tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Diety kontra budżet

 
Choć najważniejszą uchwałą podjętą na piątkowej sesji Rady Miejskiej była uchwała budżetowa, to najwięcej kontrowersji wzbudziły, wprowadzone podczas trwania obrad, zmiany do projektu uchwały dotyczącej podwyżki diet radnych

Obrady rozpoczęto tradycyjnie od powitania wszystkich przybyłych, wyboru sekretarza obrad (Jadwiga Figura) i zatwierdzenia porządku obrad, z którego na wniosek burmistrza wykreślono przyjęcie uchwały dotyczącej stypendiów sportowych. Uznano, że przygotowany projekt wymaga jeszcze dopracowania. Następnie radni wysłuchali sprawozdania burmistrza z działalności międzysesyjnej. W tym punkcie radny Bartłomiej Firkowski pytał o działania mające na celu pozyskiwanie inwestorów. Jego zdaniem w sprawozdaniu zawarto wyłącznie informacje dotyczące funkcjonowania urzędu, tymczasem „burmistrz ma obowiązek pozyskiwania inwestorów”. W odpowiedzi usłyszał, że analiza lokalnego rynku pracy i stanu bezrobocia w gminie będzie przedmiotem obrad rady zgodnie z planem jej pracy oraz, że opoczyńskie firmy w ostatnim okresie zwiększyły zatrudnienie. Burmistrz odpowiadał również na pytania dotyczące orlików. Wyjaśniał, że w okresie, kiedy ich odśnieżanie było bardzo utrudnione, obiekty zamknięto, co jest zgodne z regulaminem korzystania z boisk. Obecnie orliki funkcjonują już normalnie.
W dalszej części radni przyjęli informacje dotyczące działalności w 2010 roku Straży Miejskiej, funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz opieki zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez gminę. Sprawozdania ze swojej działalności przedstawiły również poszczególne komisje stałe rady. Wszystkie te informacje omawiano szczegółowo na komisjach, na sesji więcej czasu poświęcono jedynie omówieniu stanu zdrowia uczniów opoczyńskich szkół. Informację na ten temat przedstawiła naczelna pielęgniarka szpitala, Dorota Rybińska. Radni zwrócili uwagę na zwiększającą się liczbę odnotowanych wad wzroku oraz nadwagi i otyłości. Zaproponowano nawet, aby służba zdrowia opracowała program zdrowotny, który byłby realizowany choćby z budżetu gminy.
Pierwszą dyskutowaną sprawą była uchwała w sprawie przyjęcia przez gminę do wykonywania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, zadań powiatowej biblioteki publicznej. Chodziło o uporządkowanie kwestii pełnienia przez gminną instytucję kultury zadań samorządu powiatowego, które dotychczas realizowane było na podstawie porozumienia.
Z nowych przepisów ustawy o bibliotekach publicznych wynika jednak, że przejęcie tych zadań powinno zostać uregulowane uchwałą, a jej załącznikiem powinno być porozumienie, którego projekt przygotowała dyrektorka biblioteki Bożena Świątek–Mazur. Nie byłoby problemu, gdyby nie kwestia finansowa. Chodzi o to, że w związku z pełnieniem zadań powiatowej, biblioteka wystąpiła do starostwa o dotację w wysokości 35 tys. zł. Tymczasem zadeklarowano dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł. Radni obawiali się, że przyjmując uchwałę zgodzą się na zaniżone, w stosunku do wartości przejmowanych do realizacji zadań, dofinansowanie. Rozważali nawet wypowiedzenie obowiązującego porozumienia. Negocjacje z władzami powiatu ma prowadzić burmistrz. Zdecydowano również, że placówka będzie realizować zadania biblioteki powiatowej jedynie w zakresie odpowiadającym przekazanej dotacji.
Kolejna uchwała dotyczyła określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Zmienia ona dotychczasowe zasady wspierania finansowego klubów sportowych. Od tej pory gmina będzie mogła wspierać kluby wyłącznie poprzez dotacje na realizację zadań wynikających z ustawy samorządowej. Oznacza to ograniczenie dofinansowania klubów sportowych.
Dwie następne uchwały dotyczyły prowadzonych przez gminę przedszkoli. Uchwałą w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uporządkowano, wprowadzone w ubiegłym roku, zmiany polegające na otworzeniu nowych oddziałów. Druga uchwała dotyczyła utworzenia punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach, który powstał w ramach projektu „Przedszkole moim drugim domem”, dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Najwięcej emocji wzbudziła uchwała dotycząca ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. Przypomnijmy, że radni pobierali miesięczny ryczałt stanowiący procent (w zależności od pełnionych w radzie funkcji) od kwoty bazowej określone w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W związku ze zmniejszeniem kwoty bazowej z 2.753,03 zł do 2.649,27 zł postanowiono nieco podnieść stawki, aby – w pierwotnym założeniu – wyrównać pobierane przez radnych wynagrodzenia do poziomu z roku ubiegłego. Projekt tej uchwały przygotował wiceprzewodniczący rady Jerzy Wijata, na prośbę konwentu seniorów. Komisje wyraziły swoją opinię na temat projektu, zgłaszały też swoje uwagi i propozycje. Niespodziewanie radny Bartłomiej Firkowski, przeciwny zaproponowanym podwyżkom, wnioskował o wycofanie tej uchwały z porządku obrad. Jeszcze bardziej zaskakujący okazał się jednak wniosek drugiego wiceprzewodniczącego Janusza Klimka, który zaproponował, aby wszystkie zaproponowane stawki, poza tą dotyczącą diety przewodniczącego rady, zwiększyć o 10%, a dietę radnego będącego członkiem tylko jednej komisji o 5% (!). Jednocześnie zaproponował zmniejszenie wysokości obniżenia diety za nieobecności w posiedzeniach rady i komisji oraz inne zmiany umożliwiające m.in. uniknięcie sankcji finansowych za odnotowane w protokole opuszczenie sali obrad. Przystąpiono do głosowania – wniosek radnego Firkowskiego dotyczący wycofania uchwały z porządku obrad przepadł (za głosowali tylko wnioskodawca oraz radny Wołkiewicz). Przed głosowaniem na wnioskiem radnego Klimka zarządzono 10–minutową przerwę w celu podliczenia skutków finansowych zaproponowanych podwyżek. Pobieżna kalkulacja wykazała, że proponowane podwyżki diet, w stosunku do środków zabezpieczonych na ten cel w projekcie budżetu, stanowią różnicę w wysokości około 50 tys. zł (!). Skarbnik Barbara Bąk zasugerowała jednocześnie, że planując dodatkowe wydatki należałoby uzupełnić projekt budżetu, dokonać przesunięć, aby znalazły się środki na ten cel. Radny Klimek uznał jednak, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ budżet gminy nie jest jeszcze uchwalony (była to jedna z kolejnych planowanych na tę sesje uchwał). Nie mniej wprowadzenie podwyżek oznaczałoby konieczność zmian w projekcie uchwalanego budżetu. W poszukiwaniu środków pytano, jakie kwoty są przeznaczone w budżecie na wyjazdy i szkolenia dla radnych i w jakim stopniu są one wydatkowane. W rzeczywistości wydatki te zmniejszono w związku z brakiem zainteresowania radnych szkoleniami (nie chcą się szkolić, bo w związku z wprowadzeniem konieczności uiszczenia przez radnych korzystających ze szkoleń podatku dochodowego, musieliby dopłacać). Radni sugerowali, aby te środki przeznaczyć na podwyżki. Ostatecznie wniosek radnego Klimka poddano pod głosowanie. Za wprowadzeniem zaproponowanych przez niego podwyżek opowiedziało się 15 radnych, 1 radny był przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Następnie głosowano nad zmienionym projektem uchwały. Przyjęto ją 16 głosami za, przy 2 przeciw i 1 wstrzymującym.
Sprawdziliśmy, co oznaczają wprowadzone zmiany i ile wyniosą podwyżki diet radnych w stosunku do roku ubiegłego. Okazuje się, że przewodniczący rady będzie otrzymywał niższe wynagrodzenie niż dotychczas – zmniejszy się ono z 2.065 zł do 1.987,27 zł miesięcznie (o 77,50 zł). Wynagrodzenie pozostałych radnych wzrośnie i to znacząco. Zastępcy przewodniczącego rady (Janusz Klimek i Jerzy Wijata) będą otrzymywać 1.404,34 zł miesięcznie (a nie 1.129 zł). Ich wynagrodzenie wzrosło o 275,60 zł (blisko 25%). Przewodniczący komisji stałych rady (a jest ich sześcioro) otrzymywać będą miesięcznie 1.298,35 zł, co oznacza, że ich miesięczny ryczałt wzrósł o 279,73 zł (ponad 27%). Zastępcy przewodniczących komisji (również sześcioro radnych) dostaną miesięcznie 1.245,35 zł, więcej o 281,80 zł (podwyżka o ponad 29%). Wszyscy pozostali radni są członkami komisji stałych rady. Pięcioro pracuje w dwóch komisjach i do tej pory otrzymywali po 661 zł. Teraz będą otrzymywać 953,89 zł, więcej o 293,16 zł (podwyżka o ponad 44%!). Jeden radny, który jest członkiem tylko jednej komisji otrzyma 609,43 zł miesięcznie (dotychczas nie wyróżniano osobnej stawki dla radnych pracujących w tylko jednej komisji). W sumie miesięczne uposażenie radnych kosztować będzie budżet 25.437,02 zł miesiecznie, co w skali roku daje kwotę 305.244,24 zł.
Wydaje się, że najważniejszą z podjętych tego dnia uchwał jest uchwała budżetowa. Jej jednak nie poświęcono wiele uwagi. Projekt omawiano na komisjach, dlatego nie przedstawiono nawet jego ogólnych założeń. Odczytano jedynie uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii na temat projektu budżetu. Pytano co prawda o możliwości wprowadzenia kilku inwestycji drogowych, nie złożono jednak żadnych wniosków do projektu budżetu. Radny Firkowski zapowiedział jednak, że w związku z tym, iż nie miał wpływu na kształt budżetu, a wnioski składane przez nowych radnych są w jego opinii pomijane, będzie głosował przeciwko przyjęciu proponowanego projektu budżetu. Na takie uwagi odpowiedział burmistrz, tłumacząc, że większość ujętych w projekcie inwestycji to kontynuacja rozpoczętych już zadań. Ich łączne koszty nie pozwalają na wprowadzenie kolejnych inwestycji. Nic nie wskórali również obecni na sesji mieszkańcy ul. Działkowej, którzy od lat zabiegają o jej remont. Przypomnieli, że wielokrotnie im to obiecywano, tymczasem inwestycja wciąż jest odkładana. Teraz projekt przebudowy tej ulicy jest już gotowy, jednak inwestycji nie ujęto w tegorocznym budżecie.
Tuż przed głosowaniem skarbniczka gminy przypomniała, że w planowanym budżecie już brakuje około 50 tys. zł przeznaczonych na podwyżki diet dla radnych. Przesunięć jednak nie dokonano, a powrót do sprawy podwyżek na nowo ożywił dyskusję. Radny Klimek nie zgodził się z oceną skarbniczki, że środków na ten cel braknie, jego zdaniem zawsze zostają w tym dziale niewykorzystane środki. Uznał, że w trakcie roku budżetowego będzie można dokonać przesunięć powstałych oszczędności.
Ostatecznie budżet przyjęto zgodnie z zaproponowanym projektem – za opowiedziało się 17 radnych, przeciw zgodnie z zapowiedzią głosował Bartłomiej Firkowski, a radny Rafał Kądziela wstrzymał się od głosu.
Dodajmy, że budżet zakłada dochody w wysokości 95.451.146,35 zł i wydatki w kwocie 111.920.114,50. Deficyt budżetowy wynieść ma 16.468.968,15 zł. Tegoroczne inwestycje pochłonąć mają w sumie 36.449.064,12 zł.
W trakcie sesji radni przyjęli też uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok, w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz w sprawie cen urzędowych za przewóz środkami komunikacji miejskiej. (Radni przychylili się do wniosku MPK o zatwierdzenie podwyżek cen biletów MPK). Zdecydowali również o przyznaniu dotacji w wysokości 50 tys. zł dla parafii w Sołku na roboty budowlane przy zabytkowej kaplicy Drużbackich, znajdującej się w odbudowanym kościele. Wprowadzili też zmiany do uchwały dotyczącej składów osobowych komisji stałych rady (ustalanych każdorazowo na początku kadencji), uchwalili też po raz pierwszy Wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2011–2020.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 5 (708) z dnia 4 Lutego 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »