tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ZATRUDNIĘ pracownika z doświadczeniem do montażu ...
czytaj dalej »

ODTRUCIA alkoholowe, tel. 690-690-079, ...
czytaj dalej »

UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 Pomysł prosty a bardzo dobry

 

Dzisiaj konkurują wszyscy ze wszystkimi. Praktycznie nie ma dziedziny życia, w której nie występowałaby konkurencja i klasyfikacja: ten jest gorszy, ten jest lepszy. Szkoły też nie są wolne od konkurencji. Powiem więcej, to właśnie tam, na styku dorosłości i dzieciństwa, powagi nauczycieli z szalonymi pomysłami i czystym spontanem (word podkreśla to słowo, ale tak się teraz wyrażają młodzi) konkurowania i klasyfikowania jest najwięcej.
O ile bez trudu można sklasyfikować nauczycieli przedmiotowych, o tyle jak do tej pory nikt nie wpadał na pomysł klasyfikowania wychowawców. U nauczycieli wystarczy dać punkty za sukcesy wychowanków w konkursach przedmiotowych, za tzw. zdawalność, za punkty na kolejnych egzaminach i już mamy w ogólnych zarysach ustawioną klasyfikację. Z wychowawcami tak się nie uda. Stąd pomysł Poradni Pedagogiczno?Psychologicznej w Opocznie bardzo nam się spodobał. Konkurs "Wychowawca powiatu opoczyńskiego" wychodzi na przeciw oczekiwaniom zarówno środowiska jak i młodzieży. Co więcej, zebrane podczas trwania konkursu materiały będą kapitalną pomocą dla pracowników PPP w realizacji ich zadań. Stąd i nasza decyzje włączenia się do tego konkursu.


***

Regulamin Konkursu
Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego roku 2013

§ 1 Postanowienia ogólne
1) Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów, których można wskazać za wzór wychowawców dla całej społeczności oświatowej w powiecie opoczyńskim oraz przyznanie tytułu Wychowawcy Powiatu Opoczyńskiego 2013 w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.
2) Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego roku 2013 ("Konkurs").
3) Organizatorem Konkursu jest Poradnia Psychologiczno?Pedagogiczna w Opocznie.
4) Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Starosta Opoczyński
5) Patronami Medialnymi Konkursu są Tygodnik Opoczyński i Telewizja Lokalna Opoczno.
§ 2 Czas trwania Konkursu
1) Konkurs będzie trwał od 2 kwietnia do 5 września 2013 r.
§ 3 Uczestnicy Konkursu
1) Uczestnikiem Konkursu może być każdy nauczyciel?wychowawca zatrudniony w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej z powiatu opoczyńskiego.
2) Kandydatury nauczycieli?wychowawców należy zgłaszać za pośrednictwem formularza zamieszczonego na łamach Tygodnika Opoczyńskiego oraz stronie internetowej Poradni Psychologiczno?Pedagogicznej w Opocznie: www.bip.pppopoczno.wikom.pl
§ 4 Zasady Konkursu
1) Zgłoszenia kandydatów do tytułu Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego w 2013 r. mogą nadsyłać: Rady Rodziców, trójki klasowe rodziców, działające w szkołach oraz zespoły klasowe ? uczniowie, w 3 kategoriach.
2) Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są: kadra kierownicza szkoły oraz członkowie władz oświatowych.
3) Organizator powoła dla potrzeb Konkursu jury, które będzie oceniać w szczególności:
* Jakie działania podejmuje nauczyciel aby rozeznać środowisko ucznia?
* Jak rozwiązuje problemy wychowawcze klasy i współpracuje z innymi nauczycielami w tym zakresie?
* Jak pracuje nad integracją klasy?
* W jaki sposób prowadzi psychoedukację rodziców?
* Na ile stara się dbać o bezpieczeństwo zdrowotne i psychiczne ucznia?
* Jak organizuje pomoc i wsparcie dla ucznia, który tego potrzebuje?
* W jaki sposób stara się rozwiązywać problemy edukacyjne ucznia?
* W jaki sposób zachęca rodziców do współpracy?
* Jak korzysta ze wsparcia innych specjalistów w instytucjach i organizacjach powołanych do pomocy rodzinie i dziecku w Powiecie?
* Inne ważne osiągnięcia w pracy wychowawczej.
4) W skład jury Konkursu wchodzą:
* troje pracowników poradni
* naczelnicy, dyrektorzy lub przedstawiciele Wydziałów Oświaty: Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy Opoczno, Urzędu Gminy i Miasta Drzewica oraz gmin: Białaczów, Mniszków, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów.
* Przewodniczącym jury jest, z racji pełnionej funkcji, dyrektor Poradni Psychologiczno?Pedagogicznej w Opocznie.
§ 5 Przebieg Konkursu
1) Aby zgłosić kandydata do konkursu należy wypełnić kartę zgłoszeniową wraz z wymaganymi załącznikami, zamieszczoną w Tygodniku Opoczyńskim oraz na stronie internetowej www.bip.pppopoczno.wikom.pl.
2) Osoby zgłaszające kandydata do udziału w konkursie są zobowiązane uzyskać jego oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do regulaminu); zgłoszenia bez oświadczenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3) Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć uzasadnienie wyboru kandydata (załącznik nr 3) w formie notatki opisującej jego pracę wg kryteriów opisanych w § 4 pkt 3. Dla zachowania obiektywności oceny w uzasadnieniu prosimy nie zawierać danych identyfikujących kandydata.
4) Zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby organizatora w dwóch zamkniętych kopertach oznaczonych jednakowym symbolem (hasło lub znak graficzny) oraz oznaczonych numerami 1 i 2. Koperta nr 1 powinna zawierać zgłoszenie kandydata oraz jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załączniki nr 1 i 2 do regulaminu), a koperta nr 2 pisemne uzasadnienie zgłoszenia (załącznik nr 3 do regulaminu). Koperty nr 1, zawierające zgłoszenia, zostaną zdeponowane w redakcji Tygodnika Opoczyńskiego do czasu zakończenia obrad jury Konkursu.
5) Zgłoszenie do Konkursu może dotyczyć nauczyciela?wychowawcy tylko w jednej kategorii (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponagimnazjalne).
6) Zakończenie przyjmowania przez organizatora formularzy zgłoszeniowych pierwszego etapu konkursu nastąpi 31 maja. Decyduje data otrzymania zgłoszenia przez organizatora.
7) Po upływie terminu zgłaszania kandydatur do tytułu Wychowawcy Powiatu Opoczyńskiego 2013 r. Jury Konkursu wyłoni laureatów.
8) Laureaci zostaną wybrani w oparciu o liczbę punktów, uzyskaną w ocenie jury Konkursu. Procedura oceny:
? podstawą oceny będą uzasadnienia zgłoszonych kandydatur,
? każdy z członków jury oceni danego kandydata w skali 3?stopniowej (ocena 1, 2 lub 3) zgodnie z kryteriami konkursu (§. 4 pkt. 3),
? oceny uzyskane przez danego kandydata od poszczególnych członków jury zostaną zsumowane,
? w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów jury wyłoni laureata poprzez głosowanie,
? w przypadku uzyskania w głosowaniu równej liczby głosów rozstrzygający będzie głos przewodniczącego jury.
9) Tytuł Wychowawcy Powiatu Opoczyńskiego 2013 r. otrzyma jeden nauczyciel?wychowawca w każdej z 3 kategorii, który uzyska najwyższą ocenę jury.
10) Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej Poradni Psychologiczno?Pedagogicznej w Opocznie, na łamach Tygodnika Opoczyńskiego oraz w Telewizji Lokalnej 5 września.
§ 6 Nagrody.
1) Nagrody i dyplomy zostaną rozdane podczas uroczystej sesji Rady Powiatu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w październiku 2013 r.
§ 7 Postanowienia końcowe.
1) Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie Konkursu w uzasadnionych przypadkach.
2) Informacja o zmianach w regulaminie zostanie podana do wiadomości w taki sam sposób, w jaki został ogłoszony niniejszy regulamin.
3) Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, czyli dnia 2 kwietnia 2013 roku i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.


***

Załącznik nr 1
Karta zgłoszeniowa do konkursu
"Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego roku 2013.

Dane nauczyciela?wychowawcy zgłaszanego do udziału w konkursie:
imię i nazwisko: .....................................................................................
Dane placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel?wychowawca:
nazwa ................................................................................................
ulica: ...............................................................................................
miejscowość: .........................................................................................
kod pocztowy ...............................
telefon: ...................................................................
e?mail .....................................................................
Zgłaszamy udział nauczyciela?wychowawcy w Konkursie "Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego roku 2013"
w kategorii (podkreślić właściwą):
? szkoła podstawowa
? gimnazjum
? szkoła ponadgimnazjalna
Przeczytałem/am i akceptuję regulamin udziału w konkursie Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego 2013. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby przebiegu konkursu zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (DzU z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).


..............................................................
data podpisy czytelne osób zgłaszających Kandydata do Konkursu***

Załącznik nr 2
Oświadczenie Kandydata/tki

Przeczytałem/am i akceptuję regulamin udziału w konkursie Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego 2013. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby przebiegu konkursu zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (DzU z 2002 r. nr 101 poz.926 z późn. zm.).

.....................................................
Podpis czytelny Kandydata/tki


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 14 (821) z dnia 5 Kwietnia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »