tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Likwidacja wstrzymana

 
Mieszkańcy gmin Drzewica i Poświętne mogą mieć powody do zadowolenia. Komendant wojewódzki policji podjął decyzję o wstrzymaniu wszelkich działań skutkujących likwidacją Komisariatu Policji w Drzewicy


Wielokrotnie pisaliśmy, że kierownictwo Komendy Powiatowej Policji zaplanowało likwidację komisariatu w Drzewicy i włączenie jego stanu etatowego w struktury KPP. Po dokonaniu reorganizacji nad bezpieczeństwem mieszkańców gmin Drzewica i Poświętne mieliby czuwać dzielnicowi.
Co nie dziwi, plany KPP spotkały się z ostrym sprzeciwem zainteresowanych samorządów. Szczególnie mocno protestowała Drzewica. Sprawa przyszłości komisariatu stanęła na listopadowej sesji Rady Gminy i Miasta, rozmowy z kierownictwem KPP zorganizowano także w starostwie. Jeszcze w ubiegłym roku gmina rozesłała pisma z prośbą o wsparcie do parlamentarzystów oraz samorządowych władz województwa. Na apel odpowiedziała m.in. posłanka PSL Krystyna Ozga, członkini sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych. W styczniu zorganizowała w Drzewicy spotkanie z komendantami, zdecydowanie popierając stanowisko gminy. W sprawę zaangażował się poseł SLD, Artur Ostrowski, który interweniował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Treść poselskiego zapytania prezentowaliśmy w TOP nr 2/809 z 11 stycznia. W ostatnim czasie burmistrz Reszelewski bronił komisariatu podczas rocznej odprawy KPP.
W poniedziałek, 25 lutego do Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy wpłynęło pismo od komenda wojewódzkiego policji insp. Dariusza Banachowicza. Treść dokumentu podpisanego 19 lutego przez Włodzimierza Kalinowskiego, zastępcę komendanta wojewódzkiego policji ds. logistyki, wyraźnie ucieszyła samorządowców.
Odpowiadając na pismo burmistrza, komendant wojewódzki informuje, że kwestia likwidacji drzewickiego komisariatu pozostaje jedynie w fazie analityczno?planistycznej. Jak pisze:
Komendant Powiatowy Policji w Opocznie na dzień dzisiejszy nie zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi z wnioskiem o wydanie rozkazu organizacyjnego zmieniającego strukturę jednostki. Nie przedstawiona została również analiza uzasadniająca planowane do wprowadzenia zmiany.
Odnosząc się do podejmowanych na terenie województwa łódzkiego działań w zakresie optymalizacji struktur Policji pragnę zaznaczyć, że obejmują one jednostki najmniejsze i najmniej efektywne i w większości przypadków dotyczą posterunków Policji. Mając na względzie, iż komisariat jest jednostką strukturalnie większą, podjęcie decyzji o jej likwidacji wymaga głębszej i bardziej wszechstronnej analizy.
Dlatego też podjąłem decyzję o wstrzymaniu wszelkich działań skutkujących likwidacją wymienionego komisariatu. Obecnie zleciłem przeprowadzenie kompleksowej analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, efektywności wykorzystania sił i środków, zagrożenia przestępczością oraz analizę funkcjonalną jednostki podległemu mi Wydziałowi Prewencji KWP w Łodzi.
Komendant wojewódzki zapewnia burmistrza i radnych, że argumenty samorządu zostaną wzięte pod uwagę i dodaje, że reorganizacja struktur policji województwa łódzkiego pozostaje pod bezpośrednim nadzorem kierownictwa KWP ? tak, aby wprowadzane zmiany nie miały negatywnego wpływu na realizację ustawowych zadań policji.
O decyzji KWP poinformowanyzostał także poseł Artura Ostrowskiego. Pismo, przekazane najpierw marszałek Sejmu Ewie Kopacz, zostało podpisane 14 lutego przez Michała Deskura, podsekretarza stanu odpowiedzialnego m.in. za policję. Wiceminister potwierdził, że komendant wojewódzki policji w Łodzi podjął decyzję o wstrzymaniu likwidacji komisariatu i zapowiedział kompleksową analizę.
Z takiego obrotu sprawy zadowolenia nie kryje burmistrz Drzewicy. ? Czujemy satysfakcję, że sprawą przyszłości komisariatu udało się zainteresować KWP ? mówi Janusz Reszelewski. ? Została zauważona pomoc, którą samorząd udzielał policji, by stworzyć jak najlepsze warunki pracy w drzewickim komisariacie. Mam wielką nadzieję, że komisariat w obecnym kształcie będzie funkcjonował nadal, gwarantując mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa.

* * *

Poproszony o komentarz rzecznik prasowy komedny Powiatowej Policji, asp. Barbara Stępień napisała (cytujemy w całości): Z naszej wiedzy wynika, że treść pisma Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariusza Banachowicza, skierowanego do Pana Burmistrza Miasta i Gminy Drzewica Janusza Reszelewskiego, z dnia 19 lutego br. nie odbiega od stanowiska przedstawionego w dniu 15 lutego br. podczas rocznej odprawy służbowej opoczyńskiej policji, przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Cezarego Popławskiego.
Zagadnienie to znane jest kierownictwu KWP od momentu złożenia zapytania przez parlamentarzystów naszego regionu.
W dalszym ciągu obowiązuje Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, którego § 10 stanowi,
Komendant Powiatowy Policji podejmuje decyzje w sprawach:
1) tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek w komendzie powiatowej Policji;
2) tworzenia lub likwidacji komisariatu Policji;
3) tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek w komisariacie Policji.
W tej sytuacji rolą jednostki nadrzędnej (KWP) jest opiniowanie tych zmian. Na dzień dzisiejszy do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, nie zostały skierowane projekty dokumentów organizacyjnych dotyczących nowych rozwiązań.
Komendant Powiatowy Policji w Opocznie rozumiejąc rangę tego typu decyzji, działania zmierzające do reorganizacji struktury KPP rozpoczął od konsultacji z władzami samorządowymi, które w przypadku odmiennego stanowiska mogły przedstawić swoje merytoryczne argumenty.
Planowane zmiany mają na celu, lepsze przygotowanie organizacyjne policji do realizacji zadań w terenie, uwzględniające aktualne narzędzia będące w dyspozycji Policji (SWD ? System Wsparcia Dowodzenia), oczekiwania społeczne (jak najszybszy kontakt z jednostką policji, krótki czas przybycia na miejsce zgłoszenia, zwiększenie ilości oraz mobilności patroli policyjnych).
Dotychczasowe działania opoczyńskiej policji na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa obywateli w artykułowanych merytorycznych ocenach gospodarzy powiatu, są pozytywne (łącznie z oceną władz Miasta i Gminy Drzewica oraz gminy Poświętne).
Dlatego też nasze przedsięwzięcia ukierunkowane są na dalsze doskonalenie realizowanych przez Policję zadań.

asp. Barbara Stępień
Rzecznik Prasowy
KPP w Opocznie


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 9 (816) z dnia 1 Marca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »