tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Nowy regulamin orlika

 
Po informacjach o animatorze i planach budowy szatni przedstawiamy kolejne najnowsze wiadomości dotyczące kompleksu boisk sportowych, wybudowanych w ramach programu "Moje boisko ? Orlik 2012"


Zarządzeniem burmistrza z 27 lutego wszedł w życie nowy regulamin korzystania z drzewickiego orlika. Został opracowany na podstawie dotychczas obowiązującego. Oprócz zasad korzystania określa sankcje za nieprzestrzeganie przepisów oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpieczeństwa uczestników zajęć i trwałości orlika.
Prezentujemy główne założenia znowelizowanego regulaminu.

Postanowienia ogólne
Przedstawicielem administratora (Urzędu Gminy i Miasta) na terenie obiektu jest animator sportu, który czuwa nad bezpieczeństwem użytkowników i jest upoważniony do wydawania im odpowiednich poleceń. Animator ma prawo do: * odwołania wcześniejszej rezerwacji boisk * nakazania opuszczenia obiektu * nakazania zmiany obuwia * zwrócenia uwagi na niekulturalne, niezgodne z duchem sportowym zachowanie * zakazania wstępu osobom, które notorycznie zakłócają ład i porządek lub których zachowanie nie licuje z duchem sportowej rywalizacji i kibicowania, osobom nietrzeźwym lub będącm pod wpływem środków odurzających.
W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z obiektu sportowego zabrania się: * niszczenia urządzeń sportowych i płyt boisk * wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe oraz korzystania z wyposażenia obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem * palenia papierosów * wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i środków odurzających * wprowadzania zwierząt * wstępu osobom nietrzeźwym oraz będących pod wpływem środków odurzających * korzystania z boisk poza godzinami otwarcia * zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników * śmiecenia, wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych ze szkła lub innego kruchego, pękającego lub twardego materiału * poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie * zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

Zasady korzystania z obiektu
* Orlik to obiekt ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest bezpłatne.
* Obiekt będzie zamknięty w Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkanocy, Boże Ciało, 1 listopada, pierwszy dzień Bożego Narodzenia, w okresach niezbędnych na przeprowadzenie konserwacji i naprawy oraz w okresach, kiedy ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne jego funkcjonowanie powodowałoby zagrożenie zdrowia użytkowników lub poważne utrudnienia organizacyjne.
* Obiekt jest czynny: * w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku (w godz. od 8.00 do 16.00) dla uczniów szkół z terenu gminy Drzewica a także uczestników placówek opiekuńczo?wychowawczych i terapeutycznych pod opieką nauczycieli lub instruktorów * dla wszystkich chętnych ? dzieci, młodzieży i dorosłych ? od poniedziałku do czwartku (od 16.00 do 21.30), w piątki (od 16.00 do 22.00), soboty (od 9.00 do 22.00) i niedziele (od 11.00 do 21.00).
* W okresie wakacji letnich i ferii zimowych obowiązuje odrębny harmonogram zatwierdzony przez administratora.
* UGiM zastrzega sobie prawo do ustalenia innych godzin otwarcia obiektu, zmiany harmonogramu lub odwołania niektórych zajęć objętych harmonogramem w przypadku organizacji imprez o charakterze sportowo?rekreacyjnym, promocyjnych, kulturalnych, które nie były planowane.
* Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska, terminu i godziny gry po wcześniejszym uzgodnieniu z animatorem. W przypadku równoczesnego zapotrzebowania na korzystanie z boisk drużyn, które nie miały rezerwacji, pierwszeństwo do gry mają drużyny, w których występuje większa liczba zawodników.
* Dzieci do lat 8 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
* Harmonogram zajęć w danym miesiącu opracowuje animator i przedstawia propozycję administratorowi do akceptacji, najpóźniej do 28 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym mają być realizowane roponowane zajęcia.
* Zajęcia grupowe dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego nauczyciela, trenera lub animatora.
* Grupy zorganizowane i użytkownicy indywidualni zobowiązani są do rejestracji swojej obecności u animatora.
* Zabrania się korzystania z obiektu bez zgody animatora.
* Kluby sportowe i stowarzyszenia działające i funkcjonujące na terenie gminy Drzewica mogą korzystać z boisk po uprzednim zapisaniu się u animatora i ustaleniu terminu.
* Obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie lub turfy. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi, a także tzw. kolców.

Odpowiedzialność i kary
Zakres odpowiedzialności: * za uczniów korzystających z obiektów podczas zajęć edukacyjnych odpowiada prowadzący zajęcia * za osoby nieletnie korzystające z obiektów poza godzinami pracy szkoły odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni * osoby dorosłe korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność * za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu administrator nie ponosi odpowiedzialności.
* Osobom naruszającym porządek, przepisy regulaminu lub nie stosującym się do zaleceń animatora i służb porządkowych, animator odmawia wstępu na obiekt lub nakazuje jego opuszczenie. W uzasadnionych przypadkach animator może wezwać służby mundurowe celem interwencji.
* Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników zagubione lub skradzione na terenie obiektu.
* Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia, zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany do pełnej ich wartości odtworzeniowej. W przypadku osób niepełnoletnich ? za uszkodzenia odpowiadają ich opiekunowie/rodzice.
* Każde zdarzenie polegające na uszkodzeniu ciała lub wymagające udzielenia pierwszej pomocy należy zgłosić animatorowi.
* Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.
* Wszelkie skargi i wnioski należy kierować do dyrektora Zespołu Ekonomiczno?Administracyjnego Szkół.

Wszystkie osoby znajdujące się na orliku powinny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 12 (819) z dnia 22 Marca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »