tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Białaczów

 Białaczów poparł wójta

 
Głównym punktem ostatniej sesji Rady Gminy Białaczów, 11 czerwca, było udzielenie wójtowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy. Obrady zdominowały jednak problemy mieszkańców spowodowane ostatnimi ulewami

Omówieniem skutków ostatnich opadów deszczu oraz podsumowaniem prowadzonych w tym zakresie działań rozpoczął wójt Jóźwik swoją informację z działalności międzysesyjnej. Jak relacjonował, najgroźniejsze podtopienia wystąpiły w Sędowie i w Skroninie, a także w nieco mniejszym zakresie ? w Kuraszkowie. Potężna nawałnica, połączona z gradobiciem, spowodowała, że woda nie mieściła się w korytach rzek i strumieni, nie były jej też w stanie odebrać rowy, ani wąskie przepusty. Kilka posesji zostało zalanych, jednak udało się uniknąć podtopień. Zdaniem wójta straty byłyby znacznie większe, gdyby nie właściwa reakcja służb. Strażacy, bogatsi o doświadczenia sprzed dwóch lat, zabezpieczyli najbardziej narażone gospodarstwa workami z piaskiem, zdołali też przekierować lub rozproszyć spływającą wodę. Skończyło się na zalaniu kilku piwnic. Ucierpiały jednak uprawy oraz część infrastruktury ? głównie drogi. Jak informował wójt, dane o zniszczonym mostku w Kuraszkowie oraz drogach w Kuraszkowie i w Sędowie już zgłoszono do starostwa. Drogi gminne są już naprawiane. Prace prowadzone są także na tych ciekach wodnych, które grożą wylaniem. W Urzędzie Gminy z kolei rolnicy mogą zgłaszać straty w uprawach, licząc na wsparcie ze strony województwa.
Jak można się było spodziewać, skutki nawałnic oraz konieczne prace naprawcze bądź zapobiegawcze w zakresie dróg, rowów, mostków i przepustów były głównym tematem zarówno pytań do sprawozdania, jak i zgłaszanych w ostatnim punkcie wolnych wniosków. Radni i sołtysi donosili o kolejnych niedrożnych rowach lub ich braku, o konieczności ich odnowienia lub oczyszczenia, o zalanych drogach i posesjach. Wójt wyjaśniał, gdzie i jakie prace już wykonano, skrupulatnie notował także następne zgłaszane potrzeby. Tłumaczył się też z kolejności wykonywanych robót ? jak twierdzi, wszelkie cieki udrożniane są od ich ujścia do Wąglanki, aby nie tworzyć zatorów i nie ryzykować wylaniem powyżej. Objaśniał, gdzie prace na rowach nie są możliwe, np. dlatego, że biegną one przez teren prywatny.
W informacji z działań podejmowanych między sesjami znalazły się wiadomości dotyczące trwającego przetargu na odbiór i zagospodarowanie śmieci (do dnia sesji nie wpłynęła żadna oferta, zdaniem wójta przedsiębiorcy przywiozą je w ostatniej chwili, w dniu otwarcia, w środę 12 czerwca), rozstrzygnięcia przetargu na budowę świetlicy w Skroninie (zadanie będzie kosztować 1,177 mln zł), przyznanej dotacji w wysokości 130 tys. zł na remont drogi gruntowej prowadzącej z Białaczowa do Ossy, przeznaczenia środków na zaprojektowanie dróg i chodników na osiedlu Małachowskiego, zmiany na stanowisku dyrektora SP w Białaczowie (od 1 września placówką będzie kierować Beata Piotrowska), trwających prac przy remontach świetlic w Miedznej Drewnianej oraz rozpoczętej budowy parkingu przy ul. Sobieńskiej (w ramach "Piekielnego szlaku"). Wójt informował także o przystąpieniu do sporządzenia kosztorysu wodociągu Białaczów ? Sobień. Powtarzające się awarie hydroforni w Sobieniu wymagają konkretnych rozwiązań. Jeśli okaże się, że podciągnięcie wody z Białaczowa będzie mniej kosztowne niż przebudowa hydroforni, mieszkańcy Sobienia będą korzystać w przyszłości z grupowego wodociągu. Informował też o złożonym do Lokalnej Grupy Działania "U źródeł" wniosku o dofinansowanie budowy placów zabaw w Skroninie, Sobieniu i w Wąglanach, rozegranych gminnych zawodach pożarniczych, utrudnionych przez ulewy pracach przy pozimowym łataniu dróg oraz planowanej uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej pochodzącego z gminy Białaczów ojca Kasjana, ofiarę rzezi na Wołyniu.
W pierwszej części sesji radni wysłuchali również informacji o stanie bezpieczeństwa w gminie, przedstawionej przez komendanta Komisariatu Policji w Paradyżu, Wiesława Kuśmierczyka. Wynika z niej, że w gminie Białaczów jest stosunkowo bezpiecznie. W ramach działań prewencji w ubiegłym roku zatrzymano w tym rejonie 36 osób, w tym 6 podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Zatrzymano 5 praw jazdy i 6 dowodów rejestracyjnych. Sporządzono 273 wnioski o ukaranie, a 39 osób ukarano mandatami. Policja interweniowała 342 razy, w 77 przypadkach prowadzono procedurę niebieskiej karty. Z kolei ogniwo dochodzeniowo?śledcze prowadziło 46 postępowań związanych z terenem gminy, w tym m.in. 1 dotyczące kradzieży z włamaniem, 10 ? kradzieży, 5 ? uszkodzenia mienia, 3 ? pobicia, 9 ? dotyczących nietrzeźwych kierujących i inne. Wiesław Kuśmierczyk zwrócił uwagę na spadek liczby postępowań oraz wysoką wykrywalność przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu ludzi (100%) i niższą przeciwko mieniu (46%).
Głównym punktem sesji było udzielenie wójtowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy. Jak wynika ze sprawozdania wójta, dochody gminy w 2012 roku zrealizowano 16.214.074,37 zł (w 99,8% planu), a wydatki ? 15.128.403,68 zł (96,9% planu). Wydatki majątkowe okazały się o 560 tys. zł niższe od planowanych (90,8% planu). Ubiegły rok gmina zakończyła z nadwyżką w wysokości 1.085.670,69 zł. Zadłużenie jednostki na koniec roku wynosiło 2.731.919 zł, co stanowi 16,85% wykonanych dochodów. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Po odczytaniu pozytywnej opinii RIO (choć z uwagami ? brak danych o prawach własności w informacji o stanie majątkowym, błędnie podane kwoty dotacji dla biblioteki, brak opisu zaawansowania realizacji programów wieloletnich), radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy w ubiegłym roku. Następnie odczytano opinię RIO w sprawie wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie wójtowi absolutorium (pozytywna) oraz sam wniosek komisji. W głosowaniu na 15 radnych 14 opowiedziało się za udzieleniem absolutorium, jedna radna była przeciwna.
Wójt w kilku słowach odniósł się do realizacji budżetu w ubiegłym roku. Jak powiedział, pod względem budżetowym był to chudy rok. Wpływ na to miała m.in. decyzja o przeniesieniu płatności za budowę kanalizacji w Petrykozach na rok 2013. Okazała się ona jednak ? w opinii wójta ? słuszna, bowiem po wykonaniu koniecznych poprawek inwestycję odebrano bez zastrzeżeń, zaś przyznana na ten cel dotacja unijna w wysokości 1,7 mln zł zasiliła tegoroczny budżet. Dziękując za udzielone absolutorium wójt zapewniał, że poparcie rady będzie go motywować do jeszcze cięższej pracy dla dobra gminy i jej mieszkańców.
Znaczna część przyjętych na ostatniej sesji uchwał dotyczyła kwestii finansowych. Nie zabrakło wśród nich zmian w tegorocznym budżecie gminy oraz związanych z nimi zmian z wieloletniej prognozie finansowej. Planowane dochody zwiększono o 77 tys. zł, a wydatki o 200 tys. zł. Po zmianach przewidywane dochody gminy wyniosą 15.886.779 zł, a wydatki ? 22.207.347 zł. Jak łatwo policzyć deficyt przy tych założeniach wyniesie 6.320.568 zł, ma zostać pokryty kredytami i pożyczkami (5 mln zł) oraz wolnymi środkami z ubiegłego roku (1,2 mln zł). Radni zdecydowali o przekazaniu policji środków finansowych w wysokości 1,2 tys. zł, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie służby ponadnormatywnej funkcjonariuszy zabezpieczających Dni Białaczowa. Stosowną uchwałą wyrazili zgodę na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w Parczówku i w Petrykozach. Jest to pożyczka w połowie umarzalna, która pozwoli uzupełnić sieć kanalizacyjną w tej części gminy (głównie do nowych posesji). Przyjęli też uchwałę umożliwiającą przyznawanie sportowcom nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Pozostałe decyzje dotyczyły niewielkich poprawek w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, koniecznych z uwagi na zarzuty organów nadzoru oraz przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej, niezbędnego do dalszej realizacji przez GOPS projektu systemowego pod nazwą "Nowe perspektywy", finansowanego ze środków unijnych w ramach POKL.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 24 (831) z dnia 14 Czerwca 2013r.
W dziale Białaczów dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »