tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 O podatkach, obwodach i opłatach

 
Materiał opisujący ostatnią sesję Rady Miejskiej był zbyt obszerny, by zmieścić go w całości na jednej stronie. Stąd wcześniej pisaliśmy o zmianie władzy a teraz


Po roszadach w prezydium rady, radni wreszcie przystąpili do stałych punktów porządku obrad, jakim było przyjęcie protokołu z poprzednich obrad. Następnie burmistrz Jan Wieruszewski przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, w którym znalazły się m.in. informacje dotyczące rozstrzygnięcia przetargów, wydanych zarządzeń i spraw bieżących. Odnośnie sprawozdania burmistrza, radny Janusz Klimek zapytał o zaległości podatkowe wobec gminy firmy Optex. Pytał jakie są postępy i co radni mogą w tej sprawie zrobić? Z kolei radny Józef Dąbrowski zapytał o kryteria przydziału mieszkań socjalnych. Burmistrz odpowiedział, że przydział mieszkań odbywa się zgodnie z przyjętymi zasadami, głównie decyduje miejsce na liście oczekujących, ale także zamiany w ramach eksmisji lokatorów nie płacących czynszu. W przypadku firmy Optex, burmistrz odbył już kolejne spotkania z prezesem zarządu i ustalono, że gmina skieruje wniosek o wpis do hipoteki na działki, które zostały wydzielone, a które wstępnie były przeznaczone do przekazania gminie w zamian za zobowiązania. Nie można było tego jednak zrealizować, bo firma zastawiła tę działkę i wpisała ją do hipoteki przy okazji innego zobowiązania kredytowego. Ten wpis będzie można wykreślić w lutym, przynajmniej tak wynika z informacji od zarządu firmy. Wtedy będzie można wpisać do hipoteki gminę jako zabezpieczenie. Burmistrz przyznał, że to jest trudna i delikatna sytuacja, bo w sytuacji, kiedy firma podpisuje intratne kontrakty to gmina powinna dać im szanse.
W temacie mieszkań socjalnych wypowiedziała się też radna Barbara Wacławiak, która przyznała, że mieszkań socjalnych jest zbyt mało w stosunku do potrzeb. Radna opowiedział o tym, że oglądała program telewizyjny, w którym to jedna z gmin wpadła na pomysł, żeby dokwaterować do mieszkań zadłużonych dodatkowe rodziny.
Radni zapytali też o stanowisko burmistrza w sprawie apelu radnych z poprzedniej sesji dotyczącego dokonania zmiany w regulaminie organizacyjnym urzędu, która miałaby spowodować zmniejszenie liczby zastępców burmistrza. Zdaniem wnioskodawców taka zmiana przyniosłaby wymierne oszczędności w budżecie gminy. Burmistrz powiedział, że drugi wiceburmistrz pełni też funkcję naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. Zaznaczył, że w ogóle w UM i Straży Miejskiej zmniejszyło się zatrudnienie, więc zmniejszyły się także koszty, ale niczego nie przesądza.
W dalszej części radni bez żadnych dyskusji przyjęli informacje z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa oraz informację na temat stanu sanitarno?weterynaryjnego. Te kwestie były szeroko omawiane na poszczególnych komisjach, dlatego radni nie mieli żadnych pytań.
Kolejnym punktem obrad był blok uchwał. Radni przyjęli m.in. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 oraz gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013?2015. Sporo emocji wśród radnych wzbudziła uchwała dotycząca wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Kolonii Libiszów. Działka miałaby w przyszłości służyć jako teren pod budowę świetlicy wiejskiej. Z prośbą o wyrażenie zgody w imieniu mieszkańców wystąpiła sołtys Krystyna Witczak, która przekonywała, że sołectwo przeznaczyło na to fundusz sołecki z trzech kolejnych lat. Pozostałą brakującą kwotę sołectwo zobowiązało się pokryć z funduszu sołeckiego w następnym roku, więc gmina nie byłaby w żaden sposób obciążona kwotą zakupu działki. Zdaniem sołtys działka ma bardzo dobrą lokalizację. Dodała też, że udało się wynegocjować całkiem dobrą cenę. Okazało się jednak, że jest to cena wyższa od tej, którą przedstawił rzeczoznawca majątkowy. Sołtys zaznaczyła, że mieszkańcy zdają sobie sprawę z sytuacji finansowej i nie oczekują, że świetlica wiejska zostanie wybudowana w ciągu trzech lat. Chcą jednak kupić tę działkę, kiedy trafia się okazja.
Radny Rafał Kądziela przyznał, że jest przeciwny, by przeznaczać pieniądze na budowę kolejnych świetlic, w tym przypadku na zakup terenu. Radny nie widzi ani spójności, ani strategii w promowaniu folkloru. Z pewnością poparłby kupno tej działki pod wybudowanie np. skansenu ziemi opoczyńskiej, który byłby odwiedzany przez tysiące ludzi, tak jak to jest np. w Wincentynowie. ? Jestem za tym, żeby promować nasz folklor, bo to jest nasze bogactwo, ale żeby mieć jakiś pomysł na to ? mówił. Jest mi przykro, kiedy dowiaduję się, że są pieniądze, że nie ma problemów, a z drugiej strony dowiaduję się, że niestety trzeba zawiesić działalność Orkiestry Miejskiej, bo nie ma pieniędzy ? dodał. ? Wszystkie moje działania kulturalne organizowane na terenie miasta będą odwołane. Dodał też, że Orkiestra Miejska jeździ po całej Polsce, koncertuje i promuje miasto. Jak zawsze przy okazji dyskusji nad budowaniem kolejnych świetlic wiejskich, radni zwrócili uwagę na współpracę choćby KGW ze szkołami, która z reguły popołudniami stoją puste. Radni zwracali też uwagę, że jeśli gmina choć raz zdecyduje się kupić działkę za cenę wyższą niż ta określona przez rzeczoznawcę to w przyszłości mogą pojawić się problemy.
Ostatecznie jednak po długich dyskusjach radni trzynastoma głosami za wyrazili zgodę na nabycie tej nieruchomości. Dwa głosy oddano przeciw, przy trzech wstrzymujących.
Radni przyjęli także uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2013 oraz uchwały określające wysokości stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych. W przypadku podatku od środków transportowych, które mają wzrosnąć średnio o 3,93%, radny Zdzisław Wojciechowski złożył wniosek, by te stawki utrzymać na poziomie ub. roku. Swoje stanowisko argumentował tym, iż przeprowadził analizę stawek podatku na terenie gmin ościennych i okazało się, że te stawki różnią się zwłaszcza od przyczep i naczep. Radny porównał proponowane stawki z obowiązującymi w gminie Kutno i jego zdaniem, nasze są wyższe o około 50%. Wniosek radnego nie uzyskał akceptacji ze strony rady. Uchwała została przyjęta 15 głosami.
Rajcy szesnastoma głosami za, przyjęli także uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/11 z dnia 16 listopada 20011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Radni przyjęli także szereg uchwał mówiących m.in. o regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, czy też terminach, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Blok tych uchwał wzbudził emocje u niektórych radnych, którzy uważali, że podwyżki są zbyt wysokie. Pytali także, dlaczego stawki liczone są nie od pojemnika, a od każdej osoby mieszkającej w gospodarstwie? W odpowiedzi usłyszeli, że tak nakazuje ustawa, a gmina musi przestrzegać przepisów prawa. Gdyby mieszkańcy mieli płacić od pojemnika to mogłoby się zdarzyć, że część odpadów trafiałaby faktycznie do pojemników, a część np. do lasów. Ostatecznie radni uchwalili m.in. to, że w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłaty będą pobierane od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, w wysokości 16 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Jeżeli natomiast odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, to opłata będzie wynosić 8 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Uchwała ta wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.
Radni przyjęli również uchwałę w sprawie podziału gminy na stale obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. O tym piszemy w oddzielnym materiale.
Już na koniec bloku uchwał radni przyjęli zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012?20120 i zmiany w budżecie gminy na rok 2012. W sprawie zmian w budżecie gminy pytanie zadał przewodniczący rady Bartłomiej Firkowski, który zapytał o zaległości gminy w wydatkach i czy gmina ma płynność finansową? Burmistrz przyznał, że sytuacja jest trudna. Gmina może nie wykonać dochodów. Podjęto już reżimowy plan wydatków do końca roku. Jeśli udałoby się zrealizować sprzedaż mienia (np. kamienica na pl. Kościuszki) to gmina jest w stanie zbilansować budżet na koniec roku. Obecnie gmina ma zaległości w płatnościach sięgające około 700 tys. złotych.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 46 (801) z dnia 16 Listopada 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »