tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
Firma budowlana zatrudni brygadę murarzy. tel. ...
czytaj dalej »

UROLOG Dr N. Med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Opoczno

 Jak PUP walczy z bezrobociem...

 
Sytuacja na rynku pracy jest "delikatnie rzecz ujmując" niepokojąca. Stopa bezrobocia w czerwcu wskazała 12,4%, a liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1,964 mln osób. Dane udostępnione nam przez opoczyński urząd pracy również nie pozostawiają złudzeń: do 30 czerwca na liście bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych było 5,265 osób

Nie mogąc doczekać się zapowiadanej od lat reformy zatrudnienia, urzędy pracy na własną rękę zmieniają zasady pracy z bezrobotnymi. Największym problemem są osoby, które pracują na czarno lub z innych powodów nie poszukują pracy, a są zarejestrowane w pośredniaku jedynie dla ubezpieczenia zdrowotnego czy innych świadczeń socjalnych. Jak ta sytuacja przedstawia się w opoczyńskiem? Takich osób w rejestrze nie brakuje. Z danych udostępnionych nam przez dyrektora opoczyńskiego PUP Mieczysława Koćmiela wynika, że od początku stycznia 92 osoby zostały pozbawione statusu osoby bezrobotnej z powodu odmowy, bez uzasadnionej przyczyny, podjęcia pracy lub innej formy pomocy. Osoby, które jedynie widnieją na liście, a nie są zainteresowane podjęciem pracy proponowanej przez urząd, utrudniają tym samym dostęp do pośredników pracy i doradców zawodowych tym, którzy pracy naprawdę poszukują. W rezultacie na jednego pośrednika pracy w regionie przypada 439 osób, a na jednego doradcę zawodowego 1053.
Nic więc dziwnego w tym, że coraz więcej urzędów pracy szuka możliwości aktywnej pracy z bezrobotnymi. Aby efekty tej współpracy były bardziej zadowalające, pracownicy PUP skupiają się na spotkaniach z osobami, które deklarują, że chcą skorzystać z pomocy w znalezieniu pracy oferowanej przez urząd. Zgodnie z treścią ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoba bezrobotna rejestrująca się w urzędzie pracy musi złożyć deklarację, że jest osobą zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej. Jeśli natomiast jest osobą niepełnosprawną, musi podpisać oświadczenie, że jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy oraz że poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się w wyznaczonym terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, a zatem osoba rejestrująca się deklaruje chęć współpracy z pośredniakiem.
? Ponadto sporządzamy Indywidualny Plan Działania, którego elementami są działania możliwe do zastosowania w urzędzie pracy. Bezrobotnemu oferujemy pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Proponujemy szkolenie w Klubie Pracy i inne szkolenia, zajęcia aktywizacyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, staż, prace interwencyjne, roboty publiczne oraz prace społecznie użyteczne. Bezrobotny lub poszukujący pracy może skorzystać także z działań planowanych do samodzielnej realizacji, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb ? napisał w odpowiedzi na pytania Mieczysław Koćmiel.
Na czym właściwie polega pomoc doradcy zawodowego i pośrednika pracy? Doradca pomaga osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy. Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie porady indywidualnej i grupowej.
Porada indywidualna polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego. Jest prowadzona w formie rozmowy doradczej, w ramach której doradca zawodowy określa wspólnie z osobą korzystającą z porady jej problem zawodowy i sposoby jego rozwiązania. Podczas rozmowy doradca dokonuje analizy i oceny predyspozycji, kwalifikacji i możliwości klienta, aby mógł on sporządzić realistyczny plan zatrudnienia. Udziela również pomocy w uzyskaniu informacji na temat usług zwiększających szanse zatrudnienia oraz przygotowuje klienta do wejścia na rynek pracy poprzez udzielanie wskazówek i porad m.in. na temat sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej itp. Pomaga także wybrać odpowiedni rodzaj pracy czy kierunek szkolenia.
Porada grupowa natomiast polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z grupą osób, które zgłaszają potrzebę pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych. Porada grupowa prowadzona jest w formie warsztatów. Osoby uczestniczące w poradach grupowych uczą się określać swoje umiejętności zawodowe i poznają metody i techniki poszukiwania pracy. Przygotowują również dokumenty aplikacyjne i siebie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. W ramach poradnictwa grupowego odbywają się spotkania informacyjne, porady grupowe, których tematyka uzależniona jest od potrzeb osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz spotkania z młodzieżą szkolną.
Na spotkania informacyjne zapraszani są przedstawiciele instytucji związanych z administracją terenową, rynkiem pracy i zabezpieczeniem społecznym, które przybliżają tematykę realizowanych przez nich zadań i projektów. I tak na przykład w spotkaniach dotyczących zakładania działalności gospodarczej brali udział przedstawiciele Łódzkiej Izby Przemysłowo?Handlowej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim, którzy informowali o możliwościach pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektów unijnych. ? Poradnictwo zawodowe jest bezpłatne i służy pomocą wszystkim, którzy stoją przed wyborem zawodu i wejściem na rynek pracy ? mówi Mieczysław Koćmiel.
Analizując dane statystyczne, efektywność współpracy bezrobotnych z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy jest zadowalająca. W 2011 roku, w ramach poradnictwa indywidualnego doradcy zawodowi z opoczyńskiego urzędu pracy udzielili pomocy 3048 osobom, a w ramach poradnictwa grupowego przeprowadzili 145 grupowych spotkań informacyjnych oraz 11 grupowych porad zawodowych. Łącznie w ramach spotkań grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej udzielili pomocy 2007 osobom. W pierwszym półroczu 2012 roku w ramach poradnictwa indywidualnego z porady skorzystało 668 osób, z informacji zawodowej 241, a z rozmowy wstępnej 463 osoby. W ramach spotkań grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej do 30 czerwca udzielono pomocy 917 osobom. Ponadto zorganizowano 52 zajęcia aktywizacyjne, w których uczestniczyły 592 osoby, a tematami spotkań były m.in.: ?Metody poszukiwania pracy?, ?ABC poszukującego pracy?, ?Od wakatu po umowę z pracodawcą, czyli jak pomyślnie przejść przez etapy rekrutacji? oraz ?Autoprezentacja, czyli jak zrobić dobre wrażenie na pracodawcy?. Spotkania informacyjne obejmowały natomiast formy pomocy świadczone przez PUP, tematykę własnej firmy krok po kroku oraz indywidualny plan poszukiwania pracy.
Wiele osób, po rozmowach z doradcą zawodowym, kierowanych było na szkolenia. W pierwszym półroczu tego roku na szkolenia indywidualne skierowano 22 osoby, a w grupowych z zakresu sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem, pracownika magazynu z obsługą wózków jezdniowych oraz konserwatora terenów zielonych wzięło udział 116 osób.
Poza tym opoczyński urząd pracy w walce z bezrobociem wykorzystuje liczne programy wsparcia. Mają one na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP, a tym szczególnie tych, którzy są w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy. Do tej grupy należą, zgodnie z treścią art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, m.in. bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Do tych osób adresowane są różne formy wsparcia w postaci instrumentów rynku pracy, takie jak: prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także usługi rynku pracy, tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i szkolenia. W ramach tych form wparcia, bezrobotny rodzic może liczyć na opiekę doradcy, który pomaga mu pokonywać bariery utrudniające znalezienie pracy. Działania te realizowane są w ramach środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, opoczyński urząd pracy uczestniczy jednak także w wielu projektach realizowanych przez inne podmioty. W latach 2009?2011 uczestniczył w projekcie ?Jestem aktywna?, współfinansowanym ze środków UE w ramach EFS skierowanym m.in. do kobiet powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. W roku bieżącym PUP współuczestniczy natomiast w unijnych projektach, m.in.: ?Potwierdź swoje kwalifikacje?, ?Nowoczesny zawód ? przeciwwaga dla kryzysu? oraz ?Zawód poszukiwany ? nowe kwalifikacje?.
Istotnym dla redukcji stopy bezrobocia na terenie naszego powiatu jest udział opoczyńskiego urzędu pracy w projekcie Elastyczne rozwiązania na rynku pracy, którego realizatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w partnerstwie z duńskim Jobcenter Aarhus, o którym szczegółowo pisaliśmy w numerze szóstym (TOP nr 6 (761) z 10 lutego). Udział w tym pilotażowym programie umożliwia osobom pozostającym bez zatrudnienia powrót na rynek pracy oraz przetestowanie innej niż standardowa formy zatrudnienia. Z kolei pracodawców zachęca do zatrudniania osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w ramach elastycznych form organizacji pracy, które są rozwiązaniem dla nie mogących pracować w pełnym wymiarze godzin lub w jednym miejscu pracy, czyli np. dla osób wychowujących dzieci.
W ramach projektu uruchomione zostały punkty informacyjne, w których można uzyskać informacje na temat elastycznych form zatrudnienia, na temat projektu, zgłosić swój udział w przedsięwzięciu, czy też otrzymać materiały informacyjne dotyczące projektu. Punkty funkcjonują na obszarze całego województwa, w tym także w opoczyńskim urzędzie pracy, zatem każdy zainteresowany może się do nich zgłosić.
W siedzibie PUP do tej pory odbyły się dwa spotkania z udziałem pracowników WUP, ekspertów z Danii oraz pracodawców, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie.
Resort pracy zapowiada reformę służb zatrudnienia. 26 lipca Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała wniosek resortu pracy dotyczący uruchomienia z Funduszu Pracy 500 mln zł na walkę z bezrobociem. Wcześniej pozytywną opinię wydał resort finansów. Powodem wniesienia wniosku jest pogarszająca się sytuacja na rynku pracy, która przekłada się na stan bezrobocia. GUS poinformował, że stopa bezrobocia w czerwcu wskazała 12,4%, a liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1,964 mln osób. Dane statystyczne udostępnione nam przez opoczyński urząd pracy również nie pozostawiają złudzeń: do 30 czerwca na liście bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych było 5265 osób.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 31 (786) z dnia 3 Sierpnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »