tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Żarnów

 Żarnowskie obrady

 
XVII sesja Rady Gminy Żarnów odbyła się w czwartek, 23 sierpnia. Radni na kilkanaście dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego ocenili stan gminnej oświaty. Przyjęli również szereg uchwał ? jedną z nich zatwierdzili podział gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze


Sesja w Żarnowie zgromadziła radnych, wójta i pracowników gminy, przedstawicieli placówek oświatowych, lokalnych organizacji oraz sołtysów. Wszystkich powitał przewodniczący rady, Krzysztof Gawryś, który po stwierdzeniu kworum (14 radnych z 15?osobowego składu rady) przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Na wniosek wójta wykreślono uchwałę dotyczącą ram prawnych i organizacyjnych działania Gminnego Ośrodka Kultury. Miała ona regulować również funkcjonowanie pozostałych obiektów publicznych (świetlic, domów ludowych), podlegających pod GOK.
Po przyjęciu zmienionego porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji rada wysłuchała wyczerpujących informacji na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Szeroko omówiono kwestie kadrowe, liczbę oddziałów, remonty, dożywianie oraz koszty utrzymania szkół i dojazdów. Z powodu oszczędności zmienią się zasady dowozu dzieci do szkoły podstawowej w Żarnowie ? od nowego roku szkolnego, w ramach wolontariatu, dzieci dowozić będą nauczyciele, w zawiązku z czym gmina nie będzie zatrudniać kobiet do opieki podczas dowożenia. Radni pytali o realizację nauczania indywidualnego, szczególnie zainteresowała ich informacja mówiąca o tym, że 36 dzieci z terenu obwodu wybrało gimnazja w gminach ościennych. Za przyczynę uznano niedogodności związane z dojazdem (niektóre grupy dowożone były do szkoły tak wcześnie, że na rozpoczęcie pierwszej lekcji dzieci musiały czekać około półtorej godziny) oraz krótszą drogę dojazdu do gimnazjów w ościennych gminach. Władze gminy zapowiadają, że będą się starały ?odzyskiwać? uczniów, bowiem za każdym z nich idzie subwencja oświatowa. Argumentem mogącym przekonać rodziców jest fakt, że Gimnazjum w Żarnowie jest jedną z najlepiej wyposażonych szkół w okolicy.
Blok uchwał rozpoczęła uchwała w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic, budząca wiele emocji. Wójt przyznał, że były alternatywne wnioski, były również projekty obywatelskie. Ostatecznie udało się wypracować kompromis, który podobno spełnia wiele postulatów wyborców, nie jest jednak w stanie usatysfakcjonować wszystkich. Nie było problemu z samym Żarnowem, który przy zachowaniu wszystkich wymogów można było podzielić na trzy okręgi. Znacznie trudniejsze okazało się dokonanie podziału pozostałego terenu, ponieważ wsie trzeba było łączyć, a w jednym przypadku ? Bronów ? podzielić. Projekt poddany pod głosowanie podobno został już zaakceptowany przez komisarza wyborczego. Zgodnie z jego założeniami sam Żarnów podzielono na trzy okręgi. Okręg nr 1 liczy 423 wyborców i obejmuje: ulice 17 Stycznia, Cichą, Konecką, pl. 900?lecia, ulice Powstańców Wielkopolskich, Targową, Topolową i Źródlaną. Okręg nr 2 (394 wyborców) stanowią ulice Opoczyńska, Piotrkowska, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ulice Strażacka, Szeroka, Szkolna i Wolności. Zaś okręg nr trzy (349 wyborców) zawiera w swych granicach: ul. Leśną, os. im. Juliana Bartoszewicza, ulice Polną, Przedborską, Wesołą i Zieloną. Pozostałe okręgi łączą w swoich granicach kilka różnych, sąsiadujących ze sobą miejscowości. Okręg nr 4 (462) obejmuje Nową Górę, Paszkowice i Sielec; okręg nr 5 (456) ? Adamów, Antoniów, Chełsty, Jasion, Kamieniec, Malenie, Marcinków, Siedlów i Tomaszów; okręg nr 6 (441) ? Porębę, Skórkowice i Skumros; okręg nr 7 (479) ? Afrykę, Dąbie, Klew, Kolonię Klew, Ławki, Młynek, Ruszenice i Kolonię Ruszenice; okręg nr 8 (359) ? Dłużniewice, Widuch i Zdyszewice; okręg nr 9 (357) ? Myślibórz i Pilichowice; okręg nr 10 (443) ? Budków i Trojanowice; okręg nr 11 (489) ? Straszową Wolę i Topolice; okręg nr 12 (481) ? Miedznę Murowaną; okręg nr 13 (367) ? Bronów od nr 12 do nr 37A, Nadole i Niemojowice; okręg nr 14 (344) ? Bronów od nr 1 do nr 11 i Soczówki; okręg nr 15 (339) ? Malków, Grębenice i Wierzchowisko. Uchwała dotyczyła wyłącznie podziału gminy na okręgi i ustalenia ich numerów. Na określenie siedzib obwodowych komisji wyborczych gmina ma jeszcze trzy miesiące. Niemniej jednak radni zwracali uwagę na wieloletnie przyzwyczajenia wyborców i obawiali, że zmiana lokali wyborczych wpłynie na frekwencję. Mówiono na przykład, że mieszkańcy Straszowej Woli nie pójdą zagłosować do Żarnowa, a mieszkańcy Topolic mogą nie wybrać się na wybory do Miedznej Murowanej. W tej kwestii nie zapadły jednak jeszcze żadne wiążące decyzje. Ale nawet, jeśli te rozstrzygnięcia niektórych nie zadowolą, będzie trzeba je zaakceptować. Wymóg jest bowiem taki, że lokal wyborczy może zostać zorganizowany dla minimum sześciuset wyborców (wyjątek ? ze względu na odległości między miejscowościami ? ma stanowić lokal dla mieszkańców Chełst, Marcinkowa i Tomaszowa, gdzie jest około 450 wyborców). I jeśli radni podejmą nierozsądne decyzje w tej sprawie, komisarz wyda zarządzenie zastępcze i ustali siedziby obwodowych komisji wyborczych odgórnie. Najprawdopodobniej w gminie Żarnów, biorąc pod uwagę liczbę wyborców i proponowane granice okręgów, będzie osiem lokali wyborczych ? w siedmiu z nich wybieranych będzie po dwóch radnych, w ósmym ? jeden. Ostatecznie za przyjęciem uchwały opowiedziało się dzisięciu radnych, dwóch głosowało przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.
Dwie kolejne uchwały dotyczyły dotacji dla policji. Radni zdecydowali o przekazaniu Komendzie Wojewódzkiej Policji 7 tys. zł z przeznaczeniem na zakup oznakowanego radiowozu dla komisariatu policji w Paradyżu (przypomnijmy, że wszystkie gminy podlegające pod komisariat w Paradyżu ze względu na właściwość terytorialną, przeznaczyły na ten cel taką samą kwotę). Kolejne środki, w wysokości 3.200 zł, radni przekazali Komendzie Powiatowej Policji w Opocznie. Mają stanowić one rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej, w ramach której policjanci zabezpieczą Dni Żarnowa oraz dożynki gminne. W latach ubiegłych angażowano w tym celu firmę ochroniarską. Radni uznali jednak, że policjanci będą mieli większą siłę oddziaływania i sama ich obecność ograniczy zachowania niepożądane. Nie bez znaczenia jest również fakt, że firma ochroniarska inkasowała za taką usługę około 9?10 tys. zł, więc wyjdzie znacznie taniej.
Radni przyjęli także zmiany w budżecie gminy oraz w Wieloletniej prognozie finansowej. Podobno część radnych, dysponująca wymaganą większością głosów, planowała nie poprzeć zaproponowanych zmian w budżecie. Jednak, jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, kilku z nich przekonała obietnica przebudowy w 2013 roku drogi powiatowej na odcinku od Ruszenic do Klewa. Przypomnijmy, że w tym roku ta droga miała zostać wybudowana na odcinku od mostu do Klewa. Teraz wójt i sekretarz gminy (jednocześnie członek Zarządu Powiatu) obiecali, że co prawda z rocznym opóźnieniem, ale wykonany zostanie cały odcinek od Ruszenic do Klewa. Gmina Żarnów ma partycypować w kosztach tej inwestycji. W rezultacie większością głosów przyjęto obie uchwały.
Ostatnią z bloku uchwał rada określiła warunki i zasady korzystania z należących do gminy przystanków komunikacyjnych. Uchwałę wymusiły tegoroczne unormowania ustawowe, które obowiązek dbania o stan i czystość przystanków nakładają na gminy. Gmina w najbliższym czasie, w ramach porozumień podpisywanych z zarządcami dróg, przejmie znajdujące się na jej terenie przystanki i wiaty przystankowe. Temat wywołał falę wniosków radych i sołtysów o wymianę ?skansenów? lub remont tych obiektów w różnych miejscowościach gminy. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
W dalszej części sesji wójt przedstawił radnym informację o podjętych w okresie między sesjami zarządzeniach (m.in. w sprawie odbioru technicznego placów zabaw w Żarnowie i w Zdyszewicach, zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi, zaciągnięcia kredytu długoterminowego), o ściągalności podatków oraz o wydanych w ostatnim okresie zaświadczeniach, dowodach osobistych, odpisach aktów stanu cywilnego, a także o decyzjach wydanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Zebranych zapoznano z informacja dotyczącą kontroli NIK, przeprowadzonej w wybranych gminach w kraju, w zakresie gospodarki ściekami na terenach nieskanalizowanych. Jej wyniki pokazały skalę nieprawidłowości, ujawniły również zaniedbania samorządów w tym względzie. Radni sugerowali, aby zamiast skupiać się na karaniu mieszkańców zanieczyszczających środowisko ściekami, gmina wsparła budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zwrócili również uwagę na duże różnice w cenach za odbiór ścieków w poszczególnych miejscowościach gminy.
Interpelacje radnych oraz sołtysów przypominały koncert życzeń. Domagano się m.in. zadbania o estetykę terenów gminnych, wykoszenia poboczy dróg, drobnych remontów na drogach, przeglądu hydrantów, remontu przystanków, oddania do użytku mieszkańców świetlicy w Sielcu (do tej pory mieszka w tym budynku rodzina, której dom został uszkodzony w trakcie ubiegłorocznej nawałnicy). Sołtysi nie usłyszeli jednak obietnic, a gorzką prawdę. Po pierwsze gmina dysponuje zbyt małą ilością pracowników interwencyjnych i nie jest możliwe, aby wszystkie wnioskowane prace wykonać w najbliższym czasie (zwłaszcza, że póki co pracownicy porządkują plac targowy przed dożynkami). Po drugie gmina jest zadłużona i konieczne są oszczędności, dlatego wnioskując o zadania związane z jakimikolwiek wydatkami należy najpierw wskazać źródło finansowania, a więc zaproponować, z którego z zaplanowanych zadań zrezygnować, aby zrealizować zgłaszane postulaty.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 35 (790) z dnia 31 Sierpnia 2012r.
W dziale Żarnów dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »