tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ODTRUCIA alkoholowe, tel. 690-690-079, ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ pracownika z doświadczeniem do montażu ...
czytaj dalej »

Sprzedam drewno opałowe i kominkowe 511 542 ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 Maturalne EWD

 
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matur oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) szkół ponadgimnazjalnych. Pozwoliło to porównać efektywność nauczania naszych szkół

Do wyliczenia ewaluacyjnych wskaźników egzaminacyjnych wykorzystano dane egzaminacyjne dla dwóch roczników maturzystów 2010 i 2011. W kolejnych latach planowane jest wyliczanie wskaźników trzyletnich, analogiczne do wskaźników gimnazjalnych. Wieloletnie wskaźniki egzaminacyjne są mniej narażone na losowe wahania i dzięki temu są bardziej rzetelną miarą wyników i efektywności nauczania poszczególnych szkół.
Dla każdej szkoły obliczane zostały wskaźniki egzaminacyjne dla trzech obszarów nauczania: humanistycznego, obejmującego język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie; matematyczno-przyrodniczego, obejmującego matematykę, informatykę, fizykę, chemię, biologię i geografię; wydzielona do osobnego wskaźnika matematyka. W szacowaniu wskaźników egzaminacyjnych wykorzystuje się informację o wykonaniu zadań egzaminacyjnych zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.
Wskaźnik EWD dla liceum ogólnokształcącego mówi o tym, na ile wysokie (lub niskie) wyniki matury uzyskali jego absolwenci w porównaniu do uczniów liceów ogólnokształcących w całej Polsce o analogicznych wynikach na egzaminie gimnazjalnym. Podobnie
- wskaźnik EWD dla technikum pokazuje, na ile wysokie lub niskie wyniki matury uzyskali jego absolwenci w porównaniu do uczniów techników w Polsce przy statystycznej kontroli wyników na egzaminie gimnazjalnym. Wskaźniki EWD mają charakter względny i nie informują o bezwzględnych postępach w nauce. Służą do porównywania szkół. W skali kraju wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą zeru. Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną efektywność nauczania, wartość ujemna na niższą niż przeciętna. W modelu szacowania wskaźników EWD, zarówno dla techników jak i liceów, uwzględniono informacje o płci ucznia oraz dysleksji.
Trzeba podkreślić, że wskaźniki egzaminacyjne, zarówno wyniku końcowego jak i EWD, są szacowane oddzielnie dla liceów ogólnokształcących i techników. Osiągnięcia uczniów na progu liceum lub technikum określane są na podstawie danych z egzaminu gimnazjalnego w wersji standardowej dla zdających w terminie kwietniowym. Przy obliczaniu wskaźników maturalnych EWD w zakresie przedmiotów humanistycznych wykorzystywane są dane z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, a przy obliczaniu wskaźników EWD w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wykorzystywane są informacje z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Do szacowania wskaźników egzaminacyjnych wykorzystywane są informacje o poziomie wykonania przez maturzystę wszystkich rozwiązywanych przez niego zadań w obrębie danego obszaru nauczania dla obu poziomów egzaminu. Gdy na przykład maturzysta zdawał w obszarze matematyczno-przyrodniczym tylko maturę z matematyki na poziomie podstawowym, jego umiejętności w tym obszarze szacuowane są tylko na podstawie dość wąskiej bazy informacji
- jak poradził sobie z zadaniami z matematyki na poziomie podstawowym. Gdy podchodził też do poziomu rozszerzonego, uwzględniane są dodatkowo informacje, jak poradził sobie z zadaniami na tym poziomie. Gdy zdawał też egzaminy z innych przedmiotów w tym obszarze, uwzględniono by jeszcze więcej informacji. Dzięki nowoczesnym metodom skalowania wyników testowania (tzw. metody IRT) można oszacować na jednej skali poziom umiejętności uczniów, mimo że nie rozwiązywali dokładnie tego samego zestawu zadań. Przy tym sposobie skalowania wynik uzyskany przez maturzystę nie zależy od liczby wykonywanych zadań, tylko od tego, jak poradził sobie z zadaniami, które rozwiązywał podczas maturalnych zmagań.
Jeśli wskaźnik EWD jest dodatni, to oznacza, że uczniowie uczęszczający do tej szkoły uzyskali lepsze wyniki od tych, które uzyskaliby w szkole o EWD równym zero (szkole o przeciętnej efektywności nauczania). Natomiast jeśli w danej szkole wskaźnik EWD jest ujemny, to uczniowie uzyskali niższe wyniki od tych, jakie mogliby uzyskać w szkole o EWD równej zero.
Dla każdego ucznia można przyporządkować punkt o określonych współrzędnych (wynik, EWD). Zbiór wszystkich punktów można ograniczyć elipsą, odrzucając punkty najbardziej odległe od środka elipsy i ograniczyć obszar do 95% wyników. Wielkość elipsy zależy od ilości oraz rozrzutu wyników końcowych i EWD. Im większą liczbą pomiarów dysponujemy i im mniej się od siebie różnią te pomiary, tym rozmiary elipsy są mniejsze. Współrzędne środka elipsy informują o średnich wskaźnikach danej szkoły.
Średni wynik egzaminacyjny i wskaźnik EWD to miary komplementarne, łącznie dają pełniejszą informację o szkole. Konsekwencją tego, że uwzględniane są zarówno wyniki maturalne jak i wskaźnik EWD, jest prezentacja wyniku szkoły w dwuwymiarowym układzie współrzędnych. Ze względu na niepewność statystyczną szacowania wskaźników położenie szkoły przedstawiane jest za pomocą elipsy.
Opis położenia szkoły (elipsy) w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie kilku punktów odniesienia. Szkoły neutralne
- licea ogólnokształcące lub technika, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników maturalnych, jak i przeciętną efektywność. Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD (prawa górna ćwiartka). Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD (prawa dolna ćwiartka). Szkoły o niskich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD (lewa górna ćwiartka). Szkoły o niskich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD (lewa dolna ćwiartka). Powyższe punkty odniesienia mają pomóc w interpretacji położenia szkoły w układzie współrzędnych, a nie kategoryzacji szkół. Oprócz typów głównych można zaobserwować również typy pośrednie: szkoły o przeciętnych wynikach i niskiej/wysokiej EWD oraz szkoły o przeciętnej efektywności (EWD) i niskich/wysokich wynikach maturalnych. W tych przypadkach elipsy szkół leżą na osi pionowej lub poziomej, odpowiednio.

Wskaźniki szkół ponadgimnazjalnych z powiatu opoczyńskiego przedstawiają się następująco.Część humanistyczna
(wykres nr 1)

Samorządowe LO
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 261. Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: język polski 261 (w tym poziom rozszerzony 65), historia 29 (rozszerzony 20), WOS 67 (rozszerzony 53).

LO w ZSP nr 1
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 142. Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: język polski 142 (poziom rozszerzony 10), historia 4 (rozszerzony 2), WOS 4 (rozszerzony 1).

LO im. Stefana Żeromskiego
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 463. Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: język polski 463 (rozszerzony 98), historia 18 (rozszerzony 10), WOS 79 (rozszerzony 45).

Prywatne LO
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 59. Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: język polski 59 (rozszerzony 1), historia 3 (rozszerzony 0), WOS 2 (rozszerzony 0).

LO w ZSP w Drzewicy
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 77. Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: język polski 77, historia 4, WOS 7. W tym zadających poziom rozszerzony 0.
Współrzędne środka układu współrzędnych narysowanego linią przerywaną oznaczają wskaźniki powiatu. Z powyższego wykresu można odczytać, że średni wynik matury z przedmiotów humanistycznych w liceach ogólnokształcących powiatu opoczyńskiego wynosi 98,2% wyniku krajowego, a EWD minus 0,5.
Najlepsze wyniki należą do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. Wyniki w tej szkole kształtują się na poziomie 103% średniej krajowej a EWD jest na poziomie +2,5. Elipsa LO im. Stefana Żeromskiego nieznacznie przecina środkowy układ współrzędny, a to oznacza, ze jest to placówka w skali kraju statystycznie przeciętna. Pozostałe licea ogólnokształcące w naszym powiecie pod względem przedmiotów humanistycznych odnotowały zarówno niższe od średniej krajowej wyniki matury z tych przedmiotów, jak i niższą od przeciętnej efektywność nauczania. Najbardziej zbliżone do średniej powiatu są współrzędne Liceum Ogólnokształcącego w Drzewicy.


Wskaźnik matematyczno-przyrodniczy

(wykres nr 2)

Samorządowe LO
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 261. Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: matematyka 261 (rozszerzony 101), biologia 68 (rozszerzony 45), chemia 42 (rozszerzony 39), fizyka 44 (rozszerzony 29), geografia 87 (rozsz. 87), informatyka 1 (rozszerzony 0).
LO w ZSP nr 1
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 140. Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: matematyka 140 (rozszerzony 12), biologia 35 (rozszerzony 8), chemia 16 (4), fizyka 2 (0), geografia 46 (0), informatyka 0 (0).

LO im. Stefana Żeromskiego
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 463. Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: matematyka 463 (rozszerzony 159), biologia 95 (rozszerzony 68), chemia 70 (53), fizyka 71 (58), geografia 167 (126), informatyka 3 (3).

Prywatne LO
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 59. Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: matematyka 59 (rozszerzony 7), biologia 24 (rozszerzony 8), chemia 2 (1), fizyka 4 (0), geografia 13 (6), informatyka 0 (0).

LO w ZSP w Drzewicy
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 77. Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: matematyka 77 (rozszerzony 0), biologia 13 (rozszerzony 4), chemia 0 (0), fizyka 1 (0), geografia 27 (5), informatyka 0 (0).
Znacznie lepiej opoczyńskie placówki wypadły pod względem wyników z części matematyczno-przyrodniczej. Z powyższego wykresu wynika, że średnia z matury z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w liceach ogólnokształcących powiatu opoczyńskiego wynosi 100,6% wyniku krajowego, a EWD 0,8.
Najlepsze wskaźniki należą do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. Wyniki w tej szkole kształtują się na poziomie 108% średniej krajowej a EWD jest na poziomie plus 3. Całkiem nieźle wypadło także LO im. Stefana Żeromskiego. Wyniki matura w tej szkole kształtują się na poziomie od 100 do 101,5% a EWD od 0 do 0,5%. Wyniki Prywatnego LO i LO w Drzewicy są dosyć wyrównane. Najsłabiej w tej grupie wypada liceum w ZSP nr 1, gdzie zarówno wyniki, jak i efektywność nauczania są niższe od średnich wskaźników.
Wskaźnik matematyczny
(wykres nr 3)

Samorządowe LO
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 261. W tym zdajających poziom rozszerzony 101.

LO w ZSP nr 1
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 140. W tym zdających poziom rozszerzony 12.

LO im. Stefana Żeromskiego
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 463. W tym zdających poziom rozszerzony 159.

Prywatne LO
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 59. W tym zdających poziom rozszerzony 7.

LO w ZSP w Drzewicy
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 77. W tym zdających poziom rozszerzony 0.
Znacznie lepiej opoczyńskie placówki wypadły pod względem wyników z matematyki. Średni wynik powiatu wynosi 100,3%, a EWD 0,4. Najlepsze wskaźniki należą do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego i LO im. Stefana Żeromskiego. Wyniki w SLO kształtują się na poziomie 106% średniej krajowej a EWD jest na poziomie plus 3. LO im. Stefana Żeromskiego ma wyniki i EWD wyższe od średniej krajowej. Pozostałe placówki mają niskie wyniki i niską efektywność nauczania.

* * *
Technika

Porównajmy również wyniki egzaminów i efektywność nauczania w technikach. Ten typ szkoły w naszym powiecie funkcjonuje w ZSP nr 1 oraz w ZSR w Mroczkowie Gościnnym.Wskaźnik humanistyczny
(wykres nr 4):

Technikum w ZSP nr 1
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 110. Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: język polski 110, historia 2, WOS 1. W tym zdających poziom rozszerzony 0.

Technikum w ZSRolniczych
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 59. Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: język polski 59, historia 1, WOS 0. W tym zdających poziom rozszerzony 0.
Średni wynik powiatu wynosi 97,0%, a EWD 0,4. W przypadku technikum w ZSP nr 1 efektywność nauczania jest na poziomie 3. Z kolei technikum w ZSR w Mroczkowie Gościnnym odnotowało bardzo niskie zarówno wyniki egzaminów, jak i efektywność nauczania.Wskaźnik matematyczno-przyrodniczy
(wykres 5)

Technikum w ZSP nr 1
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 110. Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: matematyka 110, biologia 1, chemia 0, fizyka 1, geografia 16 (rozszerzony 2), informatyka 0.

Technikum w ZSRolniczych
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 59.Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: matematyka 59 (rozszerzony 1), biologia 2, chemia 0, fizyka 2 (rozszerzony 1), geografia 1, informatyka 0.
Z wykresu obrazującego wyniki z egzaminów matematyczno-przyrodniczych widać, że technikum w ZSP nr 1 efektywność nauczania tych przedmiotów jest nieco wyższa od przeciętnej. Z kolei technikum w Mroczkowie Gościnnym odnotowało wskaźniki znacznie niższe od przeciętnych.
Podobnie wygląda porównanie obu placówek pod względem wskaźnika matematycznego i matematyczno-przyrodniczego. W obu przypadkach lepiej wypada technikum w ZSP nr 1.Wskaźnik matematyczny
(wykres nr 6)

Technikum w ZSP nr 1
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 110. Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: matematyka 110. W tym zdających na poziomie rozszerzonym 0.

Technikum w ZSRolniczych
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 59. Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników: matematyka 59, w tym 1 osoba zdająca na poziomie rozszerzonym.
Trzeba zaznaczyć, że w przypadku technikum w ZS Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym w połączonej bazie wyników matury i egzaminu gimnazjalnego dla tej szkoły brakuje ponad 10% danych. Może to być wynikiem problemów z połączeniem wyników matury i egzaminu gimnazjalnego. W związku z tym wyznaczenie pozycji szkoły na wykresie może być mniej precyzyjne.
Samorządowe LO w Zespole Szkół Samorządowych nr 1


LO w ZSP nr 1 im. Stanisława Staszica

LO im. Stefana Żeromskiego

Prywatne LO

LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy

Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie

Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym
Wskaźnik humanistyczny

Wskaźnik matematyczno-przyrodniczy

Wskaźnik matematyczny

Wskaźnik humanistyczny * technikum

Wskaźnik matematyczno-przyrodniczy * technikum

Wskaźnik matematyczny * technikum


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 49 (752) z dnia 9 Grudnia 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »