tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ kat. C+E - kraj, wysokie stałe ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Opoczno

 Miejskie obrady

 
W środę, 16 listopada w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Opocznie

Na początku sesji głos zabrała Zofia Dębowska z Fundacji ?Uśmiech dziecka to nasz cel?, która dziękowała burmistrzowi i radnym za to, że w nawale swoich obowiązków zawsze znajdują czas i chęci by wesprzeć nie tylko podopiecznych fundacji, ale także uczniów klas integracyjnych. Ze swoim podziękowaniami wystąpili także przedstawiciele rodziców dzieci z klas integracyjnych z ZSS nr 2, dziękując za wsparcie.
Burmistrz zaproponował, by z proponowanego porządku wycofać uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jej poboru. Zaproponowano, by obowiązywała uchwała z ubiegłego roku, na mocy której, ci właściciele psów, którzy przedstawią kartę szczepień będą zwolnieni z podatku. W miejsce wycofanej wprowadzono projekt uchwały dotyczącej trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania objętego dotacją.
W sprawie porządku obrad głos zabrał także radny Dariusz Kosno, który zapytał, czy jest uzasadnienie, że punkt zmian w budżecie gminy jest omawiany zawsze na końcu sesji. Jeśli istnieje uzasadnienie tej decyzji to dobrze, jeśli natomiast takiego uzasadnienia nie ma to zaproponował, żeby to był pierwszy punkt obrad. Na pytanie radnego odpowiedział sekretarz Kazimierz Kożuchowski, który powiedział, że argumentem podstawowym jest to, że zwykle w uchwałach poprzedzających są podejmowane uchwały wpływające na budżet. Dodał, że skarbnik podkreśla, że najpierw trzeba omówić sprawy jednostkowe, a dopiero później mówić o całym budżecie. Dariusz Kosno ripostował, że na sesji wszystkie punkty poprzedzające dotyczą budżetu na rok 2012, a nie roku bieżącego. Zdaniem radnego ten ostatni podpunkt porządku obrad, dotyczący zmian w budżecie, radni omawiają za szybko na dużym zmęczeniu, a jest to najważniejsza uchwała. Burmistrz, który przyznał, że radni mogą przyjąć taką zasadę, ale tylko w sytuacji, kiedy zmiany w budżecie nie będą uzależnione od podejmowanych podczas sesji uchwał.
Po przyjęciu protokołu z poprzedniego spotkania radni zapoznali się ze sprawozdaniem burmistrza z działalności międzysesyjnej. Burmistrz przypomniał radnym, że przed poprzednią sesją otrzymali szereg materiałów dotyczących analizy funkcjonowania szkół prowadzonych przez gminę Opoczno. W zestawieniach przedstawiona była liczba oddziałów, liczebność tych oddziałów, koszty ich utrzymania oraz koszty utrzymania szkół. Przeliczono także koszty przypadające na jednego ucznia oraz jaki jest koszt dopłaty do subwencji, którą gmina otrzymuje na jednego ucznia w poszczególnych szkołach. Te wyliczenia przedstawiono zarówno dla szkół miejskich, jak i wiejskich. Radni otrzymali także informacje dotyczące wyników egzaminów zewnętrznych, żeby mieć pełny obraz funkcjonowania szkół od strony organizacyjnej, ekonomicznej jak i wyników uczniów szkół. Zresztą TOP pisał o tym szeroko w numerze 45 z 11 listopada. Podczas analizy okazało się, że ze szkół wiejskich wyemigrowało do innych obwodów, w szczególności miejskich, 234 uczniów. Gimnazja nie finansują się z subwencji. Żeby w szkołach miejskich na gimnazja wystarczyła subwencja, przy tych kosztach jakie mają szkoły, średnio w klasie powinno być 37 uczniów, a w przypadku szkół podstawowych 27 uczniów. Jak się okazuje w niektórych szkołach oddziały liczą od 16 do 19 uczniów, a na to gmina nie może sobie pozwolić.
Spośród szkół wiejskich, na razie tylko dwa gimnazja finansują się z subwencji: w Ogonowicach i Wygnanowie. Natomiast do szkoły w Bukowcu gmina dokłada nieduże pieniądze, ale już do gimnazjum w Mroczkowie Gościnnym samorząd dokłada około 260 tys. złotych. Problem w Mroczkowie jest taki, że bardzo duża liczba uczniów przypisana do obwodu do tej szkoły po prostu nie chodzi. W przypadku szkół podstawowych, tylko trzy są na granicy finansowania się z subwencji. To są podstawówki w Ogonowicach, Bielowicach i Modrzewiu. Najmniejszy koszt utrzymania jednego ucznia jest w Ogonowicach, największy w Woli Załężnej.
Burmistrz podkreślił, że przedstawia radnym sytuację, choć nie było tego w porządku obrad. Chciał jednak, by radni wiedzieli, że rozpoczęły się prace nad zmianami w sieci organizacji szkół. Władze samorządowe w przyszłości będą chciały się spotkać w pierwszej kolejności z dyrektorami szkół i także z nimi omówić planowane zmiany, żeby nie zarzucono burmistrzowi i radzie, że narzucają rozwiązania z góry. Temat zostanie także przedstawiony rodzicom.
Po przeanalizowaniu obecnej sytuacji, biorąc pod uwagę m.in. liczbę uczniów, którzy nie chodzą do szkół w swoich obwodach wynika, że na północy powinny zostać szkoła w Libiszowie i w Bukowcu, z salami gimnasttycznymi, na wschodzie szkoły w Bielowicach, Wygnanowie, Mroczkowie Gościnnym (choć ta pozostawia duże wątpliwości) i w Ogonowicach. W niektórych przypadkach, gdzie jest więcej dzieci, jeśli nauczyciele i środowisko wyrażą zgodę, można pomyśleć o szkołach społecznych. Jeśli nie, to pojawi się problem, jak zagospodarować te budynki. Jednym z wariantów, tam gdzie to będzie możliwe jest łączenie oddziałów. Jednak w takim przypadku pojawi się pytanie, czy to będzie dobre dla dzieci? Na to pytanie muszą odpowiedzieć rodzice i nauczyciele. Kiedyś funkcjonowanie szkoły w Libiszowie wydawało się bezpieczne, nie tak dawno były tam po dwa oddziały. A teraz w oddziałach jest od 12 do 16 dzieci.
Przed radnymi, środowiskiem szkolnym i rodzicami szeroka, ale i poważna dyskusja. Ale, jak powiedział burmistrz, trzeba ją rozpocząć, bo dopłaty do szkół są coraz większe. Czas pokaże jakie będą wnioski i jakie będą możliwe decyzje. Burmistrz zaznaczył, że obok przedstawionych rozwiązań są też inne, które będą omawiane z osobami zainteresowanymi, a wszystko po to, żeby wypracować najlepsze rozwiązania. W dalszej części odpowiadał na pytania radnych dotyczące sprawozdania międzysesyjnego.
Jednym z głównych punktów sesji było przyjęcie informacji z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa oraz ocena stanu sanitarno?weterynaryjnego w rolnictwie na terenie gminy. Informacje m.in. ARiMR, opoczyńskich oddziałów Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Izby Rolniczej, powiatowego inspektora sanitarnego oraz powiatowego inspektora weterynarii omawiano szczegółowo na wszystkich komisjach.
W trakcie obrad na pytania radnych odpowiadali również niektórzy przedstawiciele tych instytucji. Włodzimierz Skorupski informował ponadto o chorobach zakaźnych wśród zwierząt. Zwrócił też uwagę na problem szczepienia psów. Jak mówił, w gminie Opoczno powszechne jest ukrywanie zwierząt w czasie wykonywania szczepień. W jednej z wsi zaszczepiono tylko dwa, a przecież w każdej miejscowości jest ich zdecydowanie więcej. Za każdego psa bez ważnego zaświadczenia o szczepieniu właściciel zapłaci mandat i niestety okazuje się, że tylko w ten sposób można zmusić do wykonania tego obowiązku. W przypadku wystawienia takich mandatów dla kilku właścicieli psów w jednej wsi, okazuje się że inni sami zgłaszają się ze swoim zwierzętami na szczepienia.
Poruszono również problem bezpańskich psów, który jak się okazuje nie występuje w sąsiednich gminach. Pozbywają się one problemu podrzucając bezpańskie zwierzęta na teren gminy Opoczno, dysponującej nowoczesnym schroniskiem. Pojawił się pomysł, aby sąsiednie jednostki legalnie mogły pozostawiać w placówce zwierzęta partycypując w zamian w kosztach ich utrzymania. Inspektor weterynarii zwrócił się do radnych, by jak najszybciej podjęli uchwałę w sprawie czipowania psów i sterylizacji. Zdaniem Włodzimierza Skorupskiego, nie ma innego wyjścia, a taka uchwała będzie pierwszym krokiem do popularyzacji humanitarnej metody kontroli populacji zwierząt.
Stan sanitarno?weterynaryjny w rolnictwie na terenie gminy przedstawiła Marianna Rożej. W swoim wytępieniu mówiła, że pracownicy sanepidu starają się przede wszystkim szkolić i pomagać w rozwiązywaniu wszelkich problemów. Na szczęście nie ma problemów z chorobami zakaźnymi, ani zatruciami pokarmowymi. Niepokojący jest fakt pojawiania się na rynku towarów zabawek, kosmetyków i żywności chińskiej oraz środków ochrony roślin. Jeśli pojawia się taki sygnał produkty te są natychmiast wycofywane z rynku. Jak powiedziała Marianna Rożejowa praca w sanepidzie jest ciężka i nie zawsze doceniana. Inspektor zwróciła także uwagę na problem bezpańskich psów. W przypadku, kredy pojawia się problem pokąsania, a pies jest nieznany, to wówczas osoby poszkodowane narażone są na bolesne leczenie.
W sprawie problemu bezpańskich psów głos zabrał także burmistrz, który powiedział, że gmina chcąc z tym walczyć wybudowała schronisko dla zwierząt. Niestety ono natychmiast się zapełniło. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami wystąpiło z wnioskiem o zbudowanie kolejnych boksów. Burmistrz zapytał powiatowego lekarza weterynarii, ile jeszcze boksów gmina musi wybudować, żeby przyjąć wszystkie bezdomne psy, także z tych gmin, które w ogóle się tym problemem nie zajmują? Zdaniem burmistrza lekarze weterynarii powinni bić na alarm, bo problem wymaga radykalnych rozwiązań w skali całego kraju.
W dalszej części sesji przystąpiono do głosowania nad blokiem uchwał. Pierwsze z nich dotyczyły wysokości stawek podatkowych na przyszły rok. Radni obniżyli średnią cenę skupu żyta, określili też wysokość stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Przyjęli uchwałę w sprawie zamiaru dokonania zmian w statucie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, na mocy których planowane jest przeniesienie filii biblioteki z Kraszkowa do Mroczkowa Gościnnego i z Libiszowa do Kraśnicy. Zmiany podyktowane są potrzebą racjonalnego rozmieszczenia placówek biblioteki publicznej, a proponowane lokalizacje pozwolą na zaspokojenie potrzeb czytelniczych mieszkańców wiosek najdalej położonych od miasta. Zmiana lokalizacji filii w Kraszkowie na filię w Mroczkowie podyktowana jest możliwością zlokalizowania jej w budynku świetlicy wiejskiej stanowiącej własność gminy Opoczno. Zadaniem współczesnych bibliotek jest zapewnienie zarówno dostępu do wiedzy na tradycyjnych nośnikach informacji jak i nowoczesnych. Do końca roku we wszystkich placówkach filialnych PiMBP w związku z udziałem w Programie Rozwoju Bibliotek będzie możliwy bezpłatny dostęp do Internetu na kilku stanowiskach komputerowych.
Radni uchwalili także gminne programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na przyszły rok. Przyjęli także program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność organizacji pożytku publicznego i wprowadzili zmiany w budżecie gminy na 2011 rok.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 47 (750) z dnia 25 Listopada 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »