tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Miejskie obradowanie

 
W piątek, 26 kwietnia odbyła się XXIX Sesja Rady Miejskiej. Radni omówili m.in. bezpieczeństwo ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich, funkcjonowanie Szpitala Rejonowego, a także Ośrodka Pomocy Społecznej. Po raz kolejny pochylili się nad kwestią oszczędności w szkołach

Po stwierdzeniu kworum, radni na wniosek burmistrza uzupełnili porządek obrad o uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Brmistrz przedstawił sprawozdanie międzysesyjne, w którym znalazły się informacje o wydanych decyzjach, przetargach, a także przydziale mieszkania komunalnego. Radny Marek Sijer poinformował, o wstąpieniu do Opoczyńskiej Wspólnoty Samorządowej, radnego Mariana Grosa.

O bezpieczeństwie w gminie
Radni dokonali oceny bezpieczeństwa w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich. Sprawa ta była szeroko omawiana na komisji bezpieczeństwa, ale na sesji gościli zastępca komendanta KPP, Dariusz Szulc i szefowia Prokuratury Rejonowej, Urszula Wiśniewska. Dariusz Szulc powiedział, że w porównaniu do roku ubiegłego przestępczość z udziałem nieletnich zmniejszyła się. KPP na terenie gminy odnotowała 48 przestępstw i 25 wykroczeń popełnionych przez nieletnich. Niepokojący jest fakt, że nieletni są coraz bardziej brutalni, co wynika ze specyfikacji młodzieżowych przestępstw, w których stosowane środki m.in. bicie, znęcanie się, nie są adekwatne do zamierzonego celu. Dla młodych ludzi przemoc staje się zabawą. Ponadto funkcjonariusze ujawnili 32 nietrzeźwych oraz 7 nieletnich przebywających na ucieczce z placówek wychowawczych. Zwrócono także uwagę na niepokojącą postawę osób sprzedających alkohol, które mimo obowiązującego zakazu, nadal udostępniają go młodym ludziom. W związku z ujawnieniem pięciu takich przypadków, zostały wszczęte postępowania przygotowawcze przeciwko sprzedającym alkoholu osobie poniżej 18 roku życia. Mając na uwadze konieczność ograniczenia zjawiska przestępczości oraz demoralizacji nieletnich funkcjonariusze KPP realizują szereg działań z zakresu prewencji kryminalnej, o których nie raz pisaliśmy na naszych łamach.
Prokurator Urszula Wiśniewska mówiła, że wzrosła dynamika przestępstw popełnianych przez dorosłych o około 30%, co wiąże się z większą ilością spraw, które są przedmiotem procedowania. Od stycznia do marca br. w Prokuraturze Rejonowej zarejestrowano 398 spraw. W tym okresie prokuratorzy zakończyli 320 spraw, skierowano 133 akty oskarżenia wobec 159 osób, a 9 spraw z wnioskiem o warunkowe umorzenie. Umorzono 99 spraw, w tym 33 wobec niewykrycia sprawców. Wydano postanowienia w dwóch sprawach o zawieszeniu postępowania, a jednocześnie podjęto osiem postepowań przygotowawczych. Wydano także 65 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania. Dodała, że w analizowanym okresie było około 50 spraw więcej, niż w identycznym okresie ub. roku. To mogłoby wskazywać na wzrost ilości przestępstw, jednakże to mogą być złudne wyniki, bo w kolejnych miesiącach ich liczba może się zmniejszyć. W okresie sprawozdawczym wydano 13 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym o wartości ponad 50 tys. zł.
W ub. roku do Sądu Rejonowego wpłynęło 111 spraw, w których brało udział aż 161 nieletnich. Wobec 42 nieletnich nie wszczęto postępowania w sprawie, wobec 16 umorzono postępowanie z uwagi na wcześniej orzeczone środki wychowawcze, wobec 86 orzeczono środki wychowawcze, a jedenaście spraw załatwiono w inny sposób np. dołączono do toczących się już postępowań. Na koniec 2012 roku postępowanie wykonawcze jest prowadzone wobec 89 nieletnich. Dziesięcioro nieletnich jest umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, socjoterapii lub szkolno?wychowawczych. Wobec 14 zastosowany został nadzór rodziców, a wobec 65 ? kuratora.
Ostatecznie radni pozytywnie ocenili bezpieczeństwo w gminie, ale zdania rajców dotyczące kwestii profilaktyki w szkołach były podzielone. Jedni uważali, że jest jej za mało. Inni natomiast, że system wychowawczy w szkołach funkcjonuje bardzo dobrze. Problemem jest raczej system bezkarności nieletnich. Zwracali uwagę na rolę rodziny w życiu młodych ludzi, która powinna przekazywać dzieciom pozytywne wzorce. Zaproponowano także zwiększenie monitorowania naszego miasta. Do wypowiedzi radnych ustosunkował się Dariusz Szulc, zdaniem którego profilaktyka w szkołach jest prowadzona i jest ona na bardzo wysokim poziomie. Korzystając z okazji radna Jadwiga Figura w imieniu mieszkańców prosiła, by policja zwróciła większą uwagę na młodzież pijącą alkohol przy galerii.

O szpitalu
O funkcjonowaniu Szpitala Rejonowego, mówił dyrektor Jerzy Filipecki. Poinformował radnych, że szpital zakończy ub. rok na plusie z wynikiem 356 tys. zł. Dyrektor mówił o wzroście kosztów ubezpieczeń od zdarzeń medycznych, które w skali szpitala wyniosły 700 tys. zł. Na szczęście wycofano się z tego pomysłu i dopiero w 2014 roku będzie ono obowiązkowe. Udało się zrealizować inwestycje, a najważniejszą był zakup tomografu komputerowego oraz przejście na radiologię cyfrową. Mówił, że większość oddziałów jest już po remoncie, w tej chwili zaczął się remont oddziału wewnętrznego. Ku końcowi zbliżają się prace modernizacyjne sali do cięć cesarskich. Szpitalowi nie udało się pozyskać kontraktu na badania, które zlecają specjaliści. Dyrektor mówił, że występował do NFZ w tej sprawie kilka razy, ale ten tłumaczy, że nie ma pieniędzy. Dlatego świadczenia tomografii dla pacjentów ze skierowaniem od specjalistów z różnych poradni muszą być wykonywane odpłatnie. Oczywiście pacjenci będący w szpitalu, jeżeli lekarz prowadzący zleci takie badanie, nie płacą za nie. Dyrektor wskazywał radnym niektóre przepisy NFZ, które jego zdaniem znacząco, utrudniają pracę szpitali. Radni pytali o lądowisko dla pogotowia i co dalej z SOR?em. Dyrektor wspólnie z włodarzami miasta i powiatu, rozmawiali gdzie można by takie lądowisko dla śmigłowców ratownictwa medycznego wybudować. Okazało się jednak, że wymogi co do usytuowania lądowiska, są tak duże, że na razie pozostaje mieć nadzieję, że nie wszystkie szpitale będą musiały je posiadać. Mówił też, że nie ma mowy o zamknięciu SOR?u, bo powstał on ze środków unijnych i w razie zamknięcia oddziału, szpital musiałby oddać te środki. Oddział musi działać pięć lat. Był pomysł, żeby lądowisko powstało przy szpitalu, wówczas burmistrz wycofałby się z planowanego łącznika ulic Biernackiego i Skłodowskiej?Curie. Warszawska firma lotnicza opiniująca wnioski w tej sprawie wydała ekspertyzę, że może powstać ? ale na wysokości 16 metrów, czyli powyżej szpitala. Dyrektor wyraził nadzieję, że być może ministerstwo zmieni jeszcze decyzję i lądowiska nie będą wymogiem przy każdym szpitalu, posiadającym oddział ratunkowy.
Radni mówili, że słuchając wypowiedzi dyrektora odnoszą wrażenie, iż dla opoczyńskiej placówki nic się nie opłaca, bo ministerstwo i NFZ są złe. Pytali, dlaczego w takim razie opocznianie leczą się w szpitalach w Końskich, Bełchatowie, czy Piotrkowie Trybunalskim? Pojawiły się też słuchy, że szpital będzie zmniejszał ilość łóżek na oddziale noworodkowym. Zdaniem dyrektora nie jest prawdą, że pacjenci z Opoczna uciekają do innych szpitali. Dodał, że do opoczyńskiej placówki, przyjeżdżają się leczyć także pacjenci z innych miast, w tym także Końskich. Dodał, że około dziesięciu lekarzy z Końskich pracuje w naszym szpitalu. W sprawie oddziału noworodkowego, dyrektor stwierdził, że jest to taki oddział, który w szpitalu może być, ale nie musi. Mówił o tym, że dziecko zdrowe po porodzie nie powinno leżeć na takim oddziale. Powinno być z matką na sali. Przyznał, że planowane jest zmniejszenie dotychczasowej liczby łóżek z 20 na 15. (Wniosek ten nie został przyjęty przez Radę Powiatu). Zgodnie z przepisami na oddziale nie powinno być pielęgniarek, ale położne, które powinny zajmować się dzieckiem od narodzin, aż do momentu opuszczenia szpitala. Dyrektor tłumaczył, że w szpitalu była kontrola wojewódzkiego konsultanta ds. położnictwa, podczas której stwierdzono, że w szpitalu rozdziela się opiekę położnictwa i noworodków. A tak być nie powinno. Radni zwrócili też uwagę dyrektora na nie najlepszą obsługę pacjentów przez pracowników rejestracji, zarówno w przychodniach jak i w szpitalu. Dyrektor zgodził się z tą opinią. Mówił, że rozmawiając z przedstawicielami związków zawodowych uczula ich i tłumaczy, że rynek jest konkurencyjny i trzeba robić wszystko, żeby pozyskiwać pacjentów. W obronie pracowników z rejestracji wystąpiła radna Barbara Wacławiak, która mówiła, że panie w rejestracjach często są narażone na wyładowanie emocji przez pacjentów, choćby dlatego, że informują, że lekarz nie będzie konkretnego dnia przyjmował.

OPS ? funkcjonowanie oraz zasoby
Informacje przedstawiła kierownik, Jadwiga Oleksik. OPS jest jednostką organizacyjną, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Jej celem jest umożliwienie rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, a także wspieranie, aby sami własnymi siłami mogli zaspokajać swoje potrzeby. W opracowanych materiałach przedstawiono funkcjonowanie działu pomocy środowiskowej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Przy ośrodku funkcjonuje zespół interdyscyplinarny zajmujący się realizacją procedury niebieskiej karty. Od 2008 roku OPS pozyskuje środki z funduszy unijnych i realizuje projekty systemowe. OPS nadzoruje także wydawanie żywności ze środków unijnych. Zadaniem gminy jest sporządzenie oceny zasobów pomocy społecznej. W ub. roku taki dokument OPS przedstawił radzie. Ocena ma zastąpić corocznie sporządzany dotychczas bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej. W przygotowanych materiałach przedstawiono infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe z jakimi OPS współpracuje, nakłady finansowe, liczbę osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej. Radni pozytywnie ocenili zasoby pomocy społecznej.

Funkcjonowanie oświaty
Założenia organizacyjne dla funkcjonowania oświaty w gminie na rok szklony 2013/2014 przybliżył radnym naczelnik wydziału oświaty, Adam Kozłowski. Poinformował, że najważniejszym aspektem organizacji przyszłego roku szkolnego są oszczędności, dlatego gmina nie może się tylko ograniczać do likwidacji szkół. Oszczędności należy szukać także w innych aspektach pracy szkoły wynikających nie z przepisów, ale z potrzeb. Dotyczy to bibliotek, świetlic, a nawet pedagogów szkolnych. Gmina ograniczyła zatrudnianie pedagogów w podstawówkach. Pedagodzy będą tylko w tych szkołach, w których skład wchodzi gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych. W szkołach będą obowiązywać także nowe zasady przydziału godzin pracy nauczyciela bibliotekarza oraz pedagoga szkolnego. Ilość godzin pracy będzie proporcjonalna do liczby uczniów w szkole. Także ilość godzin zatrudnienia nauczyciela wychowawcy świetlicy będzie musiał również wynikać z warunków i potrzeb szkoły. Po raz kolejny poruszono temat przekształcenia trzech szkół w społeczne. Dyskusja rozgorzała na nowo. Radni pytali, w jakiej wysokości środki, będą przysługiwać w tych szkołach na jednego ucznia? (7.562,28 zł na ucznia podstawówki, 3.354 zł na przedszkolaka). Pytali czy jeżeli nie starczy tych pieniędzy to, czy będzie można liczyć na wsparcie gminy? W odpowiedzi usłyszeli, że na takie wsparcie nie będą mogli liczyć. Dlatego jeszcze raz apelowano o dokładne przemyślenie decyzji o przekształceniu szkół w społeczne. W imieniu nauczycieli wystąpiła, przedstawicielka Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", Janina Piekielnik. Jej zdaniem propozycje zmian zaproponowane przez organ prowadzący są nie do przyjęcia. Podkreśliła, że w podstawówkach powinien być pedagog, a jedną miarą nie można mierzyć bibliotekarza w szkole podstawowej i w gimnazjum. Przewodnicząca podkreśliła, że już kolejny raz pytała o inne oszczędności poza oświatą i nie otrzymała odpowiedzi na takie pytania. Pytała, ile osób zostanie zwolnionych, na skutek wprowadzonych zmian. Burmistrz odpowiedział, że w przypadku świetlicy jeden etat, biblioteki ? 2,9 etatu, pedagogów ? 1,7 etatu.

Blok uchwał
Radni przyjęli także szereg uchwał m.in. gminny program wspierania rodziny na lata 2013?2015, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmiany w budżecie. Uchwalili również nienaruszalność ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta położonego między ulicami Waryńskiego, 17 Stycznia, rzeką Drzewiczką a granicą administracyjną miasta od strony południowo?wschodniej. Rozpatrzyli także skargę Janiny i Kazimierza Podlewskich (rada podtrzymała wszystkie dotychczasowe decyzje) oraz uchylili uchwałę w sprawie wystąpienia do wojewody łódzkiego z inicjatywą złożenia wniosku do Prezydenta RP o nadanie pośmiertnego odznaczenia państwowego Stanisławowi Albinowi Kowalskiemu (brak kompenetcji do udokumentowania wniosku).


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 18 (825) z dnia 3 Maja 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »