tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ODTRUCIA alkoholowe, tel. 690-690-079, ...
czytaj dalej »

UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Opoczno

 O pomocy społecznej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną, realizującą zadania pomocy społecznej, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomocy udziela się osobom i rodzinom na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności dotkniętych ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, przemocą w rodzinie, alkoholizmem lub narkomanią. Pomoc polega głównie na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawiska rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
OPS w Opocznie realizuje zadania własne i zlecone gminie, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. Pomoc ma formę: pieniężną ? to głównie zasiłek stały, okresowy, celowy i specjalny celowy, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd oraz niepieniężną ? praca socjalna, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, pomoc rzeczowa, pomoc przy pogrzebach, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. OPS pokrywa także koszt pobytu dla dziesięciu osób bezdomnych i najuboższych przebywających w ośrodkach, na ten cel w tym roku wydano 7.860 zł.
Od stycznia do marca z różnych form pomocy skorzystało 836 rodzin. Najczęstszymi powodami ubiegania się o pomoc jest bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność i długotrwała choroba. OPS w ramach programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? udziela zasiłki celowe na zakup żywności oraz pokrywa koszty dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach (w pierwszej dekadzie na ten cel wydano ponad 264 tys. złotych). Opoczyński ośrodek prowadzi stołówkę dla osób najuboższych, niepełnosprawnych, emerytów, rencistów oraz osób, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które we własnym zakresie nie są w stanie przygotować posiłków. Z tej formy pomocy skorzystało 144 osoby, na kwotę ponad 32 tys. zł. Pracownicy ośrodka świadczą usługi opiekuńcze przeznaczone dla osób samotnych wymagających pomocy. Pomoc ta polega na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, zalecanej przez lekarza pielęgnacji oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Dodatkowo dziewięć opiekunek domowych dostarcza codziennie trzydziestu podopiecznym gorące posiłki. OPS realizuje także świadczenia w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Specjaliści prowadzą zajęcia mające na celu uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie zaburzeń funkcji organizmu. Zajęcia z dziećmi z autyzmem, przez 240 godzin miesięcznie, prowadzą pedagog, psycholog oraz logopeda.
Ustawa z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła obowiązek powołania asystenta rodziny, który w ośrodku zaczął od marca pracować z pięcioma rodzinami, mającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo?wychowawczych. Do jego zadań należy m.in. prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin, udzielenie pomocy w poprawie sytuacji życiowej, np. znalezienie pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, sporządzanie planu pracy z rodziną, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu z nią pracy przez asystenta. Poza tym asystent ma za zadanie sporządzać na wniosek sądu opinie o rodzinie i jej członkach, współpracować z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka, placówką opiekuńczo?wychowawczą.
Ośrodek realizuje także pomoc materialną dla uczniów, przyznając im stypendia szkolne. Od września do grudnia ub. roku stypendia szkolne otrzymało 315 uczniów, na kwotę 136.490 zł.
Pracownicy OPS, w porozumieniu z szesnastoma innymi organizacjami z terenu miasta, aktywnie działają na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na terenie miasta funkcjonuje zespół interdyscyplinarny, którego działania pozwalają m.in. na szybszy przepływ informacji, lepszą diagnozę, koordynację, zmniejszenia poczucia pewności siebie i bezkarności sprawców przemocy. Ośrodek przyjął trzydzieści osiem spraw, które realizowane są w ramach prac grup roboczych składających się z przedstawicieli instytucji wchodzących w skład zespołu.
W 2008 roku OPS podpisał umowę ramową z WUP, dotycząca realizacji projektu systemowego ?praca i edukacja szansa lepszego życia? na lata 2008?2013. W tym roku wsparciem zostało objętych siedemdziesiąt dwie osoby. Wszyscy beneficjenci ostateczni zostaną poddani badaniom wstępnym mającym na celu ustalenie, czy mogą pracować w zawodzie, w którym mieli kwalifikacje. Otrzymywać oni będą zasiłki celowe, na bieżące potrzeby związane z uczestnictwem w projekcie. W ramach działań o charakterze środowiskowym będą oni uczestniczyć w spotkaniach integracyjno?organizacyjnym, mikołajkowym, wyjadą także na wycieczkę do teatru. Kolejnym projektem, realizowanym od października ub. roku do marca br., był projekt ?Aktywizacja osób niepełnosprawnych z gminy Opoczno? w ramach priorytetu VII, Działanie 7.3, współfinansowanego z EFS POKL. Był on skierowany do dziesięciu osób niepełnosprawnych, bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od stycznia do marca uczestniczyli oni w szkoleniach zawodowych jako kucharze i uczyli się obsługi komputera. Wszyscy beneficjenci ukończyli szkolenia i nabyli nowe kwalifikacje zawodowe.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 20 (775) z dnia 18 Maja 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »