tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Poświętne

 O podwyżkach w Poświętnem

 
Zdaniem radnych po reorganizacji szkół sytuacja finansowa gminy Poświętne jest na tyle stabilna, że nie ma konieczności ratowania jej wyższymi podatkami, ale więcej niż dotychczas mieszkańcy zapłacą jedynie za wodę i ścieki. Sesja odbyła się 7 listopada


Nim radni przystąpili do podejmowania tych istotnych decyzji, przyjęli informację z analizy oświadczeń majątkowych, wyczerpujące sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w poprzednim roku szkolnym oraz relację wójta z działań podjętych od ostatniej sesji. Włodarz wspomniał w niej m.in. o przyznaniu nagród nauczycielom, zamiarze sprzedaży należącego do gminy autobusu (za nie mniej niż 38 tys. zł), zakupie (za 32 tys. zł) i przekazaniu ZUK?owi posypywarki oraz pozytywnie ocenionym pod względem formalnym wniosku o dotację w wysokości 260 tys. zł na modernizację oddziałów przedszkolnych we wszystkich trzech szkołach.

Kanalizacja tańsza bez ZUK
Pierwszą z podjętych tego dnia decyzji była likwidacja Zakładu Usług Komunalnych będącego samorządowym zakładem budżetowym. Jednostka, która w dotychczasowym kształcie funkcjonować będzie tylko do końca roku, ma w swojej gestii gminną gospodarkę wodno?ściekową. Potem jej zadania, jak również majątek i pracowników, przejmie Urząd Gminy. Nie zmienią się jego zadania, ani stan zatrudnienia ? zakład po prostu znajdzie się w strukturach Urzędu Gminy, który przejmie jego księgowość (wraz z pracownikiem). Reorganizacja na takich zasadach nie przyniesie gminie oszczędności, ale nie one były motywem zmian, a przynajmniej nie bezpośrednio.
Pojawiła się możliwość pozyskania środków unijnych z PROW, jeszcze w obecnej perspektywie finansowej, z przeznaczeniem na inwestycje wodno?ściekowe. Samorządy otrzymały informację o planowanych przesunięciach z jednoczesnym zastrzeżeniem ? w konkursach mogą wziąć te, które w okresie finansowania 2007?2013 nie wykorzystały w ramach PROW puli 4 mln zł i jednocześnie mają gotowe projekty i niezbędne pozwolenia na planowane zadanie. Nabór wniosków planowany jest bowiem na przełom kwietnia i maja. Gmina Poświętne wzięła w ramach wspomnianego programu 1,7 mln zł na budowę oczyszczalni ścieków. O więcej się nie starała, bo nie było ją stać na wkład własny projektu. Może się więc jeszcze ubiegać o około 2,3 mln zł i tym razem zamierza skorzystać z tej możliwości. Tym bardziej, że ma gotową dokumentację na budowę sieci kanalizacyjnej w Poświętnem, Porębach i w Małoszycach ? w trzech etapach. Wybór padł na część Poświętnego obejmującą klasztor, Urząd Gminy, ośrodek zdrowia oraz rejon w kierunku Poręb, aż do Osterni. Tu bowiem jest najwięcej gospodarstw i nie ma konieczność wejścia z siecią w drogi, co znacznie ułatwia zadanie i zmniejsza jego koszty (przywrócenie dróg do poprzedniego stanu jest kosztem niekwalifikowalnym, a więc nie podlegającym dofinansowaniu). Całkowitą wartość tego zadania szacuje się na 1,9 mln zł. Dotacja może pokryć 75% kosztów kwalifikowalnych. Jej rzeczywisty poziom zależy jednak od kwalifikacji VAT. W przypadku likwidacji ZUK?u, gdy beneficjentem będzie gmina, ten koszt również będzie kwalifikowalny, a więc dotowany ze środków unijnych. Taki zabieg oznacza więc korzyści finansowe dla gminy, która, na znaczące zadania otrzyma dofinansowanie na wyższym poziomie.
Radnego Wijatę, który pytał czy Urząd Gminy jest przygotowany na wchłonięcie ZUK, wójt zapewniał, że nie powinno być żadnych problemów ani żadnych dodatkowych kosztów, może pojawią się nawet oszczędności. Przed głosowaniem nad likwidacja ZUK?u skarbniczka gminy, Jadwiga Kośka, przestrzegła jednak radnych, że księgowość na takie zmiany nie jest przygotowana. Dotychczas używany, przestarzały program komputerowy nie może objąć również wody i ścieków, fakturowanych dotychczas osobno. Dostosowanie, polegające na zakupie nowego oprogramowania, pozwalającego na włączenie nie tylko gospodarki wodno?ściekowej, ale także podatków księgowanych do tej pory ręcznie) kosztować będzie 50 tys. zł, z czego 20 tys. trzeba zaplanować już na ten rok. Uprzedziła, że taki zapis znalazł się w projekcie planowanych zmian w budżecie.
Ostatecznie w głosowaniu za likwidacją zakładu opowiedziało się 13 radnych, jeden wstrzymał się od głosu.

Drożej za wodę i ścieki
Likwidacja ZUK?u wymusza zmiany w zasadach współfinansowania przez gminę ponoszonych przez mieszkańców kosztów wody i ścieków. Do tej pory gmina dopłacała odbiorcom w drodze dotacji dla zakładu, dzięki czemu woda i ścieki były znacznie tańsze niż w okolicznych gminach. Rzeczywiste, opłaty wnoszone przez odbiorców i owa dotacja, składały się na wysokość taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ale ZUK?u już nie będzie, a gmina nie może dopłacać bezpośrednio odbiorcom. Opłaty trzeba więc zwiększyć do wysokości taryfy. Jak zapewniał wójt, zaproponowane nowe stawki i tak będą najniższe w okolicy.
Nim goście poznali poziom planowanej podwyżki radny Bolesław Kacprzak zdradził, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych wśród radnych nie było konsensusu w tej materii. ? Zburzę pewne wcześniejsze ustalenia, ale czasem oprócz polityki trzeba mieć odruchy ludzkie. Pewnie zostanę posądzony o populizm, czy cynizm, ale moim zdaniem podwyżka cen o 20 gr to zbyt duży skok ? mówił apelując, aby zaplanowaną podwyżkę zredukować o 50% (w przypadku wody z 11 do 5,5%). Ów apel uczynił następnie wnioskiem formalnym, argumentując, że Poświętne jest najbiedniejszą gminą w powiecie, a część jej mieszkańców w niektórych okresach roku jest pozbawiona dochodów.
Odmienną opinię wyraził radny Andrzej Pawlik, przewodniczący komisji rewizyjnej, wypowiadający się również w imieniu przewodniczących pozostałych komisji. Jak przyznał, nie wszyscy, ale większość radnych, poparła na posiedzeniu wspólnym komisji zaproponowany wzrost cen. Podkreślał jednak, że Poświętne jest ostatnią gminą, gdzie jest tak tanio. ? Podwyżka jest rzeczywiście dość znaczna, ale dlaczego? Bo od 5?6 lat rada czuła się jak rada Kuwejtu. Nie możemy tak znacznie odbiegać od kosztów rzeczywistych. Mamy podchlebiać się wyborcom? Czy to jest uczciwe postawienie sprawy? Nie bawmy się w szejków ? przekonywał. Jego zdaniem stopniowe podwyżki są najlepszym wyjściem, zaś proponowane stawki stanowią porozumienie, kwotę pośrednią między stanem obecnym, a rzeczywistymi kosztami wody i odbioru ścieków. Nie bez znaczenia jest również fakt, że po reorganizacji szkół, w sytuacji gdy gmina nie musi już tyle dokładać do subwencji, otwierają się nowe możliwości rozwoju, chociażby w postaci planowanej budowy kanalizacji. Na zakończenie wnioskował o zaakceptowanie zaproponowanych podwyżek.
Przed głosowaniem głos zabrał jeszcze wójt, który wyjaśnił, że aby opłaty od mieszkańców pokrywały się z rzeczywistymi kosztami wody i ścieków, woda powinna kosztować 2,40 zł za 1 m3. Zaproponowana podwyżka stanowi więc jedynie 50% różnicy tych kwot. Jednocześnie prosił, aby co roku stopniowo urealniać ceny.
W głosowaniu większość ? 8 głosów ? uzyskał wniosek radnego Pawlika. Tym samy cena 1 m3 wody wzrosła o 11% ? z 1,94 do 2,16 zł brutto; a ścieków o 19% ? z 3,35 do 4 zł. Z kolei taryfa za ścieki dowożone beczką wzrosła o 15% ? z 2,27 do 2,60 zł brutto.

Podatki bez zmian
Radni zdecydowali, że w 2014 roku nie wzrosną stawki podatków lokalnych. Jednogłośnie obniżyli średnią cenę skupu żyta w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku, będącą podstawą do wyliczenia podatku rolnego, obniżyli z 69,28 zł do 38 zł za 1q. Tym samym w 2014 roku stawka podatku rolnego wyniesie tyle co w roku bieżącym ? 95 zł z 1 ha przeliczeniowego. Radni zdecydowali także o utrzymaniu na dotychczasowym poziomie stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych. Z związku z tym projekty uchwał w ich sprawie wycofano z porządku obrad (obowiązują dotychczasowe uchwały w tej sprawie).

Pozostałe decyzje
Radni wyrazili zgodę na nabycie na rzecz gminy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gapininie Kolonii z przeznaczeniem na drogę dojazdową do pól i lasów. Za bezzasadną uznali skargę właścicielki jednej z posesji w Poświętnem na działalność wójta (częściowe zakrycie rowu związane z odbudową zniszczonej kapliczki przydrożnej przyczyniło się jej zdaniem do zalania jej posesji podczas tegorocznych nawałnic). Przyjęli także gminny program wspierania rodziny na lata 2013?2016 oraz zmiany w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej. Zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 39.086 zł. Jednocześnie do budżetu wprowadzono nowe inwestycje ? rozbudowę drogi dojazdowej do pól w Mysiakowcu (koszt 20 tys. zł, z czego 5 tys. zł jeszcze w tym roku), zakup oprogramowania dla księgowości (50 tys. zł, z czego 20 tys. zł w tym roku) oraz zakup samochodu dostawczego do Urzędu Gminy (za 45 tys. zł). Po zmianach planowane dochody gminy wynoszą 9.010.832,64 zł, a wydatki 9.586.522,54 zł.
Na zakończenie wójt, odpowiadając sołtysom, omówił realizację zadań z funduszu sołeckiego, podając za powód opóźnień wymuszone skutkami opadów deszczu naprawy na drogach gminnych.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 46 (853) z dnia 15 Listopada 2013r.
W dziale Poświętne dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »