci dowożone są do szkół. Jednocześnie podkreślał, że tej zimy na drogach rozsypano już 93 tony mieszanki soli z piaskiem, w tym 15,5 tony soli, podczas gdy w innych latach wystarczało 4?5 ton. Tłumaczył, że dysponując posiadanym sprzętem nie można odśnieżyć dróg lepiej, bowiem pobocza są usytuowane wyżej niż asfalt. Żeby zgarnąć śnieg do samego spodu, trzeba albo zakupić odpowiedni sprzęt, albo zniwelować pobocza. A to wiąże się oczywiście z kosztami.
Przyjęty w gminie Poświętne system odśnieżania jest oszczędny, jednak powoduje nadmierne eksploatowanie wozów strażackich. Komendant gminny OSP, Jerzy Łumiński przestrzegał, że jeden z wozów już wymaga naprawy, tymczasem sprawny sprzęt jest niezbędny, bowiem OSP w Poświętnem należy do krajowego systemu ratowniczo?gaśniczego.
Odśnieżanie było tematem gorącej dyskusji na sesji. Jak nietrudno się domyśleć większość narzekała na niewłaściwe, niewystarczające zapobieganie śliskości na drogach. Odśnieżania dotyczyła również jedna z trzech interpelacji złożonych tego dnia przez radnego Krzysztofa Wielgusa, który dociekał ile pieniędzy zadanie pochłonęło, ile razy wyjechał sprzęt, w jakiej kolejności drogi są odśnieżane itd. Ponieważ większość z tych danych zawarte było we wcześniejszej informacji wójt powtórzył jedynie, że w celu poprawy stanu dróg w okresie zimowym należy albo zabezpieczyć środki na sprzęt, albo na zniwelowanie poboczy. Radni dociekali, czy drogi sypane były piachem 17 lutego, w dniu kiedy na ul. Jaśminowej, w rejonie, cmentarza na śliskiej nawierzchni doszło do groźnego wypadku. Okazało się, że sypano kilka dni wcześniej i dzień później. Pytano również, czy drogi gminne są ubezpieczone, co wójt potwierdził. Radny Andrzej Pawlik, podobnie jak dwóch innych radnych, pozytywnie ocenił zimowe utrzymanie dróg w gminie, zwłaszcza w porównaniu do okolicznych miejscowości. Z ironią przekonywał również, że przy tak niewielkich środkach finansowych, jakie gmina przeznaczyła na drogi, wójt naprawdę realizuje to zadanie.

Śmieciowe gorąco dyskutowane
Jak informowaliśmy, gmina Poświętne, jako jedyna w naszym powiecie, mimo wymogu ustawowego nie uchwaliła do końca ubiegłego roku pełnego pakietu tzw. uchwał śmieciowych. Ryzykując interwencją organu nadzorczego wstrzymała się z istotnymi dla mieszkańców decyzjami do zapowiadanej nowelizacji przepisów. Teraz, kiedy można już różnicować metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami, a także w sytuacji, gdy wojewoda ponagla, nie można już zwlekać dłużej. Nie byłoby to korzystne również dla samej gminy, która przecież musi przygotować się do wprowadzenia w życie z dniem 1 lipca nowych rozwiązań.
Pierwszą z przyjętych przez radę była uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. I właśnie ta decyzja była najdłużej dyskutowana, mimo że podobno na posiedzeniu komisji stałych wszystko omówiono i ustalono. Zdecydowano, że w gminie Poświętne opłata za gospodarowanie odpadami ustalona zostanie od gospodarstwa, przy czym ? zgodnie możliwością przewidzianą w noweli ustawy ? zostanie zróżnicowana w zależności od liczby osób wchodzących w skład danego gospodarstwa domowego. Na komisjach zaakceptowano wprowadzenie trzech kategorii: gospodarstwa jednoosobowego, liczącego od dwóch do pięciu osób oraz gospodarstwa liczącego sześć i więcej osób. Radni wypracowali także stawki miesięcznej opłaty ? obowiązkowo niższe dla gospodarstw, które zobowiążą się w deklaracjach do segregowania odpadów (1 osoba w gospodarstwie ? 10 zł, 2?5 osób ? 18 zł, 6 i więcej osób ? 24 zł) i wyższe dla tych właścicieli nieruchomości, którzy mimo wszystko nie zechcą segregować śmieci (1 osoba w gospodarstwie ? 18 zł, 2?5 osób ? 28 zł, 6 i więcej osób ? 34 zł). Był to projekt komisji gospodarczej, który po akceptacji na wspólnym posiedzeniu komisji został przez wójta wprowadzony do projektu uchwały jako autopoprawka. Na sesji zgłoszono jednak nowe wnioski.
Przewodniczący komisji rewizyjnej, Andrzej Pawlik, w trosce o samotne starsze małżeństwa, wnioskował, aby najniższą stawkę mogły płacić gospodarstwa nie tylko jedno?, ale także dwuosobowe. Wówczas w drugiej kategorii (średnia stawka) mieściłyby się gospodarstwa trzy ? cztero? i pięcioosobowe. Jednak w głosowaniu na tym wnioskiem tylko on opowiedział się za taką zmianą, 7 radnych było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. Z kolei radny Kwaśniak proponował, aby wprowadzić sześć kategorii: gospodarstwa jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe, czteroosobowe, pięcioosobowe oraz liczące 6 i więcej osób. W głosowaniu za było 4 radnych, przeciw 9, a jeden wstrzymał się od głosu.
W sytuacji, gdy do uchwalenia pozostał projekt uchwały wypracowany na komisjach, radni zaczęli się zastanawiać, czy aby nie zawyżyli zbytnio opłat. Jak wyjaśniał wójt, trudno oszacować rzeczywiste koszty realizowanej przez gminę gospodarki śmieciowej. Zaproponowane stawki są wynikiem kalkulacji poglądowych. Z pewnością jednak koszty odbioru odpadów będą wyższe niż dotychczas, choćby dlatego, że dojdą koszty obsługi systemu, np. koszty pojemników, w jakie gmina w ramach opłaty wyposaży nieruchomości. Radny Sławomir Moskwa wnioskował, aby wszystkie stawki obniżyć o 2 zł. Argumentował, że rada może je podnieść, jeśli okażą się niewystarczające na sfinansowanie zadania. Radnym spodobał się ten pomysł, zgodzili się z argumentacją, że firmy zajmujące się odbiorem odpadów ustalą ceny ofertowe na podstawie przyjętych w gminie stawek. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Ostatecznie w uchwale przyjętej 10 głosami za, przy 3 wstrzymujących, ustalono, że w przypadku nieruchomości, w których odpady będą segregowane, miesięczna stawka wyniesie 8 zł dla gospodarstw jednoosobowych, 16 zł dla gospodarstw liczących od 2 do 5 osób i 22 zł dla gospodarstw liczących 6 i więcej osób. Oporni, którzy nie będą segregować śmieci, zapłacą więcej ? 16 zł od gospodarstw jednoosobowych, 26 zł od 2?5?osobowych i 32 zł od gospodarstw liczących 6 i więcej osób.
W drodze kolejnej uchwały radni ustalili szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Uchwałę w tej sprawie rada przyjęła już w grudniu, jednak ówczesny akt został uchylony przez wojewodę. W obecnej wersji uwzględniono uwagi nadzoru, dodano także zapis, zgodnie z którym gmina przejmuje na siebie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki oraz ich utrzymanie w dobrym stanie technicznym (naprawa ewentualnych uszkodzeń). Ustalono, że w ramach uiszczanej przez mieszkańców opłaty odbierana będzie każda ilość odpadów. Śmieci zmieszane odbierane będą raz w miesiącu, segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne) raz na dwa miesiące, a odpady wielkogabarytowe, np. meble dwa razy w roku. Z kolei do gminnego punktu zbierania odpadów będzie można oddać stare leki, zużyte opony, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp. Odrębnymi aktami określono termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty (kwartalnie, do 20 miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy) oraz wzór deklaracji o wysokości opłaty. Właściciele nieruchomości podadzą w niej swoje imię i nazwisko, numer PESEL i adres, a fakultatywnie również numer telefonu i e?mail. W dalszej części zadeklarują rodzaj gromadzenia odpadów (selektywny, nieselektywny) i poinformują, czy nieruchomość jest wyposażona w kompostownię (na terenach wiejskich obowiązkowo ? odpady zielone nie będą bowiem odbierane). W celu ustalenia wysokości opłaty podadzą również liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość oraz ich wykaz. W deklaracji określona więc zostanie wysokość miesięcznej opłaty uiszczanej przez poszczególne gospodarstwa domowe. W gminie Poświętne wypełnione deklaracje właściciele nieruchomości muszą złożyć w Urzędzie Gminy do końca kwietnia.

Pozostałe decyzje
W toku obrad radni wyrazili zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku, przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i wprowadzili zmiany do tegorocznego budżetu gminy, a także będące ich odzwierciedleniem zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany w budżecie polegały na zwiększeniu dochodów o ponad 19 tys. zł, a wydatków o ponad 127 zł. Wprowadzone dochody są wynikiem określenia ostatecznych kwot dotacji i subwencji na ten rok. Nowe dochody odzwierciedlono po stronie wydatków, wprowadzono też nowe zadania, np. zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP w Poświętnem. W dziale dotyczącym dróg wprowadzono 100 tys. zł na zakup materiałów, 20 tys. zł na usługi i 25 tys. zł na inwestycje (10 tys. zł na drogę Mysiakowiec ? Rzeczyca i 15 tys. zł na drogę Buczek Idzikowice). W efekcie zmian deficyt budżetowy zwiększył się o ponad 107 tys. zł i obecnie wynosi 804.246 zł. Rada wyraziła też zgodę na zaciągnięcie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie rozbudowy świetlicy w Brudzewicach realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zostanie ona spłacona po zakończeniu i rozliczeniu zadania środkami z przyznanej na ten cel dotacji unijnej.

Szczegółowe interpelacje, lakoniczne odpowiedzi
Po przyjęciu bloku uchwał radny Krzysztof Wielgus złożył trzy interpelacje: w sprawie zmiany lokalizacji przystanku autobusowego przy drodze krajowej w Brudzewicach, w sprawie zmiany trasy autobusu dowożącego dzieci z Brudzewic do szkoły oraz w sprawie odśnieżania. Wszystkie zawierały liczne, szczegółowe pytania dotyczące powyższych kwestii. Wójt krótko wyjaśnił, że usytuowanie przystanku należy do zarządcy drogi (radny prosił o złożenie wniosku do GDDKiA), tłumaczył także, że trasy autobusów dowożących uczniów do szkół nie były zmieniane od lat, a wnioskowane przez radnego zmiany wymagają ustanowienia dodatkowych kursów, może nawet dodatkowego autobusu. Z kolei większość odpowiedzi na interpelację w sprawie odśnieżania dróg gminnych zawierała przedstawiona w trakcie sesji informacja z zimowego utrzymania dróg.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 13 (820) z dnia 29 Marca 2013r.
W dziale Poświętne dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »