tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Ekspresowa budżetowa

 
W czwartek, 27 stycznia odbyła się czwarta w kadencji sesja Rady Powiatu. Mimo dość obszernego porządku obrad zawierającego podjęcie czternastu uchwał, w tym budżetowej, trwała niewiele ponad półtorej godziny

Już początek sesji pokazał, że radni nie mają ochoty na przesadnie długie posiedzenie. Do sprawozdania z międzysesyjnych prac Zarządu Powiatu, odczytanego przez Bogdana Kubiszewskiego, nie zadali nawet jednego pytania. Nie mieli też żadnych interpelacji.

Omówili na komisjach
Kolejne punkty również przebiegały w ekspresowym tempie. Bez uwag przyjęto sprawozdanie z ubiegłorocznych prac komisji Rady Powiatu, sprawozdanie starosty z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2010 rok oraz informację dotyczącą wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat. Jak ocenił przewodniczący Rady Marek Ksyta, tematy te zostały szeroko omówione podczas obrad poszczególnych komisji.
Nim się obejrzeliśmy, był już blok głosowań zawierający aż czternaście projektów uchwał. Tutaj radni wykazali się trochę większą aktywnością, ale tylko trochę. Kilka głosów padło w dyskusji na temat uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2011–2018. Radni Andrzej Kopania, Zbigniew Wilk i Sławomir Jakóbczyk upomnieli się o zadania drogowe na terenie ich macierzystych gmin.
Jak wyjaśnił starosta Jan Wieruszewski, w planie znalazły się inwestycje strategiczne, mające największe szanse na dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Już teraz są na nie opracowane dokumentacje techniczne. Dodał, że wnioski składane przez radnych będą rozpatrywane w następnym okresie, kiedy znajdą się pieniądze na nowe zadania, np. po rozstrzygnięciach przetargowych. Zapowiedział jednocześnie, że koncepcja inwestycji drogowych współfinansowanych po połowie przez powiat i gminy będzie kontynuowana.

Budżet bez czytania
Po jednogłośnym przyjęciu wieloletniej prognozy finansowej Rada zajęła się podjęciem najważniejszego dokumentu w roku – uchwały budżetowej. Najpierw swoje opinie na temat projektu (wszystkie pozytywne) wyraziły komisje Rady, a potem rozpoczęła się dyskusja. Nie dotyczyła jednak oceny budżetu, jego głównych założeń czy też zaplanowanych inwestycji. Najwięcej zamieszania wywołała sprawa finansowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Radny Kopania zapytał czy jest podpisane porozumienie między powiatem a biblioteką i na jaką sumę opiewa.
– W tegorocznym budżecie mamy zaplanowane 20 tys. zł, a biblioteka chce, poprzez burmistrza, żeby ta kwota wynosiła 30 tys. zł. Takich możliwości na dzisiaj nie ma – powiedział starosta. – I nie chodzi o prowadzenie biblioteki stricte jak się to rozumie, ale o koordynowanie pewnych działań poprzez biblioteki, które funkcjonują na terenie powiatu. Jest zatrudniony instruktor na połowę etatu i on współpracuje z bibliotekami. 20 tys. zł w tym zakresie wystarcza. W kolejnych latach kwota jak i zakres działań będą podlegać negocjacjom.
Radny Andrzej Podlewski nie dał się przekonać i zapytał o powody obniżki nakładów na PiMBP, czym wywołał reakcję Jana Wieruszewskiego a także skarbniczki powiatu. Od Anny Słoniewskiej usłyszał m.in., że porozumienie z burmistrzem w sprawie biblioteki zostało podpisane już w 1999 roku, a kwota dotacji jest wyższa co roku. W 2010 r. wynosiła 17 tys. zł, w tym 20 tys. zł.
Kolejne pytanie radnego Kopani dotyczyło planowanego zakupu samochodu oraz taboru, jakim obecnie dysponuje starostwo. Jan Wieruszewski odpowiedział, że do dyspozycji są dwie s¶kody, przy czym jedna jest po wielu naprawach i każda kolejna usterka pociąga za sobą duże koszty. Dlatego korzystając z upustu starostwo planuje kupić nową s¶kodę za cenę znacznie niższą niż zapisane w budżecie 60 tys. zł.
I to był koniec dyskusji nad budżetem. Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przez Annę Słoniewską przewodniczący Marek Ksyta zapytał radnych czy ma zaprezentować projekt uchwały. Ci, totalnie już zmęczeni trwającą już około godziny sesją, nie chcieli tracić czasu i odpowiedzieli, że czytać nie musi. W związku z tym przystąpiono do głosowania. W jego wyniku budżet powiatu na 2011 rok został przyjęty jednogłośnie.

Głównie drogi i DPS
Zgodnie z zapisami uchwały, dochody zostały oszacowane na kwotę 64,28 mln zł a wydatki na 79,2 mln zł. Deficyt budżetowy w wysokości 14,9 mln zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i z wolnych środków.
Największe wydatki – 23,4 mln zł – związane są z działem transport i łączność. Jak co roku bardzo duże środki planuje wydać starostwo na oświatę (21,7 mln zł) i pomoc społeczną (12,3 mln zł). Przy rubryce administracja publiczna widnieje kwota 6,99 mln zł, w tym na samo utrzymanie Starostwa Powiatowego przeznaczono 6,28 mln zł. Na promocję władze powiatu zaplanowały 152 tys. zł. Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pochłonie 3,79 mln zł.
Na inwestycje zapisano w budżecie 29 mln zł, w tym z dochodów własnych 8,16 mln zł. Same zadania drogowe mają pochłonąć 20,9 mln zł. Do największych należą: przebudowa drogi Wójcin – Mniszków (planowane wydatki na ten rok wynoszą 9,5 mln zł) i rozbudowa drogi na odcinku granica z powiatem piotrkowskim – Skórkowice – Żarnów (6,5 mln zł). Z innych inwestycji na czoło wybija się budowa Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach (6 mln zł).

Roszady i duża podwyżka
Kolejna część sesji upłynęła pod znakiem roszad w składach komisji Rady. Z komisji rewizyjnej odwołano Marcina Baranowskiego. Jego miejsce zajął Stanisław Przybyła. Do komisji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego dokooptowano Marka Ksytę. Nowym członkiem komisji budżetowej został Robert Tyczyński. Z kolei z komisji rolnictwa i ochrony środowiska odwołano Marka Ksytę i Stanisława Przybyłę, a do jej składu powołano Roberta Tyczyńskiego i Marcina Baranowskiego.
Kolejne uchwały znowu przyjmowano błyskawicznie, z jednym wyjątkiem. Przed podjęciem uchwały dotyczącej podwyżki dla przewodniczącego Rady Powiatu ogłoszono przerwę. W imieniu klubu radnych poprosił o nią Andrzej Kopania, żeby spotkać się z Markiem Ksytą. Nie wiadomo, jakie ustalenia przyniosło spotkanie, bo po wznowieniu obrad nie doczekaliśmy się na żadne wyjaśnienie. Najwyraźniej były jednak korzystne dla obu stron, ponieważ za zmianą uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych zagłosowano jednogłośnie.
Dzięki temu przewodniczący dostał znaczną podwyżkę poborów. Teraz będzie otrzymywał 80% maksymalnej wysokości miesięcznego ryczałtu, o którym mowa w ustawie o samorządzie powiatowym, a nie jak dotychczas 65%. Różnica przy obecnie obowiązującej kwocie bazowej to 413,42 zł. Wcześniej ryczałt przewodniczącego wynosił 1722 zł, a teraz Marek Ksyta – szefujący Radzie od dwóch miesięcy – będzie pobierał 2135 zł. Podwyżka wyniosła więc 24%.
Druga zmiana zapisana w uchwale dotyczy wypłacania diet w sytuacji zmiany funkcji w trakcie trwania kadencji lub jej zakończenia, gdy następuje w innym terminie niż pierwszy dzień miesiąca. W dokumencie zaproponowano, by w takiej sytuacji diety wypłacać w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia danej funkcji.

Stawka na utrzymanie dzieci w RDD
W następnej uchwale radni zwiększyli zryczałtowaną kwoty na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej z 34 do 37% podstawy miesięcznie. Jak czytamy w uzasadnieniu, o zwiększenie wnioskowała fundacja „Dar dla potrzebujących” prowadząca Rodzinny Dom Dziecka w Mroczkowie Gościnnym. Wniosek został umotywowany rosnącymi kosztami utrzymania dziecka i podwyżką VAT od stycznia 2011 r. Kwota na utrzymanie dziecka przeznaczona jest na: wyżywienie, wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty stosownie do wieku, środki higieny osobistej, podręczniki, pomoce i przybory szkolne, koszty przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką rodzinną, zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego dziecka, miesięczną drobną kwotę do własnego dysponowania przez dziecko, opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której mieści się placówka rodzinna. Biorąc pod uwagę powyższe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaakceptowało wniosek fundacji dotyczący podwyższenia podstawy miesięcznej do 37%, tj. 609,39 zł miesięcznie na dziecko.

O ochronie zabytków
W końcowej części sesji Rada przyjęła m.in. program opieki nad zabytkami dla powiatu opoczyńskiego na lata 2011–2014. Przed podjęciem uchwały wywiązała się krótka dyskusja na temat omyłkowych nazw niektórych zabytków. Zauważył to radny Wilk i wnioskował o konsultacje z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Dyrektorka Wydziału Oświaty Małgorzata Grzesińska wyjaśniła, że starostwo otrzymuje wykaz zabytków z gmin i to one powinny się zwrócić o zmiany nazw. Poza tym konserwator nie zgłaszał żadnych uwag. Radny Kopania chciał nawet przełożyć uchwałę na inną sesję, jednak ostatecznie głosowanie się odbyło i program został przyjęty dwunastoma głosami za przy sześciu wstrzymujących. Co w nim jest, nie wiadomo, bowiem podczas sesji nie zapoznano z programem.
W ostatniej uchwale radni zatwierdzili projekt pn. „Wysokie kwalifikacje zawodowe – szansą na atrakcyjną pracę (II)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Projekt mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych będzie prowadzony od nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.
Jako że nie zgłoszono żadnych zapytań i wolnych wniosków, przewodniczący Ksyta zamknął obrady. Nie było jeszcze dwunastej i radni mieli całe popołudnie dla siebie.
Od redakcji
Każdy z nas chciałby dostawać więcej pieniędzy za mniej pracy. Nie powinna więc dziwić chęć radnych powiatowych do maksymalnego skracania czasu trwania sesji Rady Powiatu. Mają przecież dobrą wymówkę: wszystkie uchwały były omawiane podczas obrad komisj. Tyle tylko, że obradom komisji nie przysłuchują się ani wszyscy szefowie wydziałów starostwa i instytucji podległych, ani zaproszeni wójtowie, ani komendnci powiatowi policji czy straży pożarnej. Zwykła uprzejmość wobec zaproszonych gości powinna wymóc na prowadzącym za 2100 zł miesięcznie (wolnych od podatku) przewodniczącym Rady Powiatu choćby odczytanie najważniejszych projektów uchwał: budżetowej w tym planowanych dochodów i wydatków, wieloletniej prognozy finansowej powiatu czy skutków podywyżki ryczałtu dla przewodnicząego (nie ma co tego ukrywać i tak wszyscy się dowiedzą). Zaproszenie gości na sesję, a potem potraktowanie „po łebkach” najważniejszych uchwał w roku jest co najmniej dziwne. Innych określeń nie chcemy używać.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 5 (708) z dnia 4 Lutego 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »